• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Magnetometr

  Przeczytaj także...
  SQUID (ang. superconducting quantum interference device) − jedno z najczulszych urządzeń służących do pomiaru natężenia pola magnetycznego. Wykorzystywany jest efekt kwantyzacji strumienia indukcji magnetycznej w pierścieniu nadprzewodzącym i efekt Josephsona. Zmiana strumienia pola magnetycznego obejmowanego przez SQUID wywołuje zmianę natężenia prądu przepływającego przez urządzenie oraz zmianę natężenia prądu indukowanego w pierścieniu. Dokładność współczesnych modeli wynosi ~5 aT (5 ⋅ 10 T). Dwa główne typy SQUID-ów to: DC i RF (zwany też AC).Magnetometr transduktorowy (ang. fluxgate magnetometer) – rodzaj magnetometru, w którym pomiar pola magnetycznego odbywa się przy wykorzystaniu zjawiska nasycenia rdzenia magnetycznego, czyli indukcji magnetycznej oraz analizie drugiej harmonicznej. Przyrząd stosowany jest głównie do pomiaru pola magnetycznego stałego, w zależności od wykonania możliwy jest pomiar indukcji rzędu 0,1 nT. Efekt wykorzystał po raz pierwszy niemiecki fizyk Friedrich Förster w 1937 roku. Przyrządy te znalazły zastosowanie m.in. w archeologii (wykrywanie metali), defektoskopii, diagnostyce i innych.
  Magnetometr torsyjny – urządzenie laboratoryjne do badania właściwości magnetycznych materii (magnetometr), w szczególności anizotropii magnetokrystalicznej. Zasad działania urządzenia opiera się o pomiar momentu siły, jaki powstaje gdy próbkę umieścimy w jednorodnym polu magnetycznym.
  Magnetometr wibracyjny
  Magnetometr używany w satelitach NASA
  Magnetometr transduktorowy.

  Magnetometr – przyrząd do pomiaru wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego lub właściwości magnetycznych materii (np. magnetyzacji ferromagnetyku).

  Magnetometry pola magnetycznego[ | edytuj kod]

  Rodzaje magnetometrów ze względu na sposób pomiaru:

  Indukcja magnetyczna (zwana również: "indukcją pola magnetycznego") - podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne.Magnetometr protonowy (ang. Proton precession magnetometer) – urządzenie umożliwiające wykrywanie obiektów bogatych w żelazo (Fe) na lądzie i w wodzie.
 • bezwzględny – mierzy natężenie pola magnetycznego bez odniesienia do standardowego miernika magnetycznego.
 • względny – służy do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego i do kalibracji przyrządów
 • Typy magnetometrów ze względu na budowę:

 • Magnetometr wibracyjny Gaussa – został on wynaleziony w 1832 roku przez C. F. Gaussa. W przyrządzie tym wykorzystano drgania małego magnesu sztabkowego zawieszonego w płaszczyźnie poziomej. Ten magnes służy do odchylania drugiego podobnie zawieszonego magnesu
 • Busola stycznych – w tym magnetometrze używa się cewki Helmholtza o określonych rozmiarach z zawieszonym w jej środku niewielkim magnesem. Odchylony magnes zatrzymuje się w położeniu, które wynika z natężenia pola magnetycznego Ziemi, pola magnetycznego cewki i kąta o jaki należy obrócić cewkę, by jej oś była współliniowa z magnesem
 • Magnetometr protonowy – wykorzystuje zjawisko rezonansu jądrowego
 • Magnetometr transduktorowy – oparty na zjawisku indukcji magnetycznej
 • Magnetometry do pomiaru właściwości magnetycznych materii[ | edytuj kod]

  Magnetometry do pomiaru właściwości magnetycznych materii, są urządzeniami laboratoryjnymi, które służą do pomiaru magnetyzacji różnych substancji. W odróżnieniu do magnetometrów pola magnetycznego, wymagają próbek, które umieszcza się wewnątrz urządzenia. Wiele magnetometrów umożliwia kontrole zewnętrznego pola magnetycznego, temperatury, czy ciśnienia.

  Magnetometr wibracyjny (ang. Vibrating Sample Magnetometer (VSM)) – urządzenie pomiarowe służące do badania właściwości magnetycznych danych substancji. Zasada działania oparta jest o zjawisko indukcji magnetycznej. Magnetometr mierzy namagnesowanie próbki, która drga w jednorodnym zewnętrznym polu magnetycznym.Cewki Helmholtza (Cewki Helmholtza-Gaugaina) – układ cewek, wewnątrz którego istnieje duży obszar o w przybliżeniu stałym wektorze indukcji pola magnetycznego. Są one używane do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego i kompensacji pola zewnętrznego (głównie ziemskiego). Nazwane na cześć niemieckiego fizyka Hermanna von Helmholtza.

  Wśród magnetometrów laboratoryjnych możemy wyróżnić:

 • Magnetometr wibracyjny
 • Magnetometr torsyjny
 • Magnetometr optyczny
 • SQUID
 • Magnetometr AC (zmiennoprądowy)
 • Wagi magnetyczne

 • Warto wiedzieć że... beta

  Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów.
  Ziemskie pole magnetyczne – pole magnetyczne występujące naturalnie wewnątrz i wokół Ziemi. Odpowiada ono w przybliżeniu polu dipola magnetycznego z jednym biegunem magnetycznym w pobliżu geograficznego bieguna północnego i z drugim biegunem magnetycznym w pobliżu bieguna południowego. Linia łącząca bieguny magnetyczne tworzy z osią obrotu Ziemi kąt 11,3°. Pole magnetyczne rozciąga się na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od Ziemi, a obszar w którym ono występuje nazywa się ziemską magnetosferą.
  W fizyce ferromagnetyk – ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne. Znajdują się w nim obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne), wytwarzające wokół siebie pole magnetyczne (jak małe magnesy). Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.
  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.664 sek.