• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas izocyjanowy

  Przeczytaj także...
  Trimery – jedne z najprostszych oligomerów. Składają się z trzech merów (elementów łańcucha). Są efektem połączenia (np. kondensacji) trzech cząsteczek monomeru.Kwasy tlenowe (oksokwasy) – kwasy nieorganiczne, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu. Przykładem tego rodzaju kwasu jest kwas siarkowy H2SO4.
  Cyjaniany (MOCN, gdzie M = jednowartościowy atom metalu) – związki chemiczne, sole lub estry kwasu cyjanowego (HOCN).

  Kwas cyjanowy, HOCN – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, ruchliwa ciecz trwała tylko w temperaturze poniżej 0 °C o zapachu zbliżonym do zapachu kwasu octowego.

  W temperaturze 0 °C lub wyższej ulega odwracalnej trimeryzacji do cyklicznego kwasu cyjanurowego (HNCO)3 oraz polimeryzacji do cyjamelidu. Jest bezbarwną cieczą o temp. krzepnięcia −86,8 °C i temp. wrzenia 23,5 °C. W wodzie hydrolizuje do amoniaku i dwutlenku węgla. Trujący.

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Kwas mrówkowy (kwas metanowy, E236), HCOOH – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy. Sole kwasu mrówkowego to mrówczany (metaniany). Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek.

  Otrzymywanie[]

  Otrzymuje się go przez ogrzanie kwasu cyjanurowego (związek dostępny handlowo) lub w reakcji cyjanianu potasu z kwasem mrówkowym.

  Za pomocą widm ramanowskich ustalono, że istnieje on w dwóch odmianach tautomerycznych: H-O-C≡N ⇌ O=C=N-H

  Dominującą formą jest kwas izocyjanowy, O=C=N-H.

  Sole kwasu cyjanowego to cyjaniany lub izocyjaniany.

  Kwas octowy (według obecnej nomenklatury systematycznej IUPAC kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) – związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.

  Kwas cyjanowy jest izomerem bardzo nietrwałego kwasu piorunowego H-C=N-O.

  Przypisy

  1. Kwas cyjanowy – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  2. Philip John Durrant, Bryl Durrant: Zarys współczesnej chemii nieorganicznej. Warszawa: PWN, 1965, s. 662.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów.
  Tautomeria (zwana też dawniej desmotropią) zjawisko występowania w równowadze dwóch różnych związków chemicznych, posiadających tę samą liczbę, tych samych atomów w cząsteczce, ale inaczej z sobą połączonych.
  Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.
  Izocyjaniany – związki organiczne zawierające w swojej strukturze grupę izocyjanianową o wzorze −N=C=O lub sole nieorganiczne zawierające anion izocyjanianowy [−N=C=O].
  Kwas piorunowy (kwas fulminowy), HCNO – nieorganiczny związek chemiczny, izomer kwasu cyjanowego (HOCN) i izocyjanowego (HONC). Istnieje tylko w wodnym roztworze. Jest reaktywny, ulega addycji i polimeryzacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.