• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lech Antonowicz

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Lech Antonowicz (ur. 17 sierpnia 1928 w Potoczanach) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1947 został abiturientem Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju, po czym udał się na studia do Warszawy. W latach 1947–1951 studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym w Akademii Nauk Politycznych. Na tejże uczelni w 1955 otrzymał stopień doktora nauk prawnych, zaś w 1963 uzyskał habilitację w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 1976 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 10 lipca 1990 tytuł profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe, dotyczą głównie zagadnienia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego.

  Tadeusz Guz (ur. 1959 w Zwierzyńcu) – polski katolicki prezbiter, filozof, teolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 2011 został uczczony w KUL publikacją: Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Maria R. Pałubska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 ​ISBN 978-83-7702-306-8​, ss. 522.

  Pełnione funkcje[ | edytuj kod]

 • Zastępca szefa Polskiej Misji do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei
 • Doradca delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 • Pracownik naukowy UMCS (od 1960)
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS (1965–1998)
 • Dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Publicznego (1981–1984)
 • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (1981–1983 i 1991–1993)
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1984–1990)
 • Kurator Katedry Prawa Międzynarodowego UMCS (1998–2006)
 • Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 2000)
 • Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (do 2010)
 • Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

  Książki[ | edytuj kod]

 • Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1964
 • Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, Warszawa 1974
 • Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988
 • Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1998 (i kolejne wydania)
 • Artykuły[ | edytuj kod]

 • Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1993/10
 • Narodziny drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Sejmowy” 1998
 • Rozpad ZSRR ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo” 1992/9
 • Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 1990
 • Kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie umów międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1994
 • Samostanowienie narodów jako zasada prawa międzynarodowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1996
 • Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1997
 • Zagadnienia podmiotowości prawa międzynarodowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1998
 • Status prawnomiędzynarodowy Rzeczpospolitej Ludowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. zw. dr hab. Lech Antonowicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2009-12-01].
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.
  Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.
  Krynica-Zdrój (do 2002 Krynica, pot. Krynica Górska) – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krynica-Zdrój. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 11 085 mieszkańców.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Nauczyciel akademicki – osoba wykształcona w określonej dziedzinie naukowej i prowadząca przedmiot kierunkowy kształcenia dla studentów w szkołach wyższych lub (Akademii, Uniwersytecie), przy czym należy odróżnić nauczyciela np. przedszkola czy szkoły elementarnej od nauczyciela akademickiego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.