• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lignifil

  Przeczytaj także...
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Jelonkowate (Lucanidae) – rodzina chrząszczy. Należy do niej około 1200 gatunków (w Polsce 7) chrząszczy podobnych do jelonka rogacza, zamieszkujących głównie kraje podzwrotnikowe, zwłaszcza Amerykę Południową i Australię.
  Żukowate, poświętnikowate (Scarabaeidae) – rodzina chrząszczy licząca ok. 20–30 tysięcy gatunków. Żukowate charakteryzują się dość znacznym zróżnicowaniem wyglądu, wszystkie jednak mają twardy chitynowy pancerz. Larwy żukowatych rozwijają się zazwyczaj w nawozie zwierząt. Żukowate zamieszkują przede wszystkim strefy klimatu tropikalnego i subtropikalnego.

  Lignifil – gatunek (lub stadium rozwojowe) wykorzystujący jako swe siedlisko dziuple, próchnowiska, np. korzystający z próchniejącego drewna jako miejsca rozwoju. Termin ten stosowany w ekologii dla określenia preferencji siedliskowych, głównie w odniesieniu do bezkręgowców.

  Klasy wierności – wskaźnik stosowany w badaniach ekologicznych do oceny częstości i gęstości występowania gatunku w danym zbiorowisku.Bezkręgowce (Invertebrata) – zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata). Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej – braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki. Pozostałe cechy, którymi określa się bezkręgowce nie są jednoznaczne. Do bezkręgowców należy 97–99% współcześnie występujących zwierząt. Liczba opisanych gatunków przekracza 1 milion.

  Lignifile mogą zajmować różne poziomy troficzne. Niektóre żerują bezpośrednio na próchnie, będąc kariofagami, jak np. liczni przedstawiciele poświętnikowatych i jelonkowatych. Inne są drapieżnikami jak np. larwy Tabanus cordiger z rodziny bąkowatych.

  Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).Bąkowate, ślepaki, bąki (Tabanidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek. Dotychczas opisano ponad 3 tys. gatunków z czego w Polsce ok. 50. Mianem "bąka" bywa potocznie określany trzmiel.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gatunek saproksyliczny
 • klasy wierności
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Przemysław Trojan: Fauna Polski t. 8. Tabanidae - ślepaki (Insecta: Diptera), Warszawa. Warszawa: Instytut Zoologii PAN, PWN, 1979, s. 78. ISBN 83-01-00251-4.
  2. Jerzy M. Gutowski. Saproksyliczne chrząszcze. „Kosmos”. 55 (1), s. 53–73, 2006. 
  Próchnowisko – murszejące fragmenty drewna na żywych, stojących drzewach: martwice boczne, zagłębienia po uschniętych konarach, gnijące wnętrza starych drzew, obumarłe i obumierające tkanki drzewne wewnątrz dziupli.Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę. Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących je typów zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. Siedlisko danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poziom troficzny – grupa organizmów pełniąca podobną rolę w obiegu materii i przepływie energii w biocenozie. Dana grupa organizmów może zajmować jednocześnie różne poziomy troficzne.
  Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).
  Kariofag, próchnojad – saproksylofag odżywiający się próchnem. Przedstawicielem tej licznej grupy owadów jest wymierający Ditylus laevis.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.