• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Licencje Creative Commons  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.Definicja wolnych dóbr kultury − dokument określający warunki, jakie muszą być spełnione, aby uznać, że dany zasób należy do zbioru otwartej treści. Definicja ta została sformułowana przez Erika Möllera w 2007 roku i opublikowana na stronie freedomfinder.org.
  Wykorzystanie[ | edytuj kod]

  Serwisy utrzymywane przez Wikimedia Foundation oprócz GNU FDL wykorzystują też licencje Creative Commons. W ramach projektów Wikimedia dozwolone jest użycie licencji CC, które zostały zaaprobowane do użycia dla twórczości zaliczanej do wolnej kultury (CC-BY, CC-BY-SA i CC0), natomiast niedopuszczalne są licencje typu NC i ND. W Wikimedia Commons znajduje się ponad 16 milionów plików na licencjach CC. Wikinews w całości jest oparty na licencji CC-BY 2.5.

  Licencja Wolnej Sztuki (fr. Licence Art Libre, LAL, ang. Free Art License, FAL) – licencja dla dzieł sztuki, zgodna z zasadami copyleftu, tj. przyznająca odbiorcy prawo do swobodnego kopiowania, dystrubuowania oraz modyfikowania dzieła, przy pełnym poszanowaniu praw autorskich twórcy (autora, inicjatora). Powstała w lipcu 2000 roku i jest uznawana za najstarszą licencją w duchu GNU, przeznaczoną dla publikacji (projektów) artystycznych . Najnowszą wersją licencji jest wersja 1.3.Infos – czasopismo otwartego dostępu z krótkimi artykułami informacyjno-analitycznymi dotyczącymi ważnych zagadnień dla Polski, jej gospodarki i społeczeństwa, oraz problemów międzynarodowych, wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

  Zalety[ | edytuj kod]

  W stosunku do GNU FDL zaletą jest brak obciążeń przy drukowaniu – teksty na licencjach Creative Commons nie muszą podawać pełnego tekstu licencji. Wystarczy w zastępstwie podać link do treści licencji.

  Krytyka[ | edytuj kod]

  Niektórzy członkowie środowiska wolnego oprogramowania krytykują Creative Commons za brak wyraźnie wytyczonych wartości lub warunków, które winny spełniać wszystkie licencje. W szczególności obiektem krytyki są licencje, które zastrzegają prawa, które zdaniem tych krytyków nie mogą podlegać zastrzeżeniu ze względów etycznych bądź moralnych. Krytycy wskazują również na brak zgodności licencji Creative Commons z licencjami wolnego oprogramowania.

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.Ruch wolnej kultury – ruch społeczny promujący wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju utworów, za pomocą Internetu oraz innych mediów.

  Według środowiska Debiana licencje te w wersji 2.0 nie spełniają Wytycznych Debiana dotyczących wolnego oprogramowania ze względu na pewne wady już w warunku uznania autorstwa. Free Software Foundation uważa, że samo określenie Creative Commons jest nieścisłe, ponieważ nie istnieje żadna swoboda, jaką wszystkie te licencje by zapewniały (chociaż uważa CC-BY-SA 2.0 za wolną licencję copyleftową) i zaleca zamiast nich Free Art License.

  Uznanie Autorstwa (ang. Attribution) – warunek Creative Commons, który zezwala na wykorzystanie utworu pod warunkiem umieszczenia w nim odpowiedniej informacji o autorze utworu. Tym warunkiem objęte są wszystkie obecnie stosowane licencje Creative Commons.RDF (ang. Resource Description Framework) - język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią opartą na XML, opracowana przez W3C. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) wiedzy zawartej w Internecie, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). Może być wykorzystany w celu tworzenia semantycznego Internetu. Jego rozszerzeniem jest OWL.

  Zgodnie z Definicją wolnych dóbr kultury tylko część licencji Creative Commons może być uznana za rzeczywiście wolne. Są to: CC-0, CC-BY oraz CC-BY-SA. Pozostałe licencje Creative Commons są uważane za niezgodne z ideą pełnej otwartości zasobów.

  Konstrukcja licencji Creative Commons jest w pewnym zakresie wprost sprzeczna z polskim prawem, a częściowo – bardzo problematyczna. Te problemy dotyczą nie tylko zgodności z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale także z przepisami kodeksu cywilnego. Prawo polskie nie uznaje bezterminowego charakteru umów licencyjnych i braku możliwości ich odwołania. Nie ma też podstaw do samorozwiązania się umowy na wypadek złamania jej postanowień. Ponadto istnieją wątpliwości dotyczące między innymi momentu zawarcia umowy i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia.

  Remiks – utwór muzyczny, który powstał dzięki zmianie innego. W odróżnieniu od covera, remiks jest opracowaniem utworu z wykorzystaniem tzw. śladów oryginału udostępnionych przez pierwotnego autora.Otwarta treść (ang. open content; także wolna dokumentacja - free documentation, open documentation) – dowolny rodzaj pracy twórczej licencjonowany i publikowany w sposób umożliwiający licencjobiorcy szeroki zakres swobody postępowania z przedmiotem licencji. Wskazać można również definicje, uznające open content za zbiór utworów rozpowszechnionych w sposób korzystniejszy niż ma to miejsce w ramach dozwolonego użytku.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wikinews – wolnodostępny serwis informacyjny oparty na technologii Wiki. Oznacza to, że każdy jego użytkownik (zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany) może redagować jego zawartość, dodawać nowe artykuły i tworzyć materiały dziennikarskie. Celem tego obywatelskiego dziennikarstwa jest dbałość zarówno o przestrzeganie praw autorskich, pozwalanie na łatwiejsze udostępnianie treści, lecz także dbałość o wiarygodność.
  Autorskie prawa osobiste – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu. Autorskie prawa osobiste chronią „intelektualny” związek twórcy z jego dziełem. W prawie polskim pojęcie autorskich praw osobistych reguluje art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Jest to rodzaj szczególnej więzi niezbywalnej i nie podlegającej zrzeczeniu się, łączącej twórcę z jego utworem, a wyrażającej się w prawie:
  Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.
  Wszelkie prawa zastrzeżone, wszystkie prawa zastrzeżone – klauzula oznaczająca, że prawa autorskie należą do podmiotu o tym informującego. Zabrania ona zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać utwór bez zgody autora (zwykle pisemnej).
  Samplowanie (ang. sampling) – użycie fragmentu wcześniej dokonanego nagrania muzycznego, zwanego samplem jako elementu tworzonego utworu przy użyciu specjalnego instrumentu zwanego samplerem (lub komputera). Sample uzyskuje się w sposób naturalny bądź sztuczny. Najczęściej sample stanowią pojedyncze dźwięki instrumentów naturalnych (np. sample perkusyjne) lub odpowiednio wycięte części innych utworów.
  Free Software Foundation (Fundacja Wolnego Oprogramowania) – najważniejsza instytucja sponsorująca Projekt GNU, założona w 1985 roku przez Richarda Stallmana. Misją FSF jest tworzenie, ochrona i promocja wolności użytkowania, kopiowania, modyfikowania i rozprowadzania programów komputerowych oraz obrona praw użytkowników Wolnego Oprogramowania.
  Debian – projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux oraz GNU/kFreeBSD realizowany przez ochotników na całym świecie. Wewnątrz Debiana istnieją również projekty, mające na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, inne odmiany BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platformę Windows.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.071 sek.