• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magnetowód

  Przeczytaj także...
  Siła magnetomotoryczna – cyrkulacja wektora natężenia pola magnetycznego, czyli całka okrężna natężenia pola magnetycznego wzdłuż dowolnej zamkniętej krzywej:Prądnica – urządzenie przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Jest rodzajem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Dzieje się to dzięki względnemu ruchowi przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.
  Materiały magnetycznie miękkie – umowna grupa materiałów wykazujących własności ferromagnetyczne, dla których wartość natężenia koercji HC jest poniżej 1000 A/m (HC przyjmuje tylko wartości dodatnie).

  Magnetowód lub obwód magnetyczny – rdzeń wykonany z materiału ferromagnetycznego używany do kształtowania pola magnetycznego. Linie pola magnetycznego tworzą zamknięte pętle wewnątrz magnetowodu. Składa się z odpowiednio ukształtowanych materiałów (środowisk) przez które zamyka się strumień magnetyczny oraz z uzwojeń, w których płynie prąd niezbędny do wytworzenia pola magnetycznego. Rozróżnia się obwody magnetyczne nierozgałęzione (proste) oraz rozgałęzione.

  Obwód elektryczny – układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego. Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik. Odwzorowaniem graficznym obwodu jest schemat.Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego – prawo określające zależność strumienia magnetycznego od siły magnetomotorycznej dla zamkniętego obwodu magnetycznego. Prawo to jest analogiczne do prawa Ohma dla obwodu elektrycznego. Wyrażone jest ono wzorem Hopkinsona

  Podobieństwo do obwodu elektrycznego[]

  Analogicznie do obwodu elektrycznego obwód magnetyczny posiada źródło zasilania, które dla obwodów magnetycznych stanowi zwojnica nawinięta na rdzeń. Prąd płynący w tej zwojnicy wytwarza tzw. siłę magnetomotoryczną (odpowiednik siły elektromotorycznej). Natężeniu prądu w obwodzie elektrycznym, w magnetowodzie odpowiada strumień indukcji magnetycznej przepływający przez obwód. Obwód magnetyczny jest charakteryzowany przez rezystancję magnetyczną (tzw. reluktancję). Inaczej niż w obwodzie elektrycznym, w obwodzie magnetycznym reluktancja nie powoduje wydzielania się ciepła. Straty energii pola magnetycznego powodowane są tym, że linie pola magnetycznego nie mogą być dokładnie zamknięte w magnetowodzie, ponieważ nie istnieją izolatory magnetyczne.

  Głośnik – przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.Dławik - cewka indukcyjna z rdzeniem magnetycznym lub rzadziej bez rdzenia (powietrzna), zapobiegająca nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego lub służąca do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy, jakie występowałyby gdyby elementem ograniczającym była rezystancja. Idealny dławik nie pobiera mocy czynnej; w rzeczywistości straty mocy na dławiku wiążą się z niezerową rezystancją uzwojeń, emisją promieniowania oraz z prądami wirowymi i innymi źródłami strat w rdzeniu. W elektronice określenie dławik stosowane jest z reguły do cewek o dużej reaktancji dla wymaganego zakresu częstotliwości, może też być synonimem dowolnej cewki indukcyjnej. Zwykle dławik współpracuje z kondensatorami tworząc filtry dolnoprzepustowe.

  W obwodzie magnetycznym obowiązuje m.in. prawo przepływu, prawo Ohma dla obwodu magnetycznego oraz prawa Kirchhoffa.

  Kształt i zastosowanie[]

  Przykład magnetowodu ze szczeliną powietrzną

  Magnetowód najczęściej stanowi zamknięty obwód. Szczelina zastosowana w magnetowodzie pozwala uzyskiwać silne pole magnetyczne o dużym stopniu jednorodności. Kształt magnetowodu zależy od urządzenia dla jakiego jest przeznaczony.

  Magnetyczny rdzeń toroidalny jest to specjalny rodzaj rdzenia magnetycznego, w którym materiał magnetyczny ukształtowany jest w postaci grubego pierścienia (zobacz rysunek po prawej stronie).Elektromagnes – urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. Zbudowany jest z cewki nawiniętej zazwyczaj na rdzeniu ferromagnetycznym, o otwartym obwodzie magnetycznym, zwiększającym natężenie pola magnetycznego w części otoczenia zwojnicy. Pole magnetyczne wytwarzane przez elektromagnes wzrasta przy wzroście natężenia prądu elektrycznego płynącego przez cewkę. Pole magnetyczne zanika, gdy prąd przestaje płynąć.

  Obwody magnetyczne stosuje się w następujących urządzeniach:

 • dławik
 • elektromagnes
 • głośnik
 • prądnica
 • przekaźnik
 • silnik elektryczny
 • transformator
 • Zobacz też[]

 • materiały magnetycznie miękkie
 • magnetyczny rdzeń toroidalny
 • szczelina powietrzna

 • Bibliografia[]

 • Kurdziel R.: Podstawy Elektrotechniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1965. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie.
  Prawo przepływu prądów – zależność między natężeniem prądu elektrycznego a natężeniem pola magnetycznego wytwarzanego przez ten prąd, która wynika z prawa Ampère’a. Dokładniej, prawo to definiuje cyrkulację wektora natężenia pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym.
  Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).
  Szczelina powietrzna – w obwodzie magnetycznym o dużej przenikalności magnetycznej jest to część zawierająca materiał nie wykazujący własności magnetycznych (przenikalność praktycznie równa jedności).
  Przekaźnik elektryczny - urządzenie elektryczne lub elektroniczne zaprojektowane do wywołania ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych przy spełnieniu odpowiednich warunków wejściowych. Przekaźnik reaguje na zmianę pewnej wielkości fizycznej wejściowej (np. napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynu, temperatury itp.) w taki sposób, że po przekroczeniu pewnej jej wartości sygnał wyjściowy zmienia się skokowo (z reguły pomiędzy jedną z dwóch wartości: włącz/wyłącz).
  Reluktancja (rezystancja magnetyczna, opór magnetyczny) obwodu magnetycznego. Jest pojęciem analogicznym do rezystancji (oporu elektrycznego), ale zamiast rozpraszać energię magazynuje ją. Reluktancja jest skalarem. Całkowita reluktancja jest stosunkiem siły magnetomotorycznej w pasywnym obwodzie magnetycznym do całkowitego strumienia magnetycznego w tym obwodzie. Jednostką reluktancji w układzie SI jest henr. Z definicjii może być wyrażona:
  W fizyce ferromagnetyk – ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne. Znajdują się w nim obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne), wytwarzające wokół siebie pole magnetyczne (jak małe magnesy). Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.