• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas karbaminowy

  Przeczytaj także...
  Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznych – soli i estrów kwasu karbaminowego (H2NCOOH) lub N-podstawionych kwasów karbaminowych (R2NCOOR′).Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

  Kwas karbaminowy, H
  2
  NCOOH
  – nietrwały organiczny związek chemiczny. Może być związkiem przejściowym w reakcji amoniaku oraz dwutlenku węgla: NH
  3
  + CO
  2
  H
  2
  NCOOH

  Nie udaje się go jednak wydzielić, gdyż łatwo rozpada się do w miarę trwałego w środowisku bezwodnym karbaminianu amonu oraz dwutlenku węgla: 2H
  2
  NCOOH → H
  2
  NCOONH
  4
  + CO
  2

  Tworzy umiarkowanie trwałe solekarbaminiany. Z alkoholami tworzy trwale estry zwane uretanami.

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Warto wiedzieć że... beta

  Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.