• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lampa mikrofalowa

  Przeczytaj także...
  Zwierak mikrofalowy – rodzaj lampy mikrofalowej gazowanej charakteryzującej się brakiem elektrod – w związku z tym nazywanej czasem nullodą. Stosowany jest zazwyczaj w przełączniku antenowym systemu radarowego działającego w trybie impulsowym, w sytuacji gdy do nadawania i odbioru sygnału jest używana wspólna antena. Lampa ta jonizuje się pod wpływem docierającego falowodem odpowiednio silnego (nadawanie) mikrofalowego pola elektromagnetycznego i w związku z tym nie przepuszcza sygnału. Dla słabych pól (odbiór) jonizacja nie zachodzi, co skutkuje brakiem przeszkody w przesyle sygnału.Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).
  Siatka - elektroda w lampie elektronowej, znajdująca się pomiędzy katodą a anodą. W triodzie jest jedna siatka, w tetrodzie - dwie siatki, w pentodzie - trzy, w heksodzie cztery, itd. Siatki budowane są zazwyczaj w postaci cienkiego drucika otaczającego katodę o luźno nawiniętych zwojach na "słupkach" z grubszego drutu, unoszących konstrukcję siatki i stanowiących równocześnie wyprowadzenie elektryczne siatki .

  Lampy mikrofalowe – ogólna nazwa dużej grupy lamp elektronowych pracujących w zakresie bardzo wysokich częstotliwości (mikrofal). Lampy tego rodzaju dzielą się na lampy o sterowaniu gęstością elektronów (tzw. "siatkowe") oraz lampy o sterowaniu prędkością elektronów. Lampy o sterowaniu prędkością elektronów zazwyczaj istotnie różnią się w konstrukcji od "siatkowych" lamp elektronowych. W lampach tych na elektrony emitowane z katody oddziałuje bezpośrednio pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości może być wytwarzane przez samą lampę (w lampach generacyjnych np. magnetronie czy klistronie refleksowym), lub być wprowadzane z zewnątrz (np. w zwykłym klistronie lub lampie o fali bieżącej).

  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.Lampa z wyjściem indukcyjnym (klistroda) (ang. Inductive Output Tube, IOT) jest lampą mikrofalową przeznaczoną do wzmacniania sygnałów wielkiej częstotliwości UHF. Stanowi ona skrzyżowanie klistronu i triody. Składa się z katody wysyłającej elektrony, zespołu elektrod ogniskujących wyemitowane elektrony w wąską wiązkę, siatki, anody przyśpieszającej oraz rezonatora i kolektora. Emitowane przez katodę elektrony są formowane (skupiane) w wąską wiązkę i przyspieszane przez anodę. Natężenie wiązki elektronów w tej lampie jest modulowane za pomocą siatki (tak. jak np. w triodzie). W związku z tym sygnał wejściowy jest podawany pomiędzy siatkę a katodę. Skupiona wiązka elektronów przechodzi następnie przez rezonator, równoważny rezonatorowi wyjściowemu klistronu. Pobudzony tą wiązką rezonator emituje pole elektromagnetyczne, które jest wyprowadzane na zewnątrz lampy jako wzmocniony sygnał użyteczny. Elektrony kończą swój bieg na kolektorze. Lampy z wyjściem indukcyjnym zostały wynalezione i opatentowane w końcu lat 30. XX w. W latach 80. ponownie znalazły zastosowanie w nadajnikach telewizyjnych UHF dużej mocy zastępując mało wydajne klistrony.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • amplitron
 • karcinotron
 • klistron
 • lampa o fali bieżącej
 • lampa tarczowa
 • lampa z wyjściem indukcyjnym
 • magnetron
 • zwierak mikrofalowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Np. lampy mikrofalowe o konstrukcji tarczowej m.in. triody tarczowe – patrz: Jerzy Antoniewicz (redakcja), "Poradnik Radio- i Teleelektryka. B – Elementy i podzespoły", PWT, Warszawa 1959, str. 283.
  2. W lampach "siatkowych" elementem sterującym jest siatka, która oddziałuje na ilość elektronów emitowanych z katody.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jan Hennel Lampy Mikrofalowe, WN-T, Warszawa 1976
 • Pole elektromagnetyczne – pole fizyczne, stan przestrzeni, w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane, a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują równania Maxwella. Własności pola elektromagnetycznego, jego oddziaływanie z materią bada dział fizyki zwany elektrodynamiką. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne jest postrzegane jako wirtualne fotony.Amplitron – wzmacniająca lampa mikrofalowa, szerokopasmowa, dużej mocy, zaliczana do lamp o fali wstecznej typu M. W budowie przypomina magnetron lecz linia opóźniająca jest otwarta – jeden koniec linii stanowi wejście sygnału wzmacnianego, a drugi wyjście dla sygnału wzmocnionego. W lampie tej zachodzi oddziaływanie między strumieniem elektronów obiegającym wielokrotnie katodę i falą elektromagnetyczną rozchodzącą się wzdłuż linii opóźniającej. Sprawność tej lampy jest bardzo duża, może dochodzić do 85%, natomiast uzyskiwane wzmocnienie niewielkie, rzędu od od kilku do kilkunastu dB. Amplitrony są zazwyczaj budowane do pracy impulsowej jako końcowe wzmacniacze mocy w urządzeniach radarowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katoda (gr. kata – „w dół”, hodós – „ścieżka”) – elektroda, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny (co może polegać na wypływie ładunku dodatniego lub dopływie ładunku ujemnego). W odbiornikach prądu elektrycznego (np. lampach elektronowych) katoda jest elektrodą ujemną, natomiast w źródłach prądu (np. ogniwach galwanicznych) – dodatnią. Katoda występuje zawsze w parze z elektrodą, przez którą do urządzenia wpływa prąd – anodą.
  Lampa o fali bieżącej (LFB) – generacyjna lub wzmacniająca lampa mikrofalowa, posiadająca linię opóźniającą (spirala – 5) wzdłuż której rozchodzi się fala elektromagnetyczna równolegle ze strumieniem elektronów emitowanych przez wyrzutnię elektronową (1). Strumień elektronów oddziaływający wzajemnie z falą jest ogniskowany za pomocą magnesów lub elektromagnesów (3), dociera on ostatecznie do kolektora (8). Sygnał elektromagnetyczny podawany jest (wejście – 2) na linię opóźniającą i z niej odbierany (wyjście – 6). Tłumik (4) zapobiega oddziaływaniu wzmocnionego sygnału z wyjścia na wejście. Wymienione powyżej elementy znajdują się w szklanej rurce (7), w której panuje próżnia.
  Klistron refleksowy – generacyjna lampa mikrofalowa, posiadająca w odróżnieniu od klistronu dwuobwodowego jeden rezonator.
  Klistron – lampa mikrofalowa z modulacją prędkości elektronów. Służy do wzmacniania i generacji przebiegów mikrofalowych (o częstotliwościach od setek megaherców w górę). Składa się z katody wysyłającej elektrony, zespołu elektrod ogniskujących wyemitowane elektrony w wąską wiązkę, anody przyśpieszającej oraz przynajmniej dwóch rezonatorów i kolektora.
  Trioda tarczowa – trioda o płaskim układzie elektrod stosowana zazwyczaj w zakresie mikrofalowym. Siatka takiej lampy oraz jej wyprowadzenie jest wykonane w postaci płaskiego krążka (tarczy). Odległość siatka-katoda jest rzędu kilku setnych milimetra, podobnie jak prześwit oczek siatki. Taka budowa lampy zmniejsza czas przelotu elektronów oraz minimalizuje pojemności międzyelektrodowe. Trioda tarczowa jest najczęściej wykorzystywaną „klasyczną” lampą mikrofalową, gdyż ma większą częstotliwość graniczną i mniejsze szumy od podobnie zbudowanych tetrod czy pentod tarczowych. Triody tarczowe były konstruowane jako wzmacniające małej mocy (o częstotliwości do 3 GHz) lub nadawcze o mocy rzędu kilkudziesięciu watów. Przykładem triody tarczowej nadawczej jest lampa produkcji radzieckiej GI-15B (ГИ-15Б).
  Magnetron to rodzaj lampy mikrofalowej, samowzbudne urządzenie oscylacyjne oparte na zjawisku rezonansu, które przetwarza wejściową energię prądu stałego na energię elektryczną wysokiej częstotliwości. Przetwarzanie energii odbywa się w specjalnie ukształtowanej komorze anodowej umieszczonej w silnym polu magnetycznym. Elektrony wysyłane przez katodę przyciągane są przez anodę, a tor i ich prędkość modyfikowane są przez pole magnetyczne i kształt komory anodowej.
  Karcinotron – generacyjna lampa mikrofalowa będąca rodzajem lampy o fali wstecznej. W karcinotronie jeden z końców linii opóźniającej jest zakończony tłumikiem, na drugim końcu znajduje się prowadnica wyjściowa odprowadzająca moc generowaną. Wyróżnia się dwa rodzaje karcinotronów: typu O (pole magnetyczne skierowane równolegle do osi lampy) oraz typu M (z polem magnetycznym poprzecznym względem osi lampy). Zaletą tego typu lamp jest możliwość zmiany częstotliwości generowanej w szerokim zakresie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.