• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liturgia eucharystyczna

  Przeczytaj także...
  Embolizm - część modlitwy liturgicznej, wypowiadana (lub śpiewana) przez kapłana (celebransa) po "Ojcze Nasz" w czasie Mszy Świętej.Doksologia końcowa (z gr. δοξα, doksa: chwała) - w Kościołach chrześcijańskich wygłaszany podczas Mszy przez kapłana tekst modlitewny wysławiający Boga w Trójcy Świętej. Najważniejszą doksologią jest doksologia końcowa modlitwy eucharystycznej (Przez Chrystusa, z Chrystusem (...)), zakończona aklamacją wiernych - Amen..
  Znak pokoju – znak przekazywany podczas liturgii eucharystycznej w czasie Mszy Świętej. Nie jest on obowiązkową częścią Mszy.

  Liturgia eucharystyczna (łac. Liturgia eucharistica) to trzecia część katolickiej Mszy św. w rycie rzymskim, po Obrzędach wstępnych i Liturgii słowa, a przed Obrzędami końcowymi. Według Konstytucji Soborowej Sacrosanctum concilium, razem z liturgią słowa tworzy jedną nierozerwalną całość:

  Ewangelia Marka [Mk lub Mar] – druga z kolei, a zarazem najkrótsza i najstarsza Ewangelia nowotestamentowa. Jej autorem według tradycji chrześcijańskiej jest Jan Marek, który miał spisać w Rzymie relację Piotra Apostoła. Jest jedną z ewangelii synoptycznych. Święty Marek napisał Ewangelię dla ludzi nieznających języka aramejskiego oraz zwyczajów żydowskich. W przeciwieństwie do Mateusza terminy aramejskie zawsze są objaśniane, podobnie jak zwyczaje żydowskie. Pod względem stylu i języka ustępuje pozostałym Ewangeliom. Niewiele jest mów Jezusa i są one krótkie (poza dwoma, tj. Mk 4,1-34 oraz Mk 13,1-37). Marek koncentruje się na opisie cudów i czynów Jezusa.Obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych - obrzęd liturgiczny dokonany podczas każdej Mszy Świętej. Obrzędu tego dokonuje kapłan przed Komunią Świętą (poprzedza go przekazanie przez wiernych znaku pokoju). Jest symbolem Zmartwychwstania Chrystusa po jego śmierci (łamanie Chleba). Najpierw łamie chleb, następnie wkłada jego kawałek do wina. Jest to zmieszanie Ciała Jezusa Chrystusa z jego Krwią. Przy mieszaniu chleba z winem kapłan modli się, żeby Ciało i Krew Chrystusa pomogły ludziom osiągnąć życie wieczne. Po dokonaniu tego obrzędu następuje Komunia Święta.Obrzęd bywa nazywany "łączeniem materii".

  Liturgia eucharystyczna obejmuje głównie przygotowanie darów ofiarnych, Modlitwę eucharystyczną i Obrzędy komunijne.

  Dawniej zwana Mszą wiernych – po kazaniu ostiariusz wypraszał wszystkich nieochrzczonych z kościoła.

  Części Liturgii eucharystycznej[]

 • Przygotowanie darów ofiarnych
 • przyniesienie do ołtarza darów
 • stosowane zwykle w czasie uroczystości Okadzenie darów
 • Lavabo (obmycie rąk z modlitwą "Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego", wskazują na istotę tego obrzędu, którą jest "pragnienie wewnętrznego oczyszczenia")
 • Modlitwa nad darami
 • Modlitwa eucharystyczna
 • Dialog przed prefacją
 • Prefacja
 • Sanctus (Święty, święty)
 • Postsanctus
 • w niedziele i niektóre święta i uroczystości wspomnienie tajemnicy dnia
 • Epikleza
 • Opowiadanie o Ustanowieniu Eucharystii
 • Konsekracja (najważniejszy moment całej Mszy - pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz według katolików pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które przyniosły ludziom zbawienie)
 • Aklamacja po przeistoczeniu
 • Anamneza
 • Modlitwa ofiarnicza
 • Epikleza komunijna
 • Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych
 • Doksologia końcowa
 • Obrzędy komunijne
 • Wezwania do Modlitwy Pańskiej
 • Ojcze Nasz
 • Embolizm
 • Znak pokoju
 • śpiew Agnus Dei (Baranku Boży), podczas którego odbywa się łamanie chleba i obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych
 • Komunia święta
 • Uwielbienie po Komunii
 • Modlitwa po Komunii
 • Przypisy

  1. Sacrosanctum Concilium - Rozdział II MISTERIUM EUCHARYSTII. W: archidiecezja.lodz.pl [on-line]. [dostęp 2012-12-18].
  2. Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22,19-20; 1 Kor 11, 23-25.

  Bibliografia[]

 • Władysław Głowa, Eucharystia. Msza święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 1997, s. 191-200.
 • Bogusław Nadolski, Leksykon liturgiii, Pallottinum, Poznań 2006, s. 403-404.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Struktura Mszy świętej
 • Słownik Liturgiczny
 • Modlitwy wstawiennicze za Kościół, za żyjących i zmarłych – część Mszy Świętej, zawierająca modlitwy za różnych członków Kościoła. Jest obecna w zwyczajnej formie rytu rzymskiego jako część modlitwy eucharystycznej po epiklezie komunijnej, a przed doksologią końcową.Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía = ‘dziękczynienie’) lub Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Msza św., Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara – uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą Jezus spożył przed swoją zbawczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem i którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19). Eucharystia jest antycypacją, zaczątkiem uczty zaślubin Baranka zapowiedzianej w Apokalipsie (Ap 19,1).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Liturgia słowa (łac. Liturgia verbi) – druga część mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną.
  Modlitwa eucharystyczna (łac. Prex eucharistica; gr. ανάφορα) – główna część Eucharystii (mszy). Wraz z obrzędami komunii tworzy całość liturgii eucharystycznej. Poprzedza ją obrzęd wstępny przygotowania (przyniesienia) chleba i wina, które w czasie modlitwy stają się znakami sakramentalnymi śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przedstawionymi Bogu Ojcu jako zbawcza, nieskalana Ofiara chwały. W obrządkach wschodnich nazywana jest z greckiego anaforą. Współcześnie celebrowane przez Kościoły wschodnie anafory powstały w okresie patrystycznym jako rozwinięcie liturgii paschalnej Wieczernika. Najstarszą zachowaną modlitwą eucharystyczną Kościoła łacińskiego jest Kanon rzymski (ok. IV-VI w.).
  Postsanctus To przejście z Sanctus do Epiklezy, które jest różne w różnych Modlitwach Eucharystycznych. Między Postsanctus a Epiklezą w Niedziele i przeznaczone do tego dni występuje Wspomnienie tajemnicy dnia.
  Obrzędy końcowe (łac. Ritus conclusionis) są ostatnią częścią mszy; następują po Liturgii eucharystycznej. Obejmują błogosławieństwo końcowe i rozesłanie.
  Wspomnienie tajemnicy dnia jest to formuła, którą wypowiada się zaraz po śpiewie Święty w trakcie Liturgii Eucharystycznej, o ile przypada święto lub uroczystość. Występuje w I, II i III modlitwie eucharystycznej.
  Sacrosanctum concilium – konstytucja o liturgii świętej. Jest jednym z najbardziej znaczących dokumentów uchwalonych przez sobór watykański II. Zaaprobowana przez 2147 biskupów (przeciw było 4). Ogłoszona przez papieża Pawła VI 4 grudnia 1963. Zgodnie z tendencją większości katolickich dokumentów nazwa została wzięta od pierwszych dwóch wyrazów konstytucji w języku łacińskim.
  Obrzędy komunijne (łac. Ritus communionis) – część Mszy św. w ramach Liturgii Eucharystycznej, następująca po Doksologii zamykającej Kanon, czyli Modlitwę Eucharystyczną (Anaforę). Celem obrzędów Komunii świętej jest przygotowanie uczestniczących w Liturgii do godnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Komunii świętej. Szczegółowe przepisy zostały zawarte w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (2002, wyd. pol. 2003) pod nr. 80-89, 152-165, 181-183, 192, 237-249, 266-271.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.