• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leon - biskup Katanii  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Hieromnich (hieromonach) – w kościołach greckokatolickich i prawosławnym mnich posiadający święcenia kapłańskie.

  Leo(n) z Katanii, zwany Thaumaturgos, znany również pod imieniem Lew, cs. Swiatitiel Lew, jepiskop Katanskij (ur. w Rawennie, zm. ok. 785 w Katanii na Sycylii) - piętnasty biskup Katanii, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

  Życie[ | edytuj kod]

  Urodził się w VIII wieku w Italii w bogatej i znanej rodzinie. Interesował się życiem mniszym, złożył śluby zakonne i został wyświęcony najpierw na hierodiakona, a później na hieromnicha. Gdy na Sycylii zmarł miejscowy biskup, wybrano go na jego miejsce. Zamieszkał u stóp wulkanu Etna w Katanii.

  Kult religijny – integralny składnik religii, który w szerokim tego pojęcia znaczeniu oznacza czynności, dokonywane z pobudek religijnych, zaś w wąskim znaczeniu oznacza ustalone rytuały, odprawiane ku czci wobec sacrum.Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).

  Hierarcha był człowiekiem wyjątkowo dobrodusznym i miłościwym. Troszczył się o sieroty, wdowy i ubogich, będąc ich prawdziwym ojcem. Był też wyjątkowo gorliwy w modlitwie. Za świętość swego życia Bóg obdarzył go darem uzdrawiania chorych i wyganiania złych mocy.

  Spośród wszystkich cudów uczynionych przez Leona najbardziej znany jest przypadek ukarania pewnego wróżbity. Człowiek ów, imieniem Heliodor, był synem chrześcijanina. Jednak pewien Żyd nauczył go sztuki magii, którą ten wykorzystywał w niecny sposób. Hierarcha próbował ratować jego duszę, nawoływał do skruchy, lecz mag pozostawał nieugięty. Pewnego razu, podczas odprawiania mszy do świątyni wszedł Heliodor i tak wpłynął na zebranych, że ci zaczęli się dziwnie zachowywać: tupali nogami, śmiali się, krzyczeli. Nie obawiając się złych mocy, biskup odszedł od ołtarza, narzucił na przybyłego omoforion i wyprowadził go na zewnątrz. Tam polecił rozpalić ogień i przytrzymywał wróżbitę, tak długo aż zupełnie nie spłonął. Hierarcha ani jego szaty zostały przy tym zupełnie nietknięte przez ogień.

  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.Sycylia (wł., łac. Sicilia, w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), leżąca na południowy zachód od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska. Zamieszkuje ją około 5 milionów mieszkańców.

  Św. Leon zmarł w podeszłym wieku śmiercią naturalną. Jego ciało zostało złożone w świątyni św. Łucji zbudowanej rękoma samego Leona, a następnie przeniesiono je do świątyni św. Marcina z Tours.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.
  Martyrologium – w Kościele katolickim i w prawosławiu, uporządkowana chronologicznie księga liturgiczna zawierająca informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Marcin z Tours, Święty Marcin, Marcin Miłościwy, cs. Swiatitiel Martin Miłostiwyj, jepiskop Turskij (ur. pomiędzy rokiem 316 a 317 w Sabarii, dziś Szombathely w Pannonii - zm. 8 listopada 397 w Candes nad rz. Vienne) – biskup Tours, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.