• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kształcenie na odległość

  Przeczytaj także...
  Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.Analizy BAS – czasopismo otwartego dostępu o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Każdy numer zawiera jeden artykuł, którego temat dotyczy aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami wszystkich artykułów (za wyjątkiem numerów specjalnych) są eksperci Kancelarii Sejmu.
  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Kształcenie na odległośćkształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Kształcenie zdalne ma na celu przede wszystkim przełamanie barier edukacyjnych takich jak:

  Metody nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.Uczenie się – proces poznawczy prowadzący do modyfikacji zachowania osobnika pod wpływem doświadczeń co zwykle zwiększa przystosowanie osobnika do otoczenia.
 • miejsce zamieszkania
 • sztywne pory zajęć, jakie są wyznaczane przez uczelnie stacjonarne.

 • Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania. Media mogą być techniczne i nietechniczne, personalne i niepersonalne. Należą do nich drukowane materiały nauczania jak i media techniki elektronicznej, zarówno masowe i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium nauczania” może nie tylko chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia się jak:

  Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
 • zachęta,
 • pobudzanie,
 • ocenianie,
 • kontrolowanie.

 • Role pełnione przez elektroniczne środki masowego przekazu w procesie kształcenia na odległość:

 • rola składnika środowiska oddziałującego wychowawczo - odbiorca często nie zdaje sobie sprawy z oddziaływania wychowawczego środków masowego przekazu,
 • rola środka nauczania i pomocy w uczeniu się, stosowanej w procesie kształcenia się w szkołach i placówkach kulturalno - oświatowych, bądź w samokształceniu,
 • rola odrębnej formy organizacyjnej kształcenia - niektórzy traktują tę rolę, jako metodę nauczania.

 • Główne zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego:

  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.
 • zasada obiektywizacji nauczania - opracowane i utrwalone treści programowe, porady i wskazania odtwarza i przekazuje nieosobowe medium, przechowujące te treści. Powoduje to specyficzne odłączenie procesu nauczania od osoby nauczającej. Poza tym taki materiał nauczania jest dobrze zaplanowany pod względem metodycznym i merytorycznym, odznacza się większą przejrzystością i może być stale kontrolowany z punktu widzenia efektywności.
 • zasada różnicowania mediów - należy pamiętać, że nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polska Wszechnica Informatyczna
 • Polski Uniwersytet Wirtualny
 • II Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia
 • E-learning w Polsce - raport
 • Dobromir Dziewulak Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich, "Analizy BAS" Nr 18/2012, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.