• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lot poziomy

  Przeczytaj także...
  Siła ciężkości, pot. ciężar – jest to wypadkowa sił (zobacz też siła) z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dany obiekt i siły odśrodkowej wynikającej z obiegu określonego obiektu wokół Ziemi (ciała niebieskiego).Stateczność samolotu - właściwość samolotu polegająca na powracaniu do warunków równowagi statycznej, w przypadku gdy został z tych warunków wytrącony. Drgania statecznego samolotu wytrąconego z warunków równowagi statycznej są drganiami tłumionymi o zmniejszającej się amplitudzie drgań wraz z upływem czasu.
  Samolot – statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna), utrzymujący się w powietrzu dzięki wytwarzanej sile nośnej za pomocą nieruchomych, w danych warunkach względem statku, skrzydeł. Ciąg potrzebny do utrzymania prędkości w locie poziomym wytwarzany jest przez jeden lub więcej silników.

  Lot poziomy – lot, w którym ciężar samolotu Q zrównoważony jest przez siłę nośną Pz, opór samolotu Px pokonywany jest przez ciąg śmigła T, przy czym obie te zależności muszą być spełnione równocześnie. W tym celu dla każdego położenia drążka sterownicy, od którego zależy kąt natarcia skrzydła, a więc i prędkość lotu poziomego, pilot musi dobrać takie otwarcie przepustnicy silnika, aby ciąg śmigła T równoważył opór samolotu.

  IFR (ang. Instrumental Flight Rules) – lot IFR oznacza lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów. Różni się on od VFR (Visual Flight Rules) tym, że polega się tylko na informacjach odczytywanych z przyrządów samolotu, bez używania zewnętrznych referencji wizualnych (np. obserwowanego położenia horyzontu).Doskonałość aerodynamiczna (doskonałość statku powietrznego) – stosunek współczynnika siły nośnej C z {displaystyle C_{z}} do współczynnika oporu C x {displaystyle C_{x}} . Jest to wartość niemianowana (np.: 32). Doskonałość statku powietrznego zmienia się w zależności od jego kąta natarcia. Maksymalną doskonałość osiąga się na optymalnym kącie natarcia.

  VFR (ang. Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością to zestaw zasad w lotnictwie, w zgodności z którymi pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia.Środek masy ciała lub układu ciał – punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Pojęcie to jest wykorzystywane także w geometrii.

  Środek ciężkości (barycentrum) ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała.Moment siły (moment obrotowy) siły F względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F:

  gdzie:

 • Q – ciężar samolotu (kg)
 • T – ciąg śmigła (N)
 • Pz – siła nośna (N)
 • Px - siła oporu (N)
 • Cz – współczynnik siły nośnej (-)
 • Cx – współczynnik siły oporu (-)
 • S – powierzchnia skrzydeł (m)
 • ρ – gęstość powietrza (kg/m)
 • V – prędkość samolotu (m/s)
 • Z pierwszej zależności możemy obliczyć prędkość lotu poziomego dla różnych kątów natarcia, a więc różnych wartości współczynnika siły nośnej cz:

  Opór aero(hydro)dynamiczny - składowa wektora siły aerodynamicznej lub hydrodynamicznej, równoległa do kierunku ruchu ciała względem płynu i skierowana zawsze przeciwnie do kierunku ruchu ciała. Siła aerodynamiczna powstaje podczas ruchu ciała w płynie; gdy ruch ciała ustaje, siła oporu zanika. Opór aero(hydro)dynamiczny traktować można jako rodzaj siły biernej, przyłożonej do poruszającego się ciała.Kąt natarcia – jest to (umowny) kąt pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza, a cięciwą powierzchni nośnej (skrzydła) lub płata wirnika. Kąt natarcia ma kluczowy wpływ na powstawanie siły nośnej działającej na skrzydło i odpowiedzialnej za unoszenie się samolotu w powietrzu.

  Siła nośna – siła działająca na ciało poruszające się w płynie (gazie lub cieczy), prostopadła do kierunku ruchu. Najbardziej reprezentatywnym przykładem wykorzystania siły nośnej jest siła nośna skrzydła samolotu.

  Z tego wynika, że obciążenie jednostkowe skrzydła oraz współczynnik jego siły nośnej wpływają tak samo na lot poziomy jak i na ślizgowy.

  Po podzieleniu zależności numer dwa przez trzy widzimy, że:

  Ciąg śmigła w locie poziomym równy jest ciężarowi samolotu podzielonemu przez doskonałość aerodynamiczną samolotu. Najmniejszy ciąg w locie poziomym potrzebny jest w czasie lotu na optymalnym kącie natarcia, dla którego doskonałość statku powietrznego osiąga swoją największą wartość; prędkość lotu na tym kącie natarcia nazywamy prędkością optymalną.

  Lot poziomy a | edytuj kod]

  Samolot porusza się ustalonym lotem poziomym, jeżeli są spełnione warunki równowagi, tj. suma wszystkich sił zewnętrznych działających na samolot oraz momentów tych sił względem środka ciężkości samolotu jest równa zero:

  Suma sił nośnych skrzydeł oraz steru wysokości i ciężaru samolotu jest równa zeru

  Suma momentów sił nośnych skrzydeł oraz steru wysokości i ciężaru samolotu względem środka ciężkości jest równa zeru.

  Gdzie: – siła nośna skrzydła – siła nośna usterzenia wysokości i – odległości rzutów sił nośnych na poziomą oś przechodzącą przez środek masy od środka masy

  Lot poziomy w procesie egzaminacji personelu lotniczego[ | edytuj kod]

  Lot poziomy jest niezbędną częścią składową egzaminowania personelu lotniczego podczas uzyskiwania kwalifikacji pilotażowych. Przeprowadzany jest zarówno podczas lotu kontrolnego z widzialnością (VFR - czyli lot według przepisów VFR) jak i podczas lotu z wykorzystaniem przyrządów (IFR). Lot poziomy jest podstawową umiejętnością wykorzystywaną podczas przeprowadzania lotów, dlatego jest niezbędny do opanowania niezależnie od uzyskiwanej licencji czy uprawnienia.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. A. Abłamowicz, Szkolenie samolotowe – Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu, 1980.
  2. Sebastian Głowiński, Samolot, dynamika lotu, modelowanie.
  3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2011, 2011.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.797 sek.