• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas naftenowy

  Przeczytaj także...
  Rafinacja – oczyszczanie substancji (np. tłuszczów, benzyn) w celu nadania im odpowiednich właściwości, np. pozbawienia zabarwienia, poprawienia zapachu, zwiększenia trwałości. Rafinacja może odbyć się za pomocą metod fizycznych (destylacja, ekstrakcja) lub chemicznych (działanie kwasami, zasadami)Frakcja – część mieszaniny wyodrębniana w procesie rozdzielania (np. rektyfikacji, destylacji, chromatografii, odwirowywania, rekrystalizacji, wymrażania). Rozdział mieszaniny na frakcje jest możliwy dzięki zróżnicowaniu właściwości fizycznych jej składników.
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Przykład kwasu naftenowego

  Kwas naftenowy (CAS: 1338-24-5) – mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol. Główną frakcją są kwasy posiadające łańcuch główny składający się z 9 do 20 atomów węgla. Otrzymywany jest w wyniku rafinacji i utlenienia frakcji naftenowej ropy naftowej. Skład końcowy jest różny w zależności od warunków w jakich przeprowadzane są te procesy. Kwasy naftenowe znajdujące się w ropie naftowej powodują korozję aparatury w rafineriach, dlatego ich wpływ na korozję jest bardzo dobrze znany.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.

  Mieszanina palnych substancji oraz kwasów naftenowych i palmitynianu glinu była stosowana w czasie II wojny światowej jako napalm.

  Kwasy naftenowe stosuje się także jako materiały do produkcji inhibitorów korozji, do konserwacji drewna, jako smar oraz dodatek do paliwa.

  Nafteniany[ | edytuj kod]

  Nafteniany są solami kwasów naftenowych. Znajdują one zastosowanie przemysłowe jako składniki inhibitorów korozji, detergenty, smary, insektycydy, fungicydy, akarycydy, surfaktanty.

  Akarycydy, środki roztoczobójcze – substancje chemiczne do zwalczania roztoczy, pajęczaków, molików, które są szkodnikami roślin uprawnych i produktów spożywczych.Smar – substancja zmniejszająca tarcie między powierzchniami przedmiotów, które stykając się ze sobą tymi powierzchniami, poruszają się względem siebie. Smar działa na zasadzie wniknięcia w szczelinę pomiędzy tymi powierzchniami i utworzenia tam warstwy poślizgowej poprzez całkowite odseparowanie od siebie tych powierzchni.

  Do przemysłowo otrzymywanych naftenianów należą: naftenian baru, naftenian wapnia, naftenian kobaltu, naftenian miedzi, naftenian ołowiu, naftenian magnezu, naftenian manganu, naftenian niklu, naftenian sodu, naftenian wanadu oraz naftenian cynku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Walter E. Rudzinski, Leon Oehlers, Yi Zhang. Tandem Mass Spectrometric Characterization of Commercial Naphthenic Acids and a Maya Crude Oil. „Energy Fuels”. 16 (5), s. 1178–1185, 2002. 
  2. E. Slavcheva, B. Shone, A. Turnbull. Review of naphthenic acid corrosion in oilrefining. „British Corrosion Journal”. 34 (2), s. 125–131, 1999. 
  3. H.M. Shalaby: Refining of Kuwait's heavy crude oil: materials challenages (ang.). [dostęp 2011-11-12].
  Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta – owady, caedo – zabijam) – substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów.Fungicydy (łac. fungus – grzyb, caedo – zabijam) – środki chemiczne (najczęściej związki organiczne siarki i miedzi) mające zastosowanie w zwalczaniu grzybów atakujących rośliny. Mechanizm działania fungicydów:
  Warto wiedzieć że... beta

  Korozja (łac. corrosio – zżeranie) – procesy stopniowego niszczenia materiałów, zachodzące między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem. Zależnie od rodzaju materiału dominujące procesy mają charakter reakcji chemicznych, procesów elektrochemicznych, mikrobiologicznych lub fizycznych (np. topnienie i inne przemiany fazowe, uszkodzenia przez promieniowanie).
  Cyklopentan – organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C5H10. Jest to cykliczny węglowodór znajdujący zastosowanie jako rozpuszczalnik organiczny.
  Napalm – substancja stosowana do zagęszczania lekkich paliw ciekłych w celu skuteczniejszego stosowania ich jako bojowych środków zapalających. Tej samej nazwy używa się również w stosunku do gotowej zagęszczonej mieszaniny paliwowej.
  Cykloheksan (C6H12) – organiczny związek chemiczny, nasycony węglowodór alicykliczny zawierający sześć atomów węgla.
  Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.
  Inhibitor (łac. inhibeo – zatrzymuję) – związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej. Proces ten nazywa się inhibicją. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. Ponieważ w przeciwieństwie do katalizatorów, inhibitory mogą ulegać zużyciu w trakcie reakcji, nazywanie ich ujemnymi katalizatorami jest niezalecane. Odwrotnym działaniem do inhibitora charakteryzuje się inicjator.
  Surfaktanty, tensydy - są to związki chemiczne, które kiedy są obecne w niskim stężeniu w danym układzie, mają właściwość adsorbowania się na powierzchni lub granicy faz układu, zmieniając do pewnego stopnia ich swobodną energię. Każdy surfaktant jest środkiem powierzchniowo czynnym, lecz nie każda substancja powierzchniowo czynna jest surfaktantem (np. etanol). Cechą charakterystyczną surfaktantów jest zdolność tworzenia miceli. Nazwa "Surfaktant" pochodzi od ang. SURFace ACTive AgeNTs - "substancje powierzchniowo czynne".

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.168 sek.