• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Przeczytaj także...
  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.
  Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect.

  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.

  W ocenie parametrycznej uwzględniany jest dorobek naukowy jednostki, między innymi na podstawie liczby punktów przyznanych publikacjom, których autorami są pracownicy danej jednostki. Lista ta początkowo opierała się głównie na tak zwanej liście filadelfijskiej.

  Ustalił się podział na listę A (zbliżoną do listy filadelfijskiej) i listę B. Lista A z roku 2010 liczyła 8610 czasopism notowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadających wskaźnik cytowań; w 2012 roku było ich 10 230, w 2013 roku 10 804, a w 2014 10 966. Lista B zawierała w 2010 roku 1788 pozostałych pism (głównie polskich), w 2012 roku 1 854, w 2013 roku 2 623, a w 2014 roku 2 616. Ze względu na specyfikę nauk szeroko rozumianych jako humanistyczne wyróżnia się również przewidzianą dla nich listę C (czasopisma z bazy ERIH), liczącą w 2012 roku 4 337 tytułów, w 2013 roku 4 262, a w 2014 roku 4 272.

  Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) – podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Powołane zostały ustawą z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych z późniejszymi zmianami.Wskaźnik cytowań, indeks cytowań, IF (od ang. impact factor) – miernik siły oddziaływania i prestiżu czasopism naukowych. W literaturze popularnonaukowej pojawiło się obrazowe tłumaczenie nazwy jako „siła przebicia”.

  Punktacja[]

  W odróżnieniu od mierników prestiżu czasopisma – do których należą wskaźnik cytowań, SJR i SNIP (dwa ostatnie wyznaczane na podstawie bazy Scopus), obliczanych według wzorów matematycznych i przyjmujących różne wartości – punkty przyznawane przez MNiSW są liczbami całkowitymi, o tylko kilku możliwych wartościach.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy ISI. Termin ten często jest błędnie używany na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez ISI. Nazwę lista filadelfijska wprowadził Andrzej Kajetan Wróblewski, w innych krajach używana jest nazwa bezpośrednio związana z ISI.

  W systemie z początku XXI wieku najniżej punktowane czasopisma według oceny Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska otrzymywały 5 punktów (były to polskie czasopisma anglojęzyczne nieuwzględniane na liście filadelfijskiej), następnie pisma mogły otrzymać punktów 6, 11, 21, a wyjątkowo 24 (dotyczyło to wyłącznie Nature i Science).

  Journal Citation Reports – interdyscyplinarna lista czasopism naukowych, publikowana corocznie przez Thomson Reuters. W Polsce JCR przyjęło się przyjmować jako podstawowe narzędzie do oceny merytorycznej jakości czasopism. JCR jest dostępna w dwóch wersjach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition oraz Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwotnie JCR była publikowana jako częsć Science Citation Index tworzonego przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska).

  Wykaz z 2010 roku zawierał większą liczbę kategorii punktowych: pisma spoza JCR: 1, 2, 6 lub 9; pisma z JCR: 13, 20, 27, 32 lub 40. Publikacje w pismach nieuwzględnionych w wykazie mogły otrzymać 1 lub 2 punkty.

  Według wykazu z 2012 roku i późniejszych pisma z listy B mogą uzyskać od 1 do 10, z listy C (ERIH) 10, 12 lub 14, a z listy A (JCR) wielokrotności 5, od 15 do 50.

  W międzyczasie skład wykazu zmieniał się. Zmieniały się także wartości możliwych punktów, a maksymalną liczbę punktów (początkowo 24, od 2012 roku 50) przyznano nie tylko Nature i Science, ale również innym prestiżowym pismom. Liczba punktów pism z listy A jest uzależniona od ich wskaźnika cytowań. Punktowane są również, w nieco odmienny sposób, naukowe publikacje w wydawnictwach książkowych.

  System oceny czasopism (jak również oceny naukowców i jednostek naukowych) budzi szereg kontrowersji. Krytycy twierdzą, między innymi, że wybór pism i ich punktacja jest arbitralna, a ocena na podstawie wskaźnika cytowań jest obarczona wadami.

  Przypisy

  1. Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. nauka.gov.pl, 23 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-25].
  2. Część A (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. [on-line]. 2012-12-20. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-05)].
  3. Część A (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. [on-line]. 2013-12-17. [dostęp 2013-12-17].
  4. Część A (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. [on-line]. 2014-12-31. [dostęp 2015-01-08].
  5. Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. [dostęp 2010-09-10].
  6. Część B (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. [on-line]. 2012-12-20. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-05)].
  7. Część B (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. [on-line]. 2013-12-17. [dostęp 2013-12-17].
  8. Część B (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. [on-line]. 2014-12-31. [dostęp 2015-01-08].
  9. Część C (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. [on-line]. 2012-12-20. [dostęp 2013-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-05)].
  10. Część C (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. [on-line]. 2013-12-17. [dostęp 2013-12-17].
  11. Część C (pol.). W: Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. [on-line]. 2014-12-31. [dostęp 2015-01-08].
  12. Lista czasopism Zespołu P-04 (pol.). W: Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek [on-line]. KBN, 2001. [dostęp 2010-09-11].
  13. List ministra w sprawie wykazu wybranych czasopism naukowych oraz wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2009-03-31. [dostęp 2010-09-13].
  14. Zasady ramowe oceny parametrycznej jednostek naukowych (pol.). W: Finansowanie nauki [on-line]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. [dostęp 2010-09-13].
  15. Sonda redakcyjna. Czy nowy system oceny placówek naukowych jest satysfakcjonujący?. „Sprawy nauki : Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. 1 (2006), 2006-01-03. Ministerstwo Nauki (pol.). 
  16. Grzegorz Racki. Krytycznie o liście czasopism Zespołu T-12. „Sprawy nauki : Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. 10 (2002), 2002-10-02. Komitet Badań Naukowych (pol.). 
  17. Ryszard Kierzek: Jak porównać „apples and oranges", czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. [dostęp 2010-09-13].

  Linki zewnętrzne[]

 • Lista czasopism punktowanych, grudzień 2014
 • Internetowa wyszukiwarka czasopism punktowanych z listy ministerialnej
 • Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych, ranking czasopism z listy filadelfijskiej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama