• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Logopatologia

  Przeczytaj także...
  Zaburzenia mowy – grupa zaburzeń obejmująca różne rodzaje trudności w zakresie mowy. Obejmują trudności w wysławianiu się, wady mowy, używanie niewłaściwych słów, a więc związane są z artykulacją, fonacją, tonem głosu, płynnością itd. Utrudnia to zrozumienie przekazu mówionego. Zaburzenia mowy związane mogą być także z ogólniejszymi zaburzeniami funkcji językowych.Logos (gr. λόγος) – według stoików "rozum świata". Tak jak Heraklit, tak i stoicy uważali, że wszyscy ludzie są częścią rozumu świata, czyli logosu. Uważali, że człowiek to świat w miniaturze, czyli mikrokosmos, będący odbiciem makrokosmosu. Heraklit stwierdza, że "duszy jest logos sam siebie wspierający".
  Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:

  Logopatologia – jeden z działów logopedii, zajmującej się patologią mowy (dyscyplina naukowa i praktyczna), badania naukowe i leczenie zaburzeń mowy osób w różnym wieku.

  Specjaliści w dziedzinie logopedii mowy wyodrębniają: afazjologię, balbutologię, logopatologię oraz terapię tych zaburzeń. Przedmiotem zainteresowania logopatologów są zaburzenia rozwojowe. W monografii „Patologia mowy” Zbigniewa Tarkowskiego i współautorów w części dotyczącej logopatologii, zatytułowanej „Logopedia rozwojowa”, omówiono zagadnienia:

  Mowa – używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł).Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
 • prosty opóźniony rozwój mowy
 • kontekst kulturowy bilinbwizmu a językowy obraz świata
 • zaburzenia mowy towarzyszące upośledzeniu umysłowemu
 • zaburzenia mowy w autyzmie
 • zaburzenia językowe w nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzenia mowy u osób z uszkodzonym narządem słuchu
 • zaburzenia mowy towarzyszące dysleksji
 • zaburzenia zgryzu, czynności prymarnych a zaburzenia artykulacji
 • zaburzenia artykulacji
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • logos (filozofia)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prof. Zbigniew Tarkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-11-28].
  2. III. Logopedia rozwojowa. W: red. nauk. Zbigniew Tarkowski: Patologia mowy. Gdańsk: Harmonia, 2017, s. 213–419. ISBN 978-83-7744-076-6.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • logopedia.net.pl » Artykuły » Rozwój mowy
 • Anna Skiba, RNM, czyli rozwojowa niepłynność mówienia w: Logopedia dla dzieci; Strony neurologopedy Anny Skiby
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:Patologia (z języka greckiego πάθος "pathos - cierpienie" i -λογία "-logia" - przyrostek tworzący rzeczowniki oznaczające gałęzie nauki) – nauka o chorobach albo stan chorobowy, w ogólniejszym znaczeniu nieprawidłowość (również w odniesieniu do nauk społecznych).
  Warto wiedzieć że... beta

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.