Magazynowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Magazynowanie

Magazynowanie (przechowalnictwo) – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez odpowiednie gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach, w których oprócz gromadzenia towarów wykonywane są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie. Jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne.

Konsumpcja – w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wynika ona z użyteczności konsumowanego produktu lub usługi, która może mieć też dla konsumenta charakter subiektywny.Rampa – pomost ustawiony najczęściej wzdłuż ściany hali przemysłowej, w porcie, kopalni, stacji kolejowej itp., ułatwiający załadunek i wyładunek materiałów, ludzi, zwierząt; także pochylnia ułatwiająca pokonanie różnicy poziomów, stosowana m.in. w starożytnym Egipcie do połączenia świątyń grobowych wewnątrz piramid.

Efektywność gospodarki magazynowej[ | edytuj kod]

Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania, jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów. Należy przy tym uwzględnić m.in.:

Sieć dystrybucji – grupa współpracujących przedsiębiorstw realizujących dostawy od dostawców do wielu odbiorów.Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) - (ang.: Institute of Logistics and Warehousing) jest instytutem Badawczym należącym do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Gospodarki. Instytut założony został w 1967 roku. Zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052866 Rejestru przedsiębiorców. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu.
 • rodzaj przechowywanych towarów, ich właściwości fizyczno-chemiczne
 • ilość towarów do przechowywania
 • długość okresu składowania
 • okres przydatności do wykorzystania materiału
 • cel magazynowania i wynikające z tego konieczne czynności magazynowe lub funkcje w obrocie towarowym
 • przestrzeganie zasad i warunków przechowywania
 • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne magazynowania
 • stan i wielkość posiadanego lub przewidywanego zaplecza magazynowego
 • odległość magazynu od dostawców i odbiorców
 • forma własności magazynu (własny, wynajmowany)
 • Podstawowym kryterium oceny efektywności gospodarki magazynowej są jednostkowe koszty magazynowania (efektywność), na których wysokość wpływają: wykorzystanie powierzchni (pojemności) składowej i urządzeń magazynowych oraz czynności magazynowe (rozładunek, załadunek, rozpakowywanie, paczkowanie).

  Asortyment to wybór, zestaw, zestawienie produkowanych wyrobów, świadczonych usług lub oferowanych towarów. Definicja słownikowa jest prosta, praktyka wprowadza pewne komplikacje, przedstawione tu na przykładzie.Metoda Środka Ciężkości - umożliwia wyznaczenie lokalizacji pod magazyn. Metoda takowa wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru . Najczęściej w tym celu wspieramy się współrzędnymi geograficznymi. Na otrzymany wynik ma również wpływ wielkość podaży i popytu poszczególnych punktów sieci.

  Lokalizacja magazynów[ | edytuj kod]

  Na efektywność gospodarki magazynowej wywiera wpływ także optymalizacja ilości i wielkości magazynów, ich rozplanowanie oraz ich lokalizacja (przestrzenne rozmieszczenie w stosunku do producenta i odbiorcy), którą podzielić można na lokalizację ogólną i szczegółową.

  Lokalizacja ogólna może dotyczyć zarówno surowców (dostawców), jak i konsumentów i miejscowości, w której ma znajdować się magazyn:

  Dobra (liczba pojedyncza dobro) (inaczej -kapitał rzeczowy lub kapitał finansowy) - w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.Proces produkcyjny (proces produkcji, produkcja) – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i materiałów w produkty gotowe (z przeznaczeniem dla zewnętrznego odbiorcy). Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego jest wartość dodana.
  1. surowce powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupu
  2. magazyny wyrobów gotowych należy lokalizować w ośrodkach zapotrzebowania konsumpcyjnego, uwzględniając takie czynniki, jak np. asortyment towarów, gęstość sieci detalicznej i częstotliwość dokonywania zakupów.

  Przykładową metodą określania ogólnej lokalizacji jest metoda środka ciężkości.

  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Lokalizacja szczegółowa oznacza wybór konkretnego miejsca budowy (działki) w wybranej miejscowości. Działka ta winna spełniać następujące warunki decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu magazynu:

  1. istnienie dróg dojazdowych zapewniających dogodny transport,
  2. uzbrojenie terenu (sieć wodociągowo-kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna),
  3. możliwość rozmieszczenia budynków w sposób zapewniający swobodny wjazd, dojazd, dostęp do rampy.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Magazyn – obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.
  Zapas – określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane, lecz ich obecność pozwoli na osiągnięcie określonych celów. (magazyn, kanał dystrybucji, produkcja, kontrola).
  Rozładunek – jedno z zadań realizowanych przy przyjmowaniu towarów. Rozładunek następuje z wykorzystaniem posiadanych środków transportu wewnętrznego (np. wózków unoszących prowadzonych) i urządzeń przeładunkowych. Na przebieg rozładunku ma wpływ postać ładunku, rodzaj środka transportu i typ frontu przeładunkowego.

  Reklama