• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Legalizacja

  Przeczytaj także...
  Zatwierdzenie typu - jest to wykazanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.Odmierzacz paliw ciekłych – instalacja pomiarowa przeznaczona do napełniania paliwem ciekłym pojazdów, małych łodzi i małych samolotów.
  Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

  Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Przykładowo wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, odmierzacze paliw ciekłych itp.).

  Wzorcowanie - ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.Waga – przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą – ciężar odważników lub inna wyskalowana siła.

  Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - tabela nr 1 załącznika 5 - strona 24. Tabela nr 2 załącznika 5 na stronie 26 określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności.

  Uwierzytelnienie – czynność polegająca na sprawdzeniu, stwierdzeniu i poświadczeniu, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne ustalone w przepisach, normach, zaleceniach międzynarodowych lub innych właściwych dokumentach, a jego wskazania zostały odniesione do państwowych wzorców jednostek miar i są z nimi zgodne w granicach określonych błędów pomiaru.Wodomierz – potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m (metr sześcienny) lub (galon).

  Rodzaje legalizacji[ | edytuj kod]

 • legalizacja pierwotna
 • legalizacja jednostkowa
 • legalizacja ponowna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001
  2. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 885) [dostęp: 2017.06.21]
  3. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. nr , poz. 969) [dostęp: 2017.06.21]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • metrologia
 • wzorcowanie
 • uwierzytelnienie
 • metrologia prawna
 • zatwierdzenie typu
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Główny Urząd Miar
 • Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).Wymagania metrologiczne – dokument lub przepis określający sposoby użytkowania i sprawdzania przyrządu pomiarowego oraz ich cechy i sposoby konstrukcji zapewniające określoną dokładność pomiarów w obecności zmieniających się w szerokim zakresie czynników zewnętrznych. Wymagania są formułowane przez międzynarodowe lub krajowe organizacje metrologiczne, w Polsce przez Główny Urząd Miar.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.