• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lucyna Kulińska

  Przeczytaj także...
  Terror (łac., dosł. strach, groza), stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy.Wydział Humanistyczny (WH) – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej powstały w 2001 roku jako Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Nazwa wydziału została zmieniona na obecną w roku 2008.
  Zaolzie (czes. Zaolší – rzadziej używana nazwa, Těšínsko – nazwa częściej używana, choć dwuznaczna, Českotěšínsko, niem. Olsa-Gebiet) – używana głównie w Polsce potoczna nazwa zachodniej części górnośląskiego Księstwa Cieszyńskiego, położonego na Śląsku Cieszyńskim, który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji (dziś Czechy). Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.). Nazwa pochodzi od rzeki Olzy (po czesku do 1920 Olza, od 1920 Olše), stanowiącej w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechami.

  Lucyna Kulińska (ur. 3 maja 1955 w Krakowie) – polski historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.

  Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978). Rozprawę doktorską nt. Obóz Narodowy w Polsce w latach 1944-1947 (Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska), obroniła na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w roku 1997, jej promotorem był dr hab. Tomasz Jan Biedroń. Rozprawa habilitacyjna nt. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947 została odrzucona przez tę samą jednostkę naukową w 2003 r. Następna rozprawa habilitacyjna nt. Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939 została odrzucona przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2013.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Jest adiunktem na Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady m.in. ze stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, terroryzmu współczesnego oraz problemów globalizacji, a także seminaria z dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości. Jej zainteresowania badawcze to stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku, terror stalinowski w Polsce i globalizacja.

  Samodzielny pracownik nauki – pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (często w związku z tym także stanowisko profesora nadzwyczajnego) albo tytuł naukowy profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe lub kieruje samodzielnym zespołem naukowym. Osiągnięcie pozycji samodzielnego pracownika nauki uprawnia do uczestnictwa w głosowaniach w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Była jedną z organizatorek wystawy w krakowskim Pałacu Sztuki pt. Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące zorganizowanej pod patronatem Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.

  Jest autorką wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych, a także wielu publikacji i wystąpień, głównie w prasie związanej z polskim ruchem patriotycznym, kresowym i narodowym. 10 maja 2004 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

  Wybrane publikacje[]

 • Narodowcy. Z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 1999
 • Związek Akademicki "Młodzież Wszechpolska" i "Młodzież Wielkiej Polski" w latach 1922-47 (struktury, funkcjonowanie i główni działacze), wyd. 1 Kraków 2000 (wyd. 2 Warszawa 2004)
 • Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 2001 (współautorzy Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła)
 • Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947, T. 1 i 2, Kraków 2002, 2003
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, Kraków 2003 (współautor Adam Roliński)
 • Martyrologia polskich dzieci na Kresach RP 1942-1945, Kraków 2003
 • Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, Kraków 2004 (współautor Adam Roliński)
 • Dzieci Kresów. 1, Warszawa 2003 (Kraków 2009)
 • Dzieci Kresów. 2, Kraków 2006
 • Dzieci Kresów. 3, Kraków 2009
 • Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009
 • Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku, 2009
 • Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar, Kraków 2012 (współautor Adam Roliński)
 • Dzieci Kresów. 4, Kraków 2013
 • Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Ludobójstwo niepotępione, Warszawa 2015 (współautor Czesław Partacz)
 • Przypisy

  1. Dr Lucyna Kulińska z Krakowa. „Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”
  2. Mamy do czynienia z rzeczami, które powinny budzić zaniepokojenie. W: Biuletyn AGH nr 46 [on-line]. Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011-11-01. [dostęp 2013-05-27].
  3. Lucyna Kulińska w bazie danych Nauka Polska
  4. Specjalności: globalizacja, najnowsza historia Polski, najnowsza historia świata, problemy agresji i przemocy
  5. dr Lucyna Kulińska. Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół). [dostęp 2013-05-27].
  6. Katedra Politologii i Historii Najnowszej. WH AGH. [dostęp 2013-05-27].
  7. M.P. z 2004 r. Nr 51, poz. 868

  Linki zewnętrzne[]

 • Lucyna Kulińska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Lucyna Kulińska – Zapomnij o Kresach
 • Dla Juszczenki ludobójstwo na Polakach to epizod – wywiad z Lucyną Kulińską
 • Wywiad z Lucyną Kulińską w kwartalniku Cracovia Leopolis
 • Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego (www.fundacjapnp.pl) jest organizacją pozarządową o charakterze historyczno-patriotycznym, której ideą, celem i zadaniem jest: poszanowanie historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego; upamiętnianie miejsc i wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów; służba czasom współczesnym i przyszłym. Fundacja została zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Rejestrowym Warszawy 14 kwietnia 1991 r. pod nr. 1362, uzyskując osobowość prawną. Pomysłodawcą i inicjatorem był mgr Jerzy Myrcha (dyrektor generalny Fundacji do śmierci w listopadzie 2003 r.). Obecnie prezesem Fundacji jest historyk Lucyna Kulińska.Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, drugą samodzielną uczelnie wyższą na Rzeszowszczyźnie (wcześniej przez 2 lata istniało w Rzeszowie Studium Wydziałów Filologiczno-Historycznego i Matematyczno-Fizycznego WSP w Krakowie). W roku 1969 w Rzeszowie utworzono filię Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w roku 1973 Zamiejscowy Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to intensywne starania mające na celu powołanie samodzielnego Uniwersytetu z siedzibą w Rzeszowie.
  Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w 1992 w wyniku podziału Wydziału Filozoficzno-Historycznego na dwa osobne Wydziały (drugim był Wydział Filozoficzny). Pierwszym dziekanem wydziału był dr hab. Maciej Salamon.
  Kresy Wschodnie lub po prostu Kresy – w okresie II RP z Kresami Wschodnimi utożsamiano tereny na wschód od linii Curzona, podobnie jak obecnie. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano Dzikie Pola -obszar graniczny między Rzecząpospolitą a Chanatem Krymskim nad dolnym Dnieprem. Następnie, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.