• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kuratela

  Przeczytaj także...
  Ubezwłasnowolnienie – częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego.Orzeczenie sądowe – władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Do orzeczeń zaliczane są (zarówno na gruncie procesu karnego, jak i procesu cywilnego):
  Opiekun (opiekun prawny) – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.

  Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

  Kurator sądowy – w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób których dotyczy postępowanie, czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.Kodeks rodzinny i opiekuńczy – akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne, uchwalony przez Sejm PRL w dniu 25 lutego 1964 r., wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1965 r.

  Funkcje kurateli[ | edytuj kod]

 • Chroni interesy majątkowe osoby niepełnosprawnej, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, a także dziecka poczętego.
 • Doraźna ochrona osoby w określonej sprawie dla dokonania czynności prawnej lub wystąpienia w postępowaniu prawnym.
 • Funkcje ochronne nie wprost w odniesieniu do osoby, lecz do majątku, którego przynależność jest jeszcze nieznana.
 • Ustanowienie kurateli[ | edytuj kod]

  Kuratelę ustanawia się w przypadkach przewidzianych w ustawie dla:

  Nasciturus (łac. „mający się urodzić”) – termin pochodzący z prawa rzymskiego oznaczający dziecko poczęte, ale jeszcze nieurodzone.Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.
 • dziecka poczętego ( gdy istnieje dla niego przyszły interes prawny);
 • osoby niepełnosprawnej;
 • osoby ubezwłasnowolnionej;
 • osoby małoletniej.
 • Ustanie kurateli[ | edytuj kod]

 • wskutek orzeczenia sądu (gdy ustanie cel jej ustanowienia);
 • na wniosek osoby poddanej kurateli (gdy kurator był ustanowiony dla osoby niepełnosprawnej);
 • z chwilą urodzenia się dziecka (gdy ustanowiono kuratora dla dziecka poczętego, ale jeszcze nieurodzonego – tzw. curator venrtis);
 • z chwilą ukończenia danej sprawy (gdy kurator był ustanowiony do załatwienia poszczególnej sprawy);
 • z mocy prawa (gdy kurator był ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej, a sąd uchyli ubezwłasnowolnienie).
 • Probacyjny model kurateli[ | edytuj kod]

  Kuratela sądowa jest środkiem resocjalizacyjnym mającym na celu zmianę postawy podopiecznego z antyprawnej na prospołeczną.  Może być rozpatrywana jako system społeczny do wykonywania funkcji z zakresu polityki kryminalnej.

  Wynagrodzenie kuratora[ | edytuj kod]

  Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Zasadniczo jest pokrywane z majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeżeli natomiast osoba ta majątku nie posiada, wówczas wynagrodzenie pokrywa ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. H. Haak, „Opieka i kuratela. Komentarz”, 2004, str. 267.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia − teraźniejszość − przyszłość. Materiały z konferencji w Sejmie RP 11 grudnia 2009. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. orka.sejm.gov.pl. [dostęp 2013-06-27].
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.