• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kuria Rzymska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Konrad Krajewski (ur. 25 listopada 1963 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, ceremoniarz papieski w latach 1999–2013, arcybiskup, jałmużnik papieski od 2013.

  Kuria Rzymskaaparat administracyjny, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi dykasteriami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać na konsystorz Kolegium Kardynałów w celu konsultowania szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.

  Papieska Komisja "Ecclesia Dei" – działająca w ramach Kurii Rzymskiej komisja, zajmująca się opieką nad wiernymi i duchownymi przywiązanymi do tradycji liturgicznej sprzed Soboru Watykańskiego II. Powołana została przez Jana Pawła II na mocy motu proprio "Ecclesia Dei" z 2 lipca 1988 roku.Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych (łac. Pontificium Consilium de Legum Textibus) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady interpretacja prawa uniwersalnego w Kościele katolickim, pomoc innym dykasteriom kurii rzymskiej, aby wydawane przez nie dokumenty (normy, dekrety, instrukcje) były zgodne z obowiązującym prawem. Na życzenie Konferencji Episkopatów bada zgodność wydawanych przez nie dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Sekretariat Stanu
 • 2.1 Sekcja Spraw Ogólnych
 • 2.2 Sekcja ds. Relacji z Państwami
 • 3 Kongregacje
 • 3.1 Kongregacja Nauki Wiary (Kongregacja Doktryny Wiary)
 • 3.2 Kongregacja ds. Biskupów
 • 3.3 Kongregacja ds. Duchowieństwa
 • 3.4 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
 • 3.5 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 • 3.6 Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów
 • 3.7 Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich
 • 3.8 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
 • 3.9 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej
 • 3.10 Kongregacja ds. Świeckich, Rodziny i Życia
 • 4 Trybunały
 • 4.1 Sygnatura Apostolska
 • 4.2 Penitencjaria Apostolska
 • 4.3 Trybunał Roty Rzymskiej
 • 5 Rady papieskie
 • 5.1 Papieska Rada ds. Świeckich
 • 5.2 Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
 • 5.3 Papieska Rada ds. Rodziny
 • 5.4 Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
 • 5.5 Papieska Rada Iustitia et Pax
 • 5.6 Papieska Rada Cor Unum
 • 5.7 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących
 • 5.8 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia
 • 5.9 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
 • 5.9.1 Międzynarodowa Rada ds. Katechezy
 • 5.10 Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
 • 5.11 Papieska Rada ds. Kultury
 • 5.12 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
 • 6 Synod Biskupów
 • 7 Urzędy
 • 8 Komisje papieskie
 • 9 Stałe komisje międzydykasterialne
 • 10 Inne ciała kolegialne
 • 11 Instytucje związane ze Stolicą Apostolską
 • 12 Gwardia Szwajcarska
 • 13 Diecezja rzymska
 • 14 Instytucje Państwa watykańskiego
 • 14.1 Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego
 • 14.2 Gubernatorat Państwa Miasto Watykan
 • 14.3 Trybunały
 • 14.4 Inne instytucje
 • 15 Akademie papieskie
 • 16 Przypisy
 • 17 Linki zewnętrzne
 • Sekertariat ds. niewierzących (łac. Pro Non Christianis) został utworzony 9 IV 1965 przez papieża Pawła VI. Jego celem było badanie ateizmu, jego przyczyn. Ponadto zajmował się nawiązywaniem dialogu z niewierzącymi. W maju 1993 papież Jan Paweł II połączył go z Papieską Radą ds. Kultury.Sykstus V (łac. Xystus V, właśc. Felice Peretti OFMConv lub Felice Peretti di Montalti; ur. 13 grudnia 1521 w Grottammare, zm. 27 sierpnia 1590 w Rzymie) – papież w okresie od 24 kwietnia 1585 do 27 sierpnia 1590.

  Historia[]

  Pierwszym stałym organem jaki pomagał papieżowi w zarządzaniu Kościołem była Kancelaria Apostolska. Z czasem, wraz z rozrostem spraw przynależnych papieżowi, zaczęły powstawać nowe dykasterie, wyłaniając się z Kancelarii. W średniowieczu powstały tak ważne organy jak: Kamera Apostolska i Dataria. W tym okresie zaczęły krystalizować się też trybunały papieskie: Sygnatura Apostolska i Rota Rzymska. Powstanie nowych instytucji wiązał się szczególnie z reformami Soboru trydenckiego i powstaniem kongregacji. Czołową rolę w reorganizacji Kurii, w tym okresie, spełnił papież Sykstus V (1585-1590) wydając 22 stycznia 1588 roku konstytucję Immensa aeterni Dei. Kolejna duża reforma Kurii to decyzje Piusa X (konstytucja apostolska Sapienti consilio z 29 czerwca 1908).

  Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.Filmoteka Watykańska (Filmoteca Vaticana, Vatican Film Library) – instytucja podlegająca Papieskiej Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu, zajmująca się wyszukiwaniem, archiwizowaniem i konserwacją materiałów filmowych i telewizyjnych dotyczących historii papiestwa, Kościoła i jego dzieł w świecie, jak również filmów o wysokiej wartości artystycznej i humanistycznej.

  Obecnie Kuria Rzymska działa na zasadach Soboru watykańskiego II. Odnowę w duchu soboru, rozpoczął papież Paweł VI (konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae Universae, motu proprio Quo aptius), a kontynuował papież Jan Paweł II (konstytucja apostolska Pastor Bonus)

  Do nieistniejących już dykasterii Kurii Rzymskiej należą:

  Annuario Pontificio – wydawany od 1912 jeden z oficjalnych organów informacyjnych Stolicy Świętej, rocznik statystyczny Stolicy Apostolskiej.Vincenzo Battaglia OFM (ur. 26 lipca 1950 w Trypolisie) − włoski franciszkanin, duchowny katolicki, teolog, od 2002 przewodniczący Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej.
 • Kancelaria Apostolska (IV w.-1973)
 • Dataria Apostolska (XIV w.-1967)
 • Sekretariat ds. Memoriałów (XVII w.-1908)
 • Sekretariat Brewe do Władców i Listów Łacińskich
 • Sekretariat Brewe Apostolskich - początkowo odrębny urząd, następnie III sekcja Sekretariatu Stanu
 • Kongregacja Indeksu (1572-1917)
 • Kongregacja ds. Obrzędów (1588-1969)
 • Kongregacja ds. Egzaminowania Biskupów(1592-1903)
 • Kongregacja ds. Odpustów i Świętych Relikwii (1593-1904)
 • Kongregacja ds. Biskupów i Zakonników (1594–1908)
 • Kongregacja ds. Wód (ok. 1605-1847)
 • Kongregacja ds. Kościelnych Immunitetów (1623-1908)
 • Kongregacja ds. Ceremoniału (1627-1968)
 • Kongregacja ds. Granic Państwa Kościelnego (1627-XVIII w.)
 • Kongregacja ds. Rezydencji Biskupów (1634–1908)
 • Rada Międzynarodowych Spraw Kościelnych
 • Sekretariat Jedności Chrześcijan (1960-1988) - obecnie Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
 • Sekretariat dla Niechrześcijan (1964-1988) - obecnie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
 • Sekretariat ds. niewierzących (1965-1993)
 • Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury (1988-2012) - włączona do Papieskiej Rady Kultury
 • Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów na Świecie (1991-2013) - przewodniczącym był z urzędu Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej
 • Gianfranco Ravasi (ur. 18 października 1942 w Merate) – włoski duchowny katolicki, biblista, specjalista od języka hebrajskiego, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Watykańska (Bibliotheca Apostolica Vaticana) – biblioteka znajdująca się na terenie państwa Watykan. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek.
  Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)) – jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej powołana do istnienia przez Sykstusa V w 1588 na mocy konstytucji apostolskiej Immensa Aeterni Dei, reorganizującej Kurię Rzymską i tworzącą stałe kongregacje. Podlegał jej wówczas rzymski uniwersytet Sapienza oraz najważniejsze uniwersytety tego czasu z wyjątkiem Bolonii, Paryża i Salamanki. Leon XIII utworzył w 1824 Congregatio studiorum, której podlegały instytucje edukacyjne w Państwie Kościelnym. W 1870 podporządkowano jej uniwersytety katolickie. Benedykt XV utworzył w 1915 sekcję ds. seminariów duchownych i zmienił nazwę kongregacji na Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Paweł VI przemianował ją w 1967 na Sacra Congregatio pro institutione Catholica. Jan Paweł II reformując Kurię Rzymską konstytucją apostolską Pastor Bonus przemianował ją w 1988 na Congregatio de Institutione Catholica (de de Seminariis atque Studiorum Institutis). Benedykt XVI listem apostolskim w formie Motu proprio Ministrorum institutio - Formacja duchownych - z 16 stycznia 2013 postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa zmieniając nazwę dykasterii, wyjaśniając, że zajmuje się ona jedynie Studiorum Institutis – czyli katolickimi instytucjami edukacyjnymi.
  Castel Gandolfo – miasto i gmina w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym, 30 km na południowy wschód od Rzymu, w pobliżu jeziora Albano. Przypuszcza się, że miasto leży na miejscu starożytnego miasta Alba Longa.
  Serge-Thomas Bonino OP (ur. 3 listopada 1961) – francuski duchowny katolicki, od 2011 sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
  Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (ur. 29 grudnia 1942 w Tegucigalpie) – honduraski duchowny katolicki, arcybiskup Tegucigalpa, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego, prezydent Caritas Internationalis (od 9 czerwca 2007).
  Papieska Rada Cor Unum (łac. Pontificium Consilium "Cor Unum") – jedna z dykasterii kurii rzymskiej działających przy Stolicy Apostolskiej.
  Dataria Apostolska (także Dataria rzymska (łac. Dataria romana)) – w przeszłości jeden z najważniejszych urzędów Kurii Rzymskiej. Największe znaczenie zdobyła w XVII wieku. Urzędem kierował prałat - Datariusz Jego Świątobliwości, gdy urząd pełnił natomiast kardynał - Prodatariusz Jego Świątobliwości. Duchowny ten nazywany był okiem papieża. Została zniesiony przez papieża Pawła VI 15 sierpnia 1967 roku na mocy konstytucji apostolskiej Regimini Ecclesiae Universae.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.068 sek.