• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowy System Elektroenergetyczny

  Przeczytaj także...
  Sieć wysokiego napięcia (WN) – elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie wynosi od 60 do 220 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej .
  RWE Polska S.A. (dawniej: RWE Stoen S.A.) − spółka akcyjna obrotu energią w branży energetycznej. Głównym akcjonariuszem RWE Polska jest RWE Energy − jeden z siedmiu segmentów Grupy RWE. RWE Polska S.A. jest jedną z 2 w pełni sprywatyzowanych w Polsce spółek energetycznych obok Górnośląskiego Zakładu Energetycznego wchodzącego w skład koncernu Tauron.

  Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany.

  V jest dwudziestą drugą literą alfabetu łacińskiego. W języku polskim używana w zapożyczeniach z innych języków, a także jako symbol lub skrót oraz w tak nietypowych zastosowaniach jak tablice rejestracyjne pojazdów.Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego:

  Suma mocy zainstalowanych w KSE na koniec 2012 wyniosła 38 046 MW

  System dzielimy na podsystemy:

 • wytwórczy (elektrownie),
 • sieć przesyłowa – linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 750 kV, 400 kV i 220 kV. Sieć przesyłowa jest siecią ogólnopolską i jest zarządzana przez operatora systemu przesyłowego (OSP) – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
 • sieć dystrybucyjna (rozdzielcza) – linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 110 kV (sieć wysokiego napięcia), średniego napięcia i niskiego napięcia. Sieci dystrybucyjne są sieciami regionalnymi i są zarządzane przez regionalnych operatorów systemu dystrybucyjnego (np. Enea, Energa, STOEN itp). Sieć 110 kV jest częścią sieci dystrybucyjnej, jednak ze względu na sposób pracy w znacznej części (sieć oczkowa, zamknięta) identyczny jak w sieci przesyłowej, jej praca w większości jest koordynowana przez OSP.
 • W KSE obowiązuje następujący podział służb dyspozytorskich:

  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.
 • Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) – służba dyspozytorska OSP nadzorująca pracę sieci przesyłowej tj. 750, 400 i 220 kV, także wybranymi liniami 110kV o znaczeniu systemowym, dysponuje mocą JWCD (Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych) oraz w ograniczonym zakresie JWCK (Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych). KDM zarządza również międzynarodową wymianą energii elektrycznej oraz ograniczeniami systemowymi.
 • Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) – służba dyspozytorska OSP nadzorująca pracę sieci przesyłowej oraz koordynowanej 110 kV na swoim obszarze, kieruje operacjami łączeniowymi w sieci przesyłowej. ODM dysponuje również mocą JWCD i JWCK w ograniczonym zakresie.
 • Zakładowa Dyspozycja Ruchu/Mocy (ZDR/ZDM) – służba dyspozytorska OSD kierująca pracą sieci lokalnej rozumianej jako obszar sieci danego zakładu – głównie sieć 110 kV znajdującą się na terenie działania danego Zakładu Energetycznego oraz nad transformatorami w Głównych Punktach Zasilania (GPZ, Stacjach 110 kV/SN) zakładu energetycznego.
 • Rejonowa Dyspozycja Ruchu (RDR) – służba dyspozytorska OSD kierująca pracą wydzielonych fragmentów sieci lokalnej 110 kV (w porozumieniu z ZDR/ZDM), liniami napowietrznymi i kablowymi SN i nn na terenie danego rejonu należącego do zakładu energetycznego.
 • Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni (DIRE) – służba dyspozytorska wytwórcy kierująca pracą jednostek wytwórczych danej elektrowni.
 • Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) – służba dyspozytorska odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci przesyłowej.
 • Krajowy System Przesyłowy można zobaczyć na mapie sieci przesyłowych umieszczonej na stronie PSE.

  Operator systemu przesyłowego (OSP) – rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Funkcjonowanie operatora systemu przesyłowego w Polsce reguluje ustawa Prawo energetyczne.Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • Sieć elektroenergetyczna
 • Linki zewnętrzne[]

 • KSE
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.
  Linia elektroenergetyczna napowietrzna jest to urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.
  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót.
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, związana z elektroenergetyką w Polsce.
  Zakład Energetyczny lub oddział spółki dystrybucyjnej - to jednostka organizacyjna Grupy Energetycznej. W ostatnich latach Zakłady Energetyczne konsolidowały się tworząc 4 grupy energetyczne w Polsce, a same stały się Oddziałami. Zakład Energetyczny (Oddział) prowadzi eksploatację sieci elektroenergetycznych na terenie swojego działania poprzez jednostki organizacyjne, Rejony Energetyczne RE w grupach PGE i Enea oraz Rejony Dystrybucji RD w grupach Energa i Tauron Polska Energia. Jednostki organizacyjne zakładów prowadzą bezpośrednio eksploatację i nadzór urządzeń energetycznych oraz sprzedaż energii elektrycznej. Oprócz typowych rejonów energetycznych mogą być utworzone w zależności od potrzeb rejony techniczne sieci najwyższych napięć, oświetlenia drogowego lub sieci kablowych. Działalność techniczna rejonów w zakresie eksploatacji podlega głównemu inżynierowi oddziału.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.