• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lagting - Wyspy Alandzkie

  Przeczytaj także...
  Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania. Przykładowo w Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu, czyli prawo bycia wybranym na posła, ma każdy obywatel polski mający prawo wybierania (czyli mający czynne prawo wyborcze), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.Wyspy Alandzkie, szw. Åland, fiń. Ahvenanmaa – szwedzkojęzyczny archipelag wysp politycznie należący do Finlandii, stanowiący jednak osobny podmiot z dużą autonomią, położony na Morzu Bałtyckim u wejścia do Zatoki Botnickiej. Status wysp jest gwarantowany międzynarodowo, ostatnio przez traktat akcesyjny do Unii Europejskiej.
  Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją. Od zachodu ma ponadto dostęp do Morza Bałtyckiego.

  Lagting (także Lagtinget, oficjalnie Ålands lagting) – jednoizbowy, liczący 30 deputowanych parlament Wysp Alandzkich, szwedzkojęzycznego terytorium autonomicznego Finlandii.

  Procedura wyborcza[ | edytuj kod]

  Zgodnie z Alandzkim aktem autonomii członkowie parlamentu wybierani są w wyborach bezpośrednich, powszechnych i równych, w głosowaniu tajnym.

  Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.

  Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i posiadają prawo stałego pobytu na Wyspach. Spełnienie wymogu dotyczącego miejsca zamieszkania jest również niezbędne dla uzyskania biernego prawa wyborczego (kandydowania). Kadencja parlamentu trwa cztery lata; wybory odbywają się w październiku. Głosy oddane w wyborach przeliczane są za pomocą metody d'Hondta.

  Legislacja (fr. législation z łac. legis latio, legis lationis wniosek do prawa od łac. lex, legis prawo + latio przyniesienie) – proces tworzenia przez organy państwowe i samorządowe aktów prawnych powszechnie obowiązujących na danym terenie. Legislacja utożsamiana jest z kompetencjami parlamentu związanymi z uchwalaniem ustaw.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Kompetencje[ | edytuj kod]

  Lagting jest organem uprawnionym do wydawania norm prawnych, obowiązujących na Wyspach Alandzkich, w zakresie określonym w akcie autonomii. Nadzór nad aktami stanowionymi przez alandzki parlament sprawuje prezydent republiki.

  Parlament posiada własne organy. Jednym z nich jest Prezydium, składające się z przewodniczącego (talman, dosłownie: „speaker”) i wiceprzewodniczących Lagtingu. Większość pracy legislacyjnej wykonywana jest w trzech komisjach stałych: Komisji Prawnej i Kulturalnej, Komisji Finansów, Przemysłu, Handlu i Rolnictwa oraz w Komisji Społecznej i Środowiska. Oprócz nich funkcjonuje także Komisja Rewizyjna. Innym ciałem wewnątrzparlamentarnym jest Konferencja Przewodniczących (Talmanskonferensen), w której skład wchodzą członkowie Prezydium oraz przewodniczący poszczególnych komisji. Przy Lagtingu działa także Komisja ds. Autonomii, a z parlamentem ściśle współpracuje alandzka delegacja przy Radzie Nordyckiej.

  Domicyl (łac. domicilium - miejsce zamieszkania) – stałe miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej. Może oznaczać również stałe miejsce dopełniania zobowiązań finansowych. W prawie międzynarodowym prywatnym jeden z łączników wskazujących, jakie prawo należy zastosować dla oceny spornego stosunku. Pojęcie domicylu jest również obecne w prawie konstytucyjnym wielu państw. Przykładem może być wymóg domicylu (minimum 14 lat) w stosunku do kandydata na urząd Prezydenta USA. W polskim prawie wekslowym oznacza miejsce (miejscowość), w którym weksel jest płatny (art. 37 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Posiedzenia otwiera prezydent Finlandii, bądź – w jego zastępstwie – gubernator Wysp.

  Wybory[ | edytuj kod]

  Wybory 2011[ | edytuj kod]

  W wyborach parlamentarnych w 2011 roku mieszkańcy Wysp Alandzkich wybrali swoich przedstawicieli na kadencję 2011–2015. W wyniku wyborów uzyskano następujący rozkład miejsc:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Premierzy Wysp Alandzkich
 • Ting
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Do 2011 roku Umiarkowani (Moderaterna) występowali pod nazwą Liberalna Współpraca (Frisinnad Samverkan).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Act on the Autonomy of Åland (ang.). Lagting. [dostęp 2013-02-18].
  2. Members of Parliament mandateperiod 2011-2015 (ang.). Lagting. [dostęp 2013-02-17].
  3. The political parties of LAGTINGET (ang.). Lagting. [dostęp 2013-02-17].
  4. Organisation (ang.). Lagting. [dostęp 2013-02-18].
  5. Parliamentary elections (ang.). Lagting. [dostęp 2013-02-18].
  6. Lagtings- och kommunalval på Åland 2011 (szw.). Junior Chamber International Mariehamn. [dostęp 2013-02-17].
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zasada powszechności - jedna z zasad wolnych wyborów. Określa krąg obywateli którzy maja prawo do udziału w wyborach, według niej każdy obywatel ma zarówno czynne i bierne prawo wyborcze. Z zasadą powszechności wyborów w niezgodzie pozostaje wprowadzenie tzw. cenzusów wyborczych. We współczesnych krajach jedynymi wyjątkami jest wiek i pełnia władz umysłowych. Ponadto wyrokiem sądu można zostać pozbawionym praw publicznych.
  Rada Nordycka – organizacja subregionalna, forum konsultacyjne parlamentów i rządów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych, utworzona w 1952 roku. Państwa założycielskie to Dania, Islandia, Norwegia i Szwecja. W późniejszych latach dołączyły Finlandia (w 1955 roku), Grenlandia (w 1984), Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze (w 1970). Językami roboczymi Rady są duński, szwedzki oraz norweski, siedzibą jest Kopenhaga. Rada Nordycka jest wyjątkową organizacją, nie została bowiem utworzona na mocy umowy międzynarodowej (statutu), jak inne organizacje międzynarodowe, ale przez parlamenty krajów skandynawskich, które uchwaliły powołanie jej do życia.
  Thing, Ting lub Ling – zgromadzenie wolnych mężczyzn u plemion germańskich. Również nazwa miejsca, gdzie odbywały się zgromadzenia.
  Zasada tajności głosowania mówi o tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy i nikt z osób trzecich nie ma prawa ingerować w żaden sposób w przebieg głosowania. Zapewnienie tajności głosowania jest uważane za jeden z podstawowych warunków demokratyczności wyborów.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Zasada bezpośredniości wyborów polega na tym, że wyborcy w drodze głosowania sami – bez żadnego pośrednictwa – przesądzają w sposób ostateczny i decydujący o składzie wybieranego organu. Wybory bezpośrednie określane są mianem wyborów jednostopniowych, w odróżnieniu od wyborów pośrednich, gdy głosowanie jest dwu- bądź wielostopniowe. Kwestią dyskusyjną jest zgodność ordynacji proporcjonalnych z zasadą bezpośredniości.
  Zasada równości wyborów – to jedna z podstawowych zasad prawa wyborczego (nazywanych też przymiotnikami wyborczymi) w państwie demokratycznym. Równość wyborów interpretuje się w dwóch aspektach – formalnym i materialnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.