• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kreska pionowa

  Przeczytaj także...
  Perl – interpretowany język programowania autorstwa Larry’ego Walla początkowo przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, obecnie używany do wielu innych zastosowań. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.Moc zbioru – własność zbioru, która opisuje jego liczebność. Nieformalnie, moc zbioru jest tym większa im większy jest zbiór. Pojęcie mocy zbioru opiera się na pojęciu równoliczności dwóch zbiorów – zbiory A i B są równoliczne, gdy każdy element zbioru A można połączyć w parę z dokładnie jednym elementem zbioru B, innymi słowy istnieje bijekcja (funkcja różnowartościowa i "na") między zbiorami A i B. Zbiory równoliczne mają tę samą moc. Moce zbiorów są konkretnymi obiektami matematycznymi, nazywanymi liczbami kardynalnymi.
  Wartość bezwzględna a. moduł – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo Parser nie mógł rozpoznać (Nie można zapisać obrazu z wzorem w systemie plików.): 5
  | ¦

  Kreska pionowaznak pisarski nazywany „pipe” (z ang. rura, rurka) stosowany jest głównie przez społeczność systemu Unix (i pokrewnych) oraz wcześniej przez systemy DOS. Na klawiaturach komputerowych jest dostępny przez jednoczesne naciśniecie klawiszy ⇧ Shift+\. W standardzie ASCII znak ten ma kod 124. W niektórych fontach (szczególnie rastrowych) kreska pionowa ma postać złamanej (przerywanej) pionowej kreski ¦, choć ten znak jest tak naprawdę innym znakiem typograficznym.

  Wyrażenia regularne (ang. regular expressions, w skrócie regex lub regexp) – wzorce, które opisują łańcuchy symboli. Teoria wyrażeń regularnych jest związana z teorią języków regularnych. Wyrażenia regularne mogą określać zbiór pasujących łańcuchów, mogą również wyszczególniać istotne części łańcucha.Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.

  Zastosowania[ | edytuj kod]

  Matematyka[ | edytuj kod]

  W matematyce znak | jest stosowany do:

 • oznaczenia wartości bezwzględnej liczby
 • oznaczania modułu liczby zespolonej
 • wyrażania mocy zbioru
 • wyrażania podzielności liczb
 • oznaczania prawdopodobieństwa warunkowego
 • oznaczania funkcji Sheffera w logice
 • Unix[ | edytuj kod]

  W systemach Unix i pokrewnych znak | jest używany w wierszu poleceń do przesyłania informacji z wyjścia jednego procesu na wejście drugiego. Jest to tzw. potok (ang. pipe), stąd nazwa znaku.

  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.

  Składnia Wiki[ | edytuj kod]

  W składni wiki rozdziela w odsyłaczach wewnętrznych „adres” (nazwę artykułu, do którego ma nastąpić przekierowanie) od tekstu wyświetlanego w artykule, po kliknięciu którego nastąpi przejście do podanego przed tym symbolem artykułu. Ponadto służy on również do oddzielania poszczególnych parametrów w szablonach czy tworzenia struktury wierszy i kolumn w tabelach

  Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.Kliknięcie myszą (ang. click, spolszcz. klik) – naciśnięcie, czyli wciśnięcie i zwolnienie przycisku myszy (jako urządzenia sterującego pracą komputera).

  Wyrażenia regularne[ | edytuj kod]

  W wyrażeniach regularnych „pipe” oznacza logiczną alternatywę.

  Języki programowania[ | edytuj kod]

 • W języku C i językach o podobnej składni (C++, Perl, Java, C#) a | b oznacza bitową operację sumy (funkcję OR na każdej parze bitów liczb wejściowych) liczb a i b. Natomiast a || b oznacza logiczną alternatywę (stosowane np. w instrukcjach warunkowych).
 • W Turbo Prologu symbol ten stosowany jest do operacji oddzielenia głowy listy od jej ogona.
 • W języku Icon symbol || oznacza spinanie zmiennych typu tekstowego, natomiast symbol ||| spinanie list.
 • Przerywana pionowa kreska[ | edytuj kod]

  Podobnym do „pipe” znakiem jest znak złamana pionowa kreska ¦. Znak ten jest rzadziej stosowany i nie można go łatwo uzyskać z klawiatury. Nie istnieje on w zestawie znaków ASCII. W systemach z rodziny Windows można go uzyskać przez kombinację Alt+0166 cyfry wpisując z klawiatury numerycznej. W (X)HTML znak ¦ można uzyskać przez odwołanie znakowe ¦. W Unicode znak ten ma symbol U+00A6, a w kodowaniu UTF-8 − kod C2 A6.

  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Wystąpienia w Unicode[ | edytuj kod]

  W Unikodzie pionowa kreska pojawia się w wersjach:

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lista - struktura danych służąca do reprezentacji zbiorów dynamicznych, w której elementy ułożone są w liniowym porządku. Rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje list: lista jednokierunkowa w której z każdego elementu możliwe jest przejście do jego następnika oraz lista dwukierunkowa w której z każdego elementu możliwe jest przejście do jego poprzednika i następnika.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).
  Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.
  Dysjunkcja (dyzjunkcja, dysjunkcja/dyzjunkcja Sheffera, funkcja Sheffera, NAND, w terminologii Jana Łukasiewicza niewspółzachodzenie) – zdanie lub funkcja zdaniowa utworzone za pomocą funktora dysjunkcji, jednego z dwuargumentowych funktorów zdaniotwórczych rachunku zdań. Symbolem funktora dysjunkcji jest przeważnie ukośna kreska /. W języku potocznym funktorowi dysjunkcji odpowiada swobodnie funktor „bądź..., bądź...”. Wyrażenie "p / q" odczytywać można „bądź p, bądź q”, „albo p, albo q” (w znaczeniu „zachodzi najwyżej jedno z dwojga”, por.), jako że dysjunkcja jest negacją koniunkcji („nieprawda, że zarazem p i q”). Pojęcie dysjunkcji wprowadził w 1913 Henry Sheffer.
  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Icon to eksperymentalny, interpretowany język programowania wysokiego poziomu. Cechuje się dużą przenośnością pomiędzy systemami Unix, Linux, DOS i Windows. Składnia Icona jest zbliżona do składni C i Pascala.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.