• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwadrupol

  Przeczytaj także...
  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.Elektryczny moment dipolowy jest to wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny. Dipol jest układem dwóch ładunków o tych samych wartościach bezwzględnych, ale przeciwnych znakach. Elektryczny moment dipolowy p dwóch punktowych ładunków o jednakowych wartościach q i przeciwnych znakach jest równy iloczynowi odległości między nimi i wartości ładunku dodatniego:
  Rozwinięcie multipolowe – przedstawienie pola fizycznego, pochodzącego od źródeł zawartych w ograniczonym obszarze, w postaci szeregu potęg odwrotności odległości od punktu, w którym należy znaleźć potencjał. Taki opis jest często wykorzystywany dla potencjałów pól elektromagnetycznych i grawitacyjnych. Jako że m-ty wyraz rozwinięcia zanika z odległością od źródeł jak 1 r m {displaystyle {frac {1}{r^{m}}}} , to dla wystarczająco dużego r dominuje najniższy nieznikający wyraz rozwinięcia. Pierwszy wyraz rozwinięcia (m=1) jest członem monopolowym, następny (m=2) jest członem dipolowym, trzeci (m=3) kwadrupolowym itd. W przypadku rozwinięcia we współrzędnych sferycznych, kolejne wyrazy opisują elementy geometrii pola o coraz mniejszej rozciągłości kątowej. Wyraz monopolowy ma symetrię sferyczną (nie zależy od współrzędnych kątowych), wyraz dipolowy zmienia znak na sferze przy przekraczaniu płaszczyzny symetrii pola.

  Kwadrupol – obiekt posiadający moment kwadrupolowy, a nie posiadający wyższych momentów.

  Może być zrealizowany na wiele różnych sposobów np.:

 • Układ 4 jednakowych co do wielkości ładunków umieszczonych w wierzchołkach równoległoboku w ten sposób, że każdy bok łączy różnoimiennie ładunki.
 • Układ 3 ładunków (dwóch równych i trzeci dwa razy większy o przeciwnym znaku) umieszczonych liniowo na odcinku tak, że dwa mniejsze są równoodległe od większego.
 • Quadrupole-line diagrams.svg

  Wielkość fizyczna – właściwość fizyczna ciała lub zjawiska, którą można określić ilościowo, czyli zmierzyć.Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.

  Układ taki scharakteryzowany jest przez wielkość fizyczną zwaną momentem kwadrupolowym, która określa pole układu ładunków w dużych odległościach w tych przypadkach, gdy całkowity ładunek i moment dipolowy układu są równe zeru (multipole elektryczne i magnetyczne). Kwadrupol określa rozkład ładunków elektrycznych lub dipoli magnetycznych w układzie zamkniętym (np. w jądrze atomowym, cząsteczce).

  Jądro atomowe – konglomerat cząstek elementarnych będący centralną częścią atomu zbudowany z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Jądro stanowi niewielką część objętości całego atomu, jednak to w jądrze skupiona jest prawie cała masa. Przemiany jądrowe mogą prowadzić do wyzwolenia ogromnych ilości energii. Niewłaściwe ich wykorzystanie może stanowić zagrożenie.
 • Pole elektryczne układu czterech ładunków (kwadrupol elektryczny)

 • Pole magnetyczne kwadrupolowego układu cewek

 • Linie pola kwadrupola obserwowane z odległości dużo większej niż rozmiary układu

 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.