Legislator

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legislator – zawód prawniczy, którego wykonywanie polega na fachowym wsparciu organów władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Służba cywilna – współcześnie w Polsce, zespół urzędników administracji rządowej. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP). W jego skład wchodzą urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej – niezespolonej i zespolonej (urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej, kuratoria oświaty, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy statystyczne, wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe, urzędy górnicze itp.). W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

W Polsce legislatorami są: pracownicy urzędów państwowych, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy samorządowi, którzy w ramach obowiązków zawodowych:

 • opracowują projekty aktów prawnych dla jednostek zatrudniających (szczególnie Sejm, Senat, urzędy centralne, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego, ministerstwa, Rada Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji),
 • sporządzają opinie na temat aktów prawnych oraz ich zgodności z obowiązującym prawem miejscowym, krajowym i europejskim oraz orzecznictwem i doktryną,
 • redagują i ujednolicają teksty aktów prawnych.
 • Zawód legislatora nie jest w Polsce zawodem regulowanym i nie posiada samorządu zawodowego. W komórkach ds. legislacji, poza absolwentami studiów prawniczych, zatrudnia się również specjalistów po studiach administracyjnych, a także specjalistów merytorycznych obeznanych ze specyfiką zadań danego urzędu.

  Ministrowie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – grupa najwyższych urzędników w państwie. Kierowali kluczowymi dziedzinami zarządu państwem. Istniały osobne urzędy dla Korony i Wielkiego Księstwa jednak o identycznych kompetencjach w ramach każdego z państw (Korona i Litwa były prawnie dwoma osobnymi krajami).Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  Organizacją społeczną zrzeszającą zawodowych legislatorów jest Polskie Towarzystwo Legislacji.

  Legislatorzy mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych w szczególności przez Uniwersytet Warszawski, Uczelnię Łazarskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Członek korpusu służby cywilnej, który ukończył studia prawnicze, może być skierowany do odbycia 12-miesięcznej aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

  Legislacja (fr. législation z łac. legis latio, legis lationis wniosek do prawa od łac. lex, legis prawo + latio przyniesienie) – proces tworzenia przez organy państwowe i samorządowe aktów prawnych powszechnie obowiązujących na danym terenie. Legislacja utożsamiana jest z kompetencjami parlamentu związanymi z uchwalaniem ustaw.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prawnik legislator. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. s. 1, 2. [dostęp 2018-02-04].
  2. Polskie Towarzystwo Legislacji, legislacja.org.pl [dostęp 2020-09-03].
  3. Art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1233).
  4. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 1263).
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1283).
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 578).
  7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 689 i Dz.U. z 2021 r. poz. 797).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).
  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. Aplikacja legislacyjna – forma szkolenia osób przygotowujących się do wykonywania zawodu legislatora. Polega na zaznajomieniu się osoby po studiach prawniczych z całokształtem pracy przy tworzeniu aktów prawnych na rzecz urzędów władzy państwowej. Aplikacja legislacyjna trwa 1 rok i jest niezbędna przed rozpoczęciem pracy w zawodzie legislatora. Aplikację legislacyjną może odbywać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, bądź ukończyła studia prawnicze za granicą uznane w RP.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rządowe Centrum Legislacji – państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów służy Prezesowi Rady Ministrów pomocą w wydawaniu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego. Organizuje również tzw. aplikację legislacyjną.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.
  Zawód regulowany – to zawód, którego wykonywanie dozwolone jest dopiero po uprzednim uzyskaniu zezwolenia tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia). Obecnie jest w Polsce ponad 380 zawodów regulowanych (najwięcej w UE).
  Samorząd zawodowy – powołana na podstawie ustawy organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie korporacją zawodową.
  Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".
  Uczelnia Łazarskiego (UŁa) (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – polska niepubliczna uczelnia akademicka z siedzibą w Warszawie, założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.

  Reklama