• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kuria Rzymska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Konrad Krajewski (ur. 25 listopada 1963 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, ceremoniarz papieski w latach 1999–2013, arcybiskup, jałmużnik papieski od 2013.

  Kuria Rzymskaaparat administracyjny, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi dykasteriami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać na konsystorz Kolegium Kardynałów w celu konsultowania szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.

  Guido Marini (ur. 31 stycznia 1965 w Genui) – włoski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter, doktor prawa kanonicznego, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych od 2007. Papieska Komisja "Ecclesia Dei" – działająca w ramach Kurii Rzymskiej komisja, zajmująca się opieką nad wiernymi i duchownymi przywiązanymi do tradycji liturgicznej sprzed Soboru Watykańskiego II. Powołana została przez Jana Pawła II na mocy motu proprio "Ecclesia Dei" z 2 lipca 1988 roku.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Sekretariat Stanu
 • 2.1 Sekcja Spraw Ogólnych
 • 2.2 Sekcja ds. Relacji z Państwami
 • 2.3 Sekcja Personelu Dyplomatycznego
 • 3 Kongregacje
 • 3.1 Kongregacja Nauki Wiary
 • 3.2 Kongregacja ds. Biskupów
 • 3.3 Kongregacja ds. Duchowieństwa
 • 3.4 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
 • 3.5 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
 • 3.6 Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów
 • 3.7 Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich
 • 3.8 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
 • 3.9 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej
 • 4 Dykasterie
 • 4.1 Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia
 • 4.2 Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka
 • 4.3 Dykasteria ds. Komunikacji
 • 5 Trybunały
 • 5.1 Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
 • 5.2 Penitencjaria Apostolska
 • 5.3 Trybunał Roty Rzymskiej
 • 6 Rady papieskie
 • 6.1 Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan
 • 6.2 Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
 • 6.3 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
 • 6.4 Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych
 • 6.5 Papieska Rada ds. Kultury
 • 7 Synod Biskupów
 • 8 Urzędy
 • 9 Komisje papieskie
 • 10 Stałe komisje międzydykasterialne
 • 11 Inne ciała kolegialne
 • 12 Instytucje związane ze Stolicą Apostolską
 • 13 Gwardia Szwajcarska
 • 14 Diecezja rzymska
 • 15 Instytucje Państwa watykańskiego
 • 15.1 Papieska Komisja ds. Państwa Watykańskiego
 • 15.2 Gubernatorat Państwa Miasto Watykan
 • 15.3 Trybunały
 • 15.4 Inne instytucje
 • 16 Akademie papieskie
 • 17 Przypisy
 • 18 Linki zewnętrzne
 • Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszym stałym organem jaki pomagał papieżowi w zarządzaniu Kościołem była Kancelaria Apostolska. Z czasem, wraz z rozrostem spraw przynależnych papieżowi, zaczęły powstawać nowe dykasterie, wyłaniając się z Kancelarii. W średniowieczu powstały tak ważne organy jak: Kamera Apostolska i Dataria. W tym okresie zaczęły krystalizować się też trybunały papieskie: Sygnatura Apostolska i Rota Rzymska. Powstanie nowych instytucji wiązał się szczególnie z reformami Soboru trydenckiego i powstaniem kongregacji. Czołową rolę w reorganizacji Kurii, w tym okresie, spełnił papież Sykstus V (1585-1590) wydając 22 stycznia 1588 roku konstytucję Immensa aeterni Dei. Kolejna duża reforma Kurii to decyzje Piusa X (konstytucja apostolska Sapienti consilio z 29 czerwca 1908).

  Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych (łac. Pontificium Consilium de Legum Textibus) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady interpretacja prawa uniwersalnego w Kościele katolickim, pomoc innym dykasteriom kurii rzymskiej, aby wydawane przez nie dokumenty (normy, dekrety, instrukcje) były zgodne z obowiązującym prawem. Na życzenie Konferencji Episkopatów bada zgodność wydawanych przez nie dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa.Kevin Joseph Farrell (ur. 2 września 1947 w Dublinie), amerykański duchowny katolicki irlandzkiego pochodzenia, biskup Dallas.

  Obecny kształt Kurii wynika ze zmian dokonanych po Soborze watykańskim II. Odnowę w jego duchu, rozpoczął papież Paweł VI (konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae Universae, motu proprio Quo aptius), a kontynuował papież Jan Paweł II (konstytucja apostolska Pastor Bonus).

  Do nieistniejących już dykasterii Kurii Rzymskiej należą:

  Sakrament pokuty i pojednania – chrześcijański obrzęd oczyszczenia z grzechów. Jest uznawany za drugi, po chrzcie, „sakramentalny znak, który ukazuje i zarazem urzeczywistnia pokutę i pojednanie”. W obrzędzie tym wierni indywidualnie odsłaniają spowiednikowi swoje grzechy i swój stan człowieka poddanego grzechowi. Postanawiają wyrzec się grzechu i z nim walczyć. Przyjmują nałożoną karę czyli pokutę sakramentalną i otrzymują rozgrzeszenie. Jest jednym z sakramentów w katolicyzmie oraz w prawosławiu. W Kościele katolickim współcześnie zalicza się go, obok namaszczenia chorych, do sakramentów uzdrowienia (KKK 1420-1532). Sekertariat ds. niewierzących (łac. Pro Non Christianis) został utworzony 9 IV 1965 przez papieża Pawła VI. Jego celem było badanie ateizmu, jego przyczyn. Ponadto zajmował się nawiązywaniem dialogu z niewierzącymi. W maju 1993 papież Jan Paweł II połączył go z Papieską Radą ds. Kultury.
 • Kancelaria Apostolska (IV w.-1973)
 • Dataria Apostolska (XIV w.-1967)
 • Sekretariat ds. Memoriałów (XVII w.-1908)
 • Sekretariat Brewe do Władców i Listów Łacińskich
 • Sekretariat Brewe Apostolskich – początkowo odrębny urząd, następnie III sekcja Sekretariatu Stanu
 • Święta Konsulta (1559-1870)
 • Kongregacja Indeksu (1572-1917)
 • Kongregacja ds. Obrzędów (1588-1969)
 • Kongregacja Dobrego Rządu (1592-1847)
 • Kongregacja ds. Egzaminowania Biskupów (1592-1903)
 • Kongregacja ds. Wizytacji Apostolskich (1592-1908)
 • Kongregacja ds. Odpustów i Świętych Relikwii (1593-1904)
 • Kongregacja ds. Biskupów i Zakonników (1594–1908)
 • Kongregacja ds. Wód (ok. 1605-1847)
 • Kongregacja ds. Kościelnych Immunitetów (1626-1908)
 • Kongregacja ds. Ceremoniału (1627-1968)
 • Kongregacja ds. Granic Państwa Kościelnego (1627-1814, następnie Sekretariat ds. Granic 1814–1856)
 • Kongregacja ds. Rezydencji Biskupów (1635–1908)
 • Rada Międzynarodowych Spraw Kościelnych
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu (1948-2016)
 • Sekretariat Jedności Chrześcijan (1960-1988) – obecnie Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan
 • Sekretariat dla Niechrześcijan (1964-1988) – obecnie Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego
 • Sekretariat ds. niewierzących (1965-1993)
 • Prefektura Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej (1967-2016)
 • Papieska Rada ds. Świeckich (1967-2016)
 • Papieska Rada Iustitia et Pax (1967-2016)
 • Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących (1970-2016)
 • Papieska Rada Cor Unum (1971-2016)
 • Papieska Rada ds. Rodziny (1981-2016)
 • Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (1985-2016)
 • Papieska Komisja Ecclesia Dei – (1988-2019)
 • Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury (1988-2012) – włączona do Papieskiej Rady Kultury
 • Stała Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów na Świecie (1991-2013) – przewodniczącym był z urzędu Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.
 • | edytuj kod]

  Jest to najważniejszy urząd w całej Kurii Rzymskiej, który dzieli się na dwie sekcje: spraw ogólnych oraz do spraw relacji z państwami. Na jego czele stoi sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin. Pozostali pracownicy to delegat ds. nuncjatur, szef biura do specjalnych poruczeń oraz szef protokołu.

  Sykstus V (łac. Xystus V, właśc. Felice Peretti OFMConv lub Felice Peretti di Montalti; ur. 13 grudnia 1521 w Grottammare, zm. 27 sierpnia 1590 w Rzymie) – papież w okresie od 24 kwietnia 1585 do 27 sierpnia 1590.Luis Antonio Gokim Tagle (ur. 21 czerwca 1957 w Manili) – filipiński duchowny katolicki, arcybiskup Manili od 2011, kardynał.

  Sekcja Spraw Ogólnych[ | edytuj kod]

  Sekcja prowadzi bieżące sprawy, związane z działalnością papieża, w tym w kontaktach z dykasteriami Kurii Rzymskiej. Sekcja redaguje dokumenty, których opracowanie powierza jej papież, wykonuje akty urzędowe związane z nominacjami w Kurii Rzymskiej, określa funkcje działalnością przedstawicieli (nuncjuszy) Stolicy Apostolskiej wobec kościołów lokalnych, zajmuje się działalnością ambasad przy Stolicy Apostolskiej, kieruje oficjalnymi środkami przekazu Stolicy Apostolskiej, publikuje «Acta Apostolicae Sedis» i «Annuario Pontificio». Kieruje nią substytut ds. ogólnych abp Edgar Peña Parra przy pomocy asesora do spraw ogólnych.

  Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.Filippo Iannone OCarm (ur. 13 grudnia 1957 w Neapolu) – włoski duchowny katolicki, arcybiskup, były biskup Sora-Aquino-Pontecorvo, wiceregent Wikariatu Rzymskiego od 2012.

  Sekcja ds. Relacji z Państwami[ | edytuj kod]

  Zadaniem Sekcji ds. Relacji z Państwami są kontakty z rządami państw. Do kompetencji Sekcji należy zawieranie konkordatów albo podobnych umów, reprezentowanie Stolicy Apostolskiej w organizacjach międzynarodowych. Sekcja także uzgadnia nominacje w kościołach partykularnych, a także zmianę ich struktur. Kieruje nią sekretarz ds. relacji z państwami abp Paul Gallagher przy pomocy podsekretarza.

  Vatican Media – założony w 1983 ośrodek medialny, od 1996 roku jest organem Stolicy Apostolskiej. Zakres działania określony jest statutem z 1 czerwca 1998 roku. Filmoteka Watykańska (Filmoteca Vaticana, Vatican Film Library) – instytucja podlegająca Papieskiej Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu, zajmująca się wyszukiwaniem, archiwizowaniem i konserwacją materiałów filmowych i telewizyjnych dotyczących historii papiestwa, Kościoła i jego dzieł w świecie, jak również filmów o wysokiej wartości artystycznej i humanistycznej.

  Sekcja Personelu Dyplomatycznego[ | edytuj kod]

  Sekcja Personelu Dyplomatycznego, którą kieruje arcybiskup, który jest delegatem do spraw przedstawicielstw papieskich. Sekcja trzecia ma za zadanie nadzorowanie korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej, pracującego na całym świecie. Kieruje nią abp Jan Pawłowski.

  Annuario Pontificio – wydawany od 1912 jeden z oficjalnych organów informacyjnych Stolicy Świętej, rocznik statystyczny Stolicy Apostolskiej.Vincenzo Battaglia OFM (ur. 26 lipca 1950 w Trypolisie) − włoski franciszkanin, duchowny katolicki, teolog, od 2002 przewodniczący Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gianfranco Ravasi (ur. 18 października 1942 w Merate) – włoski duchowny katolicki, biblista, specjalista od języka hebrajskiego, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał.
  Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.
  Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka – jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, powołana przez Franciszka w 2016 roku. Działa od 2017 roku.
  Biblioteka Watykańska (Bibliotheca Apostolica Vaticana) – biblioteka znajdująca się na terenie państwa Watykan. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek.
  Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)) – jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej powołana do istnienia przez Sykstusa V w 1588 na mocy konstytucji apostolskiej Immensa Aeterni Dei, reorganizującej Kurię Rzymską i tworzącą stałe kongregacje. Podlegał jej wówczas rzymski uniwersytet Sapienza oraz najważniejsze uniwersytety tego czasu z wyjątkiem Bolonii, Paryża i Salamanki. Leon XIII utworzył w 1824 Congregatio studiorum, której podlegały instytucje edukacyjne w Państwie Kościelnym. W 1870 podporządkowano jej uniwersytety katolickie. Benedykt XV utworzył w 1915 sekcję ds. seminariów duchownych i zmienił nazwę kongregacji na Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Paweł VI przemianował ją w 1967 na Sacra Congregatio pro institutione Catholica. Jan Paweł II reformując Kurię Rzymską konstytucją apostolską Pastor Bonus przemianował ją w 1988 na Congregatio de Institutione Catholica (de de Seminariis atque Studiorum Institutis). Benedykt XVI listem apostolskim w formie Motu proprio Ministrorum institutio - Formacja duchownych - z 16 stycznia 2013 postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa zmieniając nazwę dykasterii, wyjaśniając, że zajmuje się ona jedynie Studiorum Institutis – czyli katolickimi instytucjami edukacyjnymi.
  Castel Gandolfo – miasto i gmina w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym, 30 km na południowy wschód od Rzymu, w pobliżu jeziora Albano. Przypuszcza się, że miasto leży na miejscu starożytnego miasta Alba Longa.
  Serge-Thomas Bonino OP (ur. 3 listopada 1961) – francuski duchowny katolicki, od 2011 sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.087 sek.