• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas fluoroantymonowy

  Przeczytaj także...
  Kwas siarkowy (nazwa Stocka: kwas siarkowy(VI)), H2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najmocniejszych kwasów – wszystkie układy o mocy większej od kwasu siarkowego 100% nazywa się superkwasami. Bywa zwany krwią przemysłu chemicznego, ze względu na to, że używa się go w bardzo wielu kluczowych syntezach. Sole kwasu siarkowego to siarczany.Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.
  Funkcja kwasowości Hammetta – miara kwasowości używana w odniesieniu do bardzo stężonych kwasów, zasad, bądź tzw. superkwasów i superzasad. W przypadku takich substancji tracą sens zależności przybliżone, takie jak równanie Hendersona-Hasselbalcha, nie da się również wyrazić odczynu takich substancji za pomocą skali pH czy też pOH, gdyż tracą one sens fizyczny. Toteż funkcja kwasowości Hammetta stanowi uogólnienie tychże skali.

  Kwas fluoroantymonowy, [H
  2
  F]+
  [SbF
  6
  ]
  (lub w uproszczeniu HSbF
  6
  ) – nazwa stosowana dla mieszaniny fluorowodoru (HF) i pentafluorku antymonu (SbF
  5
  ) w różnych stosunkach. Uważany jest za najsilniejszy superkwas. Reakcja jego tworzenia przebiega następująco:

  Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych. Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami (np. ług sodowy). Istnieją trzy różne definicje tej grupy związków:Superkwas – kwas (lub mieszanina kwasów) o wyjątkowo dużej mocy. Najczęściej przyjmuje się, że superkwas jest to układ kwasowy, który posiada w danych warunkach większą kwasowość niż 100% kwasu siarkowego lub w przypadku kwasów Lewisa – od stopionego chlorku glinu (AlCl3). Termin dotyczy zazwyczaj układów niewodnych, a do porównywania mocy superkwasów stosuje się funkcję kwasowości Hammetta H0.
  SbF
  5
  + 2HF ⇄ SbF
  6
  + H
  2
  F+

  W układzie tym fluorowodór jest jonizowany przez pentafluorek antymonu z wytworzeniem bardzo trwałego anionu SbF
  6
  , który jest bardzo słabym nukleofilem i zasadą. Część kationową stanowi tzw. wolny proton, H+
  , który w rzeczywistości przyłącza się do innej cząsteczki HF dając kation H
  2
  F+
  . Kwas fluoroantymonowy (H0 = −28) jest ok. 10 razy mocniejszy od stężonego kwasu siarkowego (H0 = −12) i jest zdolny do protonowania bardzo słabych zasad, w tym ksenonu i alkanów, np.:

  The Journal of Organic Chemistry (skrót oficjalny J. Org. Chem., popularnie używa się także skrótu JOC) – czasopismo naukowe zawierające artykuły na temat badań z chemii organicznej oraz chemii bioorganicznej. Wydawane jest przez American Chemical Society. Impact factor tego czasopisma w 2012 wynosi 4,564.Kwas fluorowodorowy (HFaq) – nieorganiczny związek chemiczny, kwas beztlenowy, będący roztworem fluorowodoru w wodzie.
  RH + HSbF
  6
  → RH+
  2
  + SbF
  6
  → R+
  + H
  2

  Dobrze przewodzi prąd elektryczny ze względu na labilność protonu w kationie H
  2
  F+
  i jego szybką migrację zgodną z mechanizmem Grotthussa.

  Kwas fluoroantymonowy przechowuje się w pojemnikach wykonanych z teflonu.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Przy większych stężeniach SbF
   5
   powstają dimery Sb
   2
   F
   11
   , trimery Sb
   3
   F
   16
   itd.
  2. Przy większych stężeniach HF powstają kationy H
   3
   F+
   2
   .

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. Hydrogen Fluoride–Antimony Pentafluoride (Fluoroantimonic Acid), [w:] George A. Olah i inni, Superacid chemistry, wyd. 2, Wiley, 2009, s. 56-59, DOI10.1002/9780470421604, ISBN 978-0-470-42160-4 (ang.).
  4. George A. Olah, Crossing Conventional Boundaries in Half a Century of Research, „Journal of Organic Chemistry”, 70 (7), 2005, s. 2413–2429, DOI10.1021/jo040285o.
  5. Getting the Jump on Superacids, Pittsburgh Supercomputing Center (PSC), 25 października 2000 [zarchiwizowane z adresu 2018-07-12] (ang.).
  Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.Poli(tetrafluoroetylen) (politetrafluoroetylen, PTFE, Teflon) – syntetyczny fluoropolimer o strukturze meru −[−CF2−CF2−]n−.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nukleofil – cząsteczka lub grupa, w której występuje nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach może być ich donorem.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Anion – jon o ładunku ujemnym. Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Podczas elektrolizy anion podąża do elektrody dodatniej, zwanej anodą. Przeciwieństwem anionu jest jon dodatni, czyli kation.
  Mechanizm Grotthussa – mechanizm jonów wodorowych (H) w wodzie, zaproponowany w roku 1806 przez Theodora Grotthussa w celu wyjaśnienia wysokiego przewodnictwa jonowego wody. W koncepcji tej proton związany w jonie hydroniowym (H 3O+) przemieszcza się do sąsiedniej cząsteczki H 2O poprzez wiązanie wodorowe. Cząsteczka przyjmująca proton oddaje z kolei jeden ze swoich protonów kolejnej cząsteczce wody.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.