• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Log - informatyka

  Przeczytaj także...
  Logowanie, meldowanie (ang. logging in) to proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej. Procesem odwrotnym do logowania jest wylogowanie (odmeldowanie), czyli rezygnacja z uprzednio uzyskanego dostępu.Retencja danych – rutynowe zatrzymywanie przez operatorów informacji o tym, kto, z kim i kiedy łączył się (lub próbował to zrobić) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane te przechowywane są przez 12 miesiecy w celach związanych z bezpieczeństwem publicznym i są udostępniane uprawnionym instytucjom.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) – chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera. Log tworzony jest automatycznie przez dany program komputerowy, a sama czynność zapisywania do logu nazywana jest też logowaniem – nie należy mylić tego określenia z logowaniem w celu wykonania uwierzytelnienia.

  SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.

  Logi są używane do analizowania pracy systemu informatycznego, np. sporządzania statystyk, wykrywania prób włamań do systemu i sposobu ich przeprowadzenia oraz wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania.

  Logi mogą być prowadzone mniej lub bardziej szczegółowo (jest to tak zwany poziom szczegółowości logowania) w zależności od potrzeby. Przykładowo, system domyślnie może logować tylko najpoważniejsze zdarzenia (poważne błędy), a na życzenie może rejestrować wydarzenia bardziej szczegółowo (na przykład ostrzeżenia czy rejestrować normalny przebieg pracy procesów). Zazwyczaj najbardziej szczegółowy poziom logowania służy twórcom systemu w usuwaniu błędów w jego działaniu.

  Drukarka – urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu).Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  W niektórych systemach można zmieniać poziom szczegółowości logowania w trakcie ich pracy.

  Informacje mogą dotyczyć zdarzeń podejmowanych na systemie lokalnie (np. przez pracujących na nim użytkowników lub programy) albo zdarzeń pochodzących z zewnątrz (np. pakietów wysyłanych na interfejs sieciowy systemu komputerowego) jak również może to być zapis rozmów prowadzonych za pomocą komunikatora internetowego lub czatu. Do logów zaliczyć można wykazy połączeń telekomunikacyjnych i zapisy wysłanych lub odebranych wiadomości (SMS, poczta elektroniczna).

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.

  Typowy wpis w logu zawiera m.in. następujące informacje:

 • względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina),
 • rodzaj zdarzenia, identyfikator (często wykorzystywany do rozdzielania informacji na kilka strumieni danych),
 • nazwa użytkownika, programu, procesu generującego wpis
 • dane o pobieranych plikach,
 • adres IP jeżeli operacja dotyczy komunikacji przez sieć,
 • kwalifikacja zdarzenia (poważny błąd, ostrzeżenie, raport z normalnego przebiegu prac, bardzo szczegółowy)
 • tekstowy opis zdarzenia
 • praktycznie każda informacja potrzebna administratorowi systemu, a możliwa do odczytania w sposób alfanumeryczny.
 • Logi mogą być zapisywane w plikach lub do baz danych, czasami są wysyłane na inne maszyny przez sieć lub na drukarkę. Niekiedy do zbierania logów z innych maszyn jest przeznaczony oddzielny system (ze względów bezpieczeństwa).

  Czat (również chat, z ang. chat [tʃæt] – pogawędka) – rodzaj rozmowy między dwoma lub wieloma użytkownikami komputerów za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej, polegającej na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych. System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:

  Bezpieczeństwo[ | edytuj kod]

  Tworzenie, przechowywanie i archiwizacja logów niesie za sobą zagrożenia związane z ochroną informacji i prywatności. Uzyskanie przez osoby niepowołane dostępu do logów może doprowadzić do ujawnienia istotnych danych, na przykład do zapisu niejawnych transakcji biznesowych lub przebiegu komunikacji poprzez pocztę elektroniczną lub komunikator internetowy.

  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Niektórzy użytkownicy stosują politykę przechowywania logów przez krótki czas (na przykład siedem dni), a w niektórych przypadkach wybrane informacje w ogóle nie są zapisywane.

  Z drugiej strony brak logów uniemożliwia analizę zjawisk z przeszłości, na przykład przebiegu włamania komputerowego lub wykrycia nadużyć. Trudniej jest również stwierdzić, czy nieprawidłowości w pracy systemu mają charakter jednorazowy czy też występowały już w przeszłości.

  Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) – program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub większą ilością komputerów, poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej różni się tym, że oprócz samej wiadomości, przesyłane są także informacje o obecności użytkowników, co zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej konwersacji.

  Przechowywanie zapisów logów przez dłuższy czas w celu ewentualnego przekazania ich organom ścigania to tzw. retencja danych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.