• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kucie

  Przeczytaj także...
  Kucie swobodne polega na kształtowaniu metalu poprzez wywieranie nacisku narzędziami powodującymi jego płynięcie w kilku dowolnych kierunkach. Kucie swobodne stosuje się przy niedużych seriach lub przy wykonywaniu odkuwek ciężkich. Maksymalna masa surowca w postaci wlewków na odkuwki kute swobodnie wynosi 500 ton. Małe odkuwki wykonuje się z wsadu uprzednio walcowanego, duże z wlewków.Kucie półswobodne - polega na częściowym ograniczaniu swobodnego płynięcia metalu podczas wywierania nacisku narzędziem na część powierzchni przedkuwki. Zalety kucia półswobodnego:
  Przedkuwka jest stosowana w technologii obróbki plastycznej metali. Tym mianem określa się materiał wsadowy. Podczas realizacji np. kucia, z przedkuwki powstaje odkuwka. Inna nazwa przedkuwki to wstępniak.
  Kucie za pomocą młota hydraulicznego
  Kucie na gorąco - przebijanie otworu
  Kucie ręczne

  Kucieproces technologiczny, rodzaj obróbki plastycznej, polegający na odkształcaniu metali na gorąco lub na zimno za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi. Narzędzia – czyli matryce lub bijaki umieszczane są na częściach ruchomych narzędzi. Proces ten również może być realizowany w specjalnych przyrządach kuźniczych. W procesie tym nadaje się kutemu materiałowi odpowiedni kształt, strukturę i własności mechaniczne. Materiałem wsadowym jest przedkuwka, natomiast produktem jest odkuwka.

  Cięcie – jest to operacja rozdzielania materiału. Zaliczana jest do jednego z procesów obróbki plastycznej, polegającego na oddzielaniu jednej części materiału od drugiej. Cięcie stosowane jest najczęściej w obróbce materiałów, która polega na wytworzeniu takiego stanu naprężenia w żądanym miejscu, aby nastąpiło w nim pęknięcie obrabianego przedmiotu.Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.

  Rodzaje kucia[ | edytuj kod]

  ze względu na swobodę płynięcia kształtowanego materiału[ | edytuj kod]

 • kucie swobodne
 • kucie półswobodne
 • kucie matrycowe – w którym kształt odkuwki jest odwzorowaniem kształtu wykroju roboczego matrycy
 • kucie matrycowe w matrycach otwartych (powstaje odpad w postaci odcinanej wypływki)
 • kucie matrycowe w matrycach zamkniętych (kucie bezodpadowe)
 • kucie precyzyjne
 • ze względu na zastosowaną maszynę[ | edytuj kod]

 • ręczne – „kowalskie” (jest to odrębna technologia)
 • na młotach – młotowanie
 • na prasachprasowanie
 • na kuźniarkach
 • na kowarkach
 • Rodzaje operacji wykonywanych podczas kucia[ | edytuj kod]

 • spęczanie – zgniatanie w jednym kierunku
 • wydłużanie – w jednym lub w dwóch kierunkach, zmiana objętości postaciowej
 • wgłębianie
 • przebijanie
 • gięcie – zmiana kierunku osi przedmiotu
 • skręcanie – zmiana przez obrót
 • cięcie
 • rozkuwanie – powiększanie otworu w odkuwce
 • Warunki realizacji procesu kucia (zależnie od temperatury procesu)[ | edytuj kod]

 • kucie na gorąco – najczęściej spotykana technologia
 • kucie na zimno – tylko te metale, dla których granica plastyczności jest mała (np. aluminium)
 • kucie na półgorąco
 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane w kuciu[ | edytuj kod]

 • piece
 • nagrzewnice
 • indukcyjne
 • oporowe
 • okrojniki (głównie do usunięcia wypływki)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kuźnia
 • kowal
 • obróbka plastyczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Metale.pl - Informator Przemysłu Metali - Wiedza i zagadnienia - Obróbka metali

  Gięcie - rodzaj technologii obróbki materiałów (najczęściej metalowych) polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przedmiot zakrzywiony to mówimy o wyginaniu. Jeżeli gięcie powoduje wyprostowanie obrabianego materiału to mówi się o prostowaniu. Odmianą wyginania jest zwijanie.Prasa (łac. presso tłoczyć) - maszyna robocza, której działanie polega na wywieraniu nacisku (również zgniatania, prasowania) na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi.
  1. Metale.pl - Wiedz i zagadnienia - Obróbka metali
  Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.Kuźniarka to typ prasy mechanicznej o układzie korbowym i o dwóch suwakach poruszających się względem siebie pod kątem prostym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kucie na gorąco - proces technologiczny, metoda obróbki plastycznej metali na gorąco będącej odmianą kucia. W odróżnieniu od kucia na zimno, w metodzie tej odkształcenie plastyczne osiągane jest w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji. W trakcie kucia na gorąco odbywa się kształtowanie materiału wraz ze zmianą własności fizykochemicznych, struktury i gładkości powierzchni.
  Odkuwka – produkt końcowy uzyskiwany w procesie plastycznego kształtowania metali. W zależności od rodzaju technologii obróbki plastycznej odkuwka może być: matrycowa (uzyskana w procesie kucia matrycowego) lub swobodna (uzyskana w procesie kucia swobodnego). Produkt końcowy procesu walcowania również może być nazwany odkuwką. Materiał wsadowy, z którego powstaje odkuwka, nazywany jest przedkuwką.
  Obróbka plastyczna – metoda obróbki metali i ich stopów polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu, a także zmianę struktury powodująca zmianę właściwości. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na półgorąco lub na zimno. Klasyfikacja ta zależy od temperatury rekrystalizacji (odkuwki) odkształcanego metalu, a także – precyzyjniej – od prędkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji. Ze względu na sposób odkształcenia, rozróżnia się głównie:
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Skręcanie - w wytrzymałości materiałów stan obciążenia materiału, w którym na materiał działa moment, nazwany momentem skręcającym, działający w płaszczyźnie przekroju poprzecznego materiału. Powoduje on występowanie naprężeń ścinających w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny działania momentu. Skręcanie występuje w prętach, którymi najczęściej są wały. Wyróżniamy 2 podstawowe przypadki skręcania:
  Prasowanie - rodzaj obróbki mechanicznej polegający na zmianie geometrii oraz struktury obrabianego przedmiotu w wyniku wywierania nacisku na element obrabiany. Od kucia odróżnia ją fakt, że w przypadku prasowania wywierany jest nacisk statyczny, w przypadku kucia mamy do czynienia z naciskiem dynamicznym.
  Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). W przeważającej większości wykazują one następujące własności:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.748 sek.