• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liczba dodatnia

  Przeczytaj także...
  Zero (zapisywane jako 0) – element neutralny dodawania; najmniejsza nieujemna liczba. To, czy zero jest uznawane za liczbę naturalną, jest kwestią umowy – czasem włącza się, a czasem wyklucza się je z tego zbioru. Zero nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną.Ciało uporządkowane – ciało K, w którym wyróżniony jest zbiór D elementów dodatnich o następujących własnościach:
  Zbiór liczb rzeczywistych – uzupełnienie zbioru liczb wymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych zawiera m.in. liczby naturalne, ujemne, całkowite, pierwiastki liczb dodatnich, wymierne, niewymierne, przestępne, itd. Z drugiej strony na liczby rzeczywiste można też patrzeć jak na szczególne przypadki liczb zespolonych.

  Znak liczby – relacja liczby rzeczywistej względem liczby 0. Liczba może mieć jeden z trzech znaków:

 • dodatni (liczba większa od 0)
 • zerowy
 • ujemny (liczba mniejsza od 0)
 • Liczbę rzeczywistą o dodatnim znaku nazywa się liczbą dodatnią, o ujemnym znaku liczbą ujemną. Liczbę rzeczywistą niebędącą ujemną (większą lub równą 0) nazywa się nieujemną, a liczbę niebędącą dodatnią (mniejszą lub równą 0) nazywa się niedodatnią.

  Brahmagupta (598 - 670) - indyjski astronom i matematyk, który rozważał pewną liczbę idei obecnie akceptowanych w matematyce. Jego głównym osiągnięciem na polu matematyki było wprowadzenie pojęcia zera i liczb ujemnych. W dziele Brahmasphutasiddhanta (628), którego tytuł można przetłumaczyć jako Odsłona wszechświata, definiuje zero jako rezultat otrzymany wtedy gdy liczba jest odjęta od samej siebie – była to najlepsza definicja zera znana w tamtych czasach; dzieło to zawiera również pierwsze znane użycie znaku zera. Brahmagupta dostarczył ponadto zasad operowania "majętnościami" i "długami", czyli dodatnimi i ujemnymi liczbami (co uznaje się za pierwsze znane użycie liczb ujemnych). Odsłona Wszechświata zawiera również algorytm obliczania pierwiastka kwadratowego, metodę rozwiązywania równań kwadratowych, i elementarną postać notacji symbolicznej (algebraicznej).Porządek liniowy – częściowy porządek będący zarazem łańcuchem, czyli taki, w którym każde dwa elementy rozpatrywanego zbioru są porównywalne.

  Znak liczby zaznacza się przed daną liczbą jako + albo −, np. −124,5.
  Znak + często jest pomijany w zapisie.

  Pewną formalizacją znaku liczby rzeczywistej jest funkcja signum.

  Ciało uporządkowane[]

  Pojęcie znaku można zdefiniować w każdym ciele uporządkowanym , tzn. takim ciele , w którym jest określona relacja    będąca porządkiem liniowym zgodnym z operacjami algebraicznymi:

 • jeśli  , to  
 • jeśli    i  , to 
 • Innym sposobem definiowania porządku w ciele jest wskazanie zbioru (stożka) elementów dodatnich tj. największego podzbioru niezerowych elementów, który jest zamknięty na dodawanie i mnożenie w ciele.

  Przez analogię do liczb rzeczywistych, w ciałach uporządkowanych elementy , dla których nazywamy elementami dodatnimi.

  Liczby zespolone[]

  Niemożność określenia znaku liczby zespolonej o niezerowej części urojonej (na przykład liczby ) wynika z tego, że nie istnieje żaden porządek liniowy w , który zgadzałby się ze strukturą algebraiczną ciała liczb zespolonych. Inaczej mówiąc ciało liczb zespolonych nie jest ciałem uporządkowanym. Istotnie, w ciele uporządkowanym kwadrat każdego elementu jest nieujemny, tymczasem     (gdzie jest jednostką urojoną).

  Dla każdej niezerowej liczby zespolonej można jednak określić funkcję signum.

  Zobacz też[]

 • signum
 • Brahmagupta • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.