• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista stałych matematycznych

  Przeczytaj także...
  Stała Erdősa-Borweina – suma szeregu złożonego z odwrotności liczb Mersenne’a. Nazwana tak na cześć matematyków Paula Erdősa i Petera Borweina.Liczba π (czytaj: liczba pi), ludolfina – stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. W geometrii euklidesowej π jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy. Można też zdefiniować π na inne sposoby, na przykład jako pole koła o promieniu równym 1 albo jako najmniejszą dodatnią wartość x, dla której funkcja sinus przyjmuje wartość 0.
  Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.
  Obrazowa definicja liczby π

  Definicja stałej matematycznej znajduje się w artykule stała matematyczna.

  Bifurkacja – zjawisko skokowej zmiany własności modelu matematycznego przy drobnej zmianie jego parametrów (np. warunków początkowych procesu albo warunków brzegowych). Szczególnie często spotykane i istotne jest to pojęcie przy rozwiązywaniu równań różniczkowych oraz badaniu fraktali (i teorii chaosu).Złoty podział (łac. sectio aurea), podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja (łac. divina proportio) – podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Rysunek obok ilustruje ten związek geometrycznie. Wyrażony algebraicznie:
 • — liczba π zwana Ludolfiną, stosunek obwodu koła do średnicy — Archimedes;
 • podstawa logarytmu naturalnego, zwana liczbą Nepera lub liczbą Eulera;
 • stała Eulera;
 • złoty podział (algebra);
 • stała Chinczyna (teoria liczb);
 • Stała Apéry'ego;
 • stała Feigenbauma (bifurkacja);
 • stała Feigenbauma (bifurkacja);
 • stała de Bruijna-Newmana (teoria liczb);
 • Stała Erdősa-Borweina (teoria liczb) (liczby urojone);
 • stała Mertensa (teoria liczb);
 • stała Bruna dla liczb bliźniaczych (teoria liczb);
 • stała Bruna dla liczb czworaczych (teoria liczb);
 • stała Catalana (kombinatoryka);
 • stała Legendre'a (teoria liczb);
 • stała Sierpińskiego;
 • stała liczb pierwszych bliźniaczych (teoria liczb);
 • — stała Soldnera (teoria liczb).
 • Zobacz też[]

 • stała Kaprekara
 • Linki zewnętrzne[]

 • Stałe matematyczne: http://pauillac.inria.fr/algo/bsolve/constant/constant.html
 • Kalkulator symboliczny (podpowiada jak daną liczbę wyrazić za pomocą stałych matematycznych): http://oldweb.cecm.sfu.ca/projects/ISC/
 • Teoria liczb - dziedzina matematyki, zajmująca się badaniem własności liczb – początkowo tylko naturalnych, i do dziś dla wielu specjalistów są one szczególnie atrakcyjne.Podstawa logarytmu naturalnego, liczba e, liczba Eulera, liczba Nepera – stała matematyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach matematyki i fizyki. W przybliżeniu wynosi 2,7182818, oznacza się ją literą e.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stała Meissela-Mertensa to stała matematyczna, która wykorzystywana jest głównie w teorii liczb. Zdefiniowana jest jako granica różnicy sumy szeregu harmonicznego ograniczonego do liczb pierwszych i logarytmu naturalnego z logarytmu naturalnego:
  Stała – pewien symbol, któremu przyporządkowana jest określona zdefiniowana wartość. Ścisła definicja uzależniona jest od dziedziny matematyki, w której obiekt jest stosowany.
  Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności. Zajmuje się on algebrami ogólnymi i relacjami. Algebra elementarna zajmuje się takimi działaniami jak dodawanie i mnożenie; wprowadza pojęcie zmiennej i wielomianu razem z jego rozkładem na czynniki (faktoryzacją) i znajdowaniem ich pierwiastków, choć algebra jest działem bardziej ogólnym (patrz podział algebry).
  Hipoteza liczb pierwszych bliźniaczych – problemem teorii liczb, związany z liczbami pierwszymi. Jako pierwszy Euklides około 300 roku p.n.e postawił hipotezę, że:
  Stała Catalana to stała matematyczna, oznaczana jako K, pojawiająca się w oszacowaniach z dziedziny kombinatoryki. Jej definicja jest następująca:
  Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła).
  Liczba urojona – liczba, która podniesiona do kwadratu daje wartość ujemną. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Girolamo Cardano w XVI wieku, lecz nazwę nadał im Kartezjusz w 1637 roku. Nie zostały szerzej zaakceptowane aż do prac Eulera (1707–1783) i Gaussa (1777–1855).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.