• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krzna

  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Nizina Południowopodlaska (318.9) – makroregion fizycznogeograficzny Nizin Środkowopolskich, położony na południe od doliny środkowego Bugu, na wschód od doliny środkowej Wisły, na północ od Wyżyny Lubelskiej i na zachód od Polesia Zachodniego. Teren w północnej części jest lekko falisty, z ostańcami moren, ozów i kemów związanych z zasięgiem zlodowacenia warciańskiego (według poprzedniej terminologii - stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego). Południową część regionu przecina Pradolina Wieprza. Wyniosłość do 223 m n.p.m. na północ od Kałuszyna. W części północnej nizina obejmuje mezoregiony:
  Podlaski Przełom Bugu (318.91) – mezoregion fizycznogeograficzny będący granicą pomiędzy Niziną Południowopodlaską (umownie wchodzący w jej skład) a Niziną Północnopodlaską, graniczący od zachodu z Doliną Dolnego Bugu, od południa z Wysoczyzną Siedlecką, od południowego wschodu z Równiną Łukowską, od wschodu z Polesiem Brzeskim, od północy z Wysoczyzną Drohiczyńską, a od północnego zachodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką. Kraina leży w Polsce na obszarze województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a na Białorusi obwodu brzeskiego. Zajmuje powierzchnię 673 km².

  Krzna (Trzna) – rzeka we wschodniej Polsce, lewy dopływ Bugu, o długości 120 km i powierzchni dorzecza wynoszącej 3353 km². Bierze początek w środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. Od Międzyrzeca Podlaskiego jej dolina wyznacza północną granicę Polesia Zachodniego. Łącznie z Krzną Południową jest jedną z większych rzek regionu Podlasia Południowego, największą w północnej części województwa lubelskiego.

  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.

  Powstaje z dwóch strumieni wypływających z Lasów Łukowskich: Krzny Północnej i Krzny Południowej, którą przyjmuje się jako początek Krzny. Strumienie te płyną na wschód przez Równinę Łukowską i łączą się w Międzyrzecu Podlaskim. Rzeka uchodzi do Bugu na północny wschód od wsi Neple, na północny zachód od miasta Terespol.

  Międzyrzec Podlaski – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, nad Krzną. Miasto jest także siedzibą wiejskiej gminy Międzyrzec Podlaski.Zielawa - rzeka w powiecie bialskim, prawy dopływ Krzny o długości 68 km i powierzchni dorzecza 1226 km². Wypływa ze sztucznego jeziora Mosty pod wsią Mosty. Płynie w kierunku północno-wschodnim. Przepływa przez miejscowości: Wisznice, Bordziłówka, Łomazy, Studzianka, Ortel Królewski Drugi, Perkowice i wpada do Krzny pod wsią Woskrzenice Duże. Główne jej dopływy to: Krynica, Lutnia, Żarnica, Grabarka, Muława.

  Przed ujściem naturalnie meandrująca, poza tym wyprostowana przez zabiegi hydrotechniczne, które zmieniły jej pierwotny charakter. Stany wód w dolnym biegu silnie uzależnione są od Bugu. Zachowały się liczne starorzecza.

  Średni przepływ w pobliżu ujścia wynosi 10,5 m³/s; maksymalna rozpiętość wahań stanu wody w dolnym biegu to 3,3 m.

  Niektóre odcinki doliny Krzny oraz jej obszary źródliskowe objęte zostały ochroną rezerwatową, m.in. w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu, rezerwacie ornitologicznym Czapli Stóg i rezerwacie leśnym Kania (w dolinie Krzny Południowej).

  Szwajcaria Podlaska – florystyczny i leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Terespol, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim.Rzeka meandrująca - rzeka o krętym korycie o dużej liczbie zakoli. Meandry to zakola, czyli pętlowate, wygięte odcinki rzeki zawarte między jej dwoma zakrętami o tym samym kierunku (dwoma prawymi lub dwoma lewymi). Termin "meander" pochodzi od nazwy rzeki w Turcji o wyjątkowo krętym korycie.
  Większe dopływy
 • prawe: Dziegciarka, Rudka, Zielawa, Czapelka.
 • lewe: Złota Krzywula, Klukówka.
 • Krzna w Międzyrzecu Podlaskim.
  Ujście Krzny do Bugu w Szwajcarii Podlaskiej
  Ważniejsze miejscowości nad Krzną
 • Łuków (Krzna Południowa)
 • Międzyrzec Podlaski
 • Biała Podlaska
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kanał Wieprz-Krzna
 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Krzna w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. IV: Kęs – Kutno. Warszawa 1883.
 • Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Czapelka, niewielka rzeka dorzecza Bugu, prawy dopływ Krzny, o długości ok. 32 km. Wypływa na zachód od miejscowości Kodeń i w całym swoim biegu zachowuje kierunek północny. Przepływa obok miejscowości Kożanówka i Lebiedziew, a następnie przecina drogę krajową nr 2. Dalej mija wieś Koroszczyn a potem przecina drogę krajową nr 68, by po paru kilometrach, w okolicach wsi Starzynka wpaść do Krzny.
  Warto wiedzieć że... beta

  Złota Krzywula, niewielka rzeka dorzecza Bugu, lewy dopływ Krzny, o długości ok. 21 km. Wypływa w okolicach wsi Ławy w województwie mazowieckim. Płynąc w kierunku południowym mija miejscowości Felin, Huszlew, Żurawlówkę, Krasnę, Waśkowólkę, Zawadki, Krzymowskie, Rogoźniczkę i po przepłynięciu pod droga krajową nr 2 wpada do Krzny.
  Podlasie Południowe, zwane Podlasiem, rzadziej Podlasiem Lubelskim – powstały w XIX wieku region administracyjny położony w środkowowschodniej części Polski, między Wisłą, dolnym Wieprzem i Tyśmienicą a środkowym i dolnym Bugiem, jednoczący ziemie zróżnicowane etnograficznie i historycznie. Jego głównym miastem są Siedlce.
  Polesie Zachodnie (także Polesie Podlaskie, Polesie Lubelskie) (845.1) – makroregion fizycznogeograficzny, stanowi północno-zachodnią część Polesia (krainy, której przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi), w lewym dorzeczu Bugu. Pod względem geologicznym należy do platformy prekambryjskiej – na północy skały prekambru są przykryte utworami jury, kredy i kenozoiku, na południu utworami paleozoiku, z karbońskimi złożami węgla kamiennego (Lubelskie Zagłębie Węglowe), a także osadami jury, kredy i kenozoiku.
  Lasy Łukowskie – największy kompleks leśny Niziny Południowopodlaskiej położony na Równinie Łukowskiej, w początkowym biegu Krzny Południowej i Północnej, na północny zachód od Łukowa. Administracyjnie leży w powiecie łukowskim oraz fragmentami w siedleckim. Lasy mają powierzchnię 105 km.
  Kanał Wieprz-Krzna – melioracyjny kanał wodny znajdujący się we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim. Łączy rzekę Wieprz w miejscowości Borowica (poniżej Krasnegostawu) z Krzną (koło Międzyrzeca Podlaskiego). Część systemu melioracyjnego kanału tworzą jeziora zamienione na zbiorniki retencyjne oraz kilka sztucznych zbiorników wodnych jak: Mosty, Zahajki, Żelizna.
  Neple – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Terespol. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 698.
  Równina Łukowska (318.96) – mezoregion fizycznogeograficzny obejmujący równinę sandrową w środkowej i wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Powierzchnia 2566 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.