• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowa Rada Sądownictwa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Siedziba Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie

  Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) – konstytucyjny organ kolegialny utworzony 8 kwietnia 1989, a obsadzony 29 grudnia 1989.

  Spis treści

 • 1 Skład KRS
 • 2 Uprawnienia i działalność KRS
 • 2.1 Dotyczące aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej
 • 2.2 Dotyczące powoływania sędziów
 • 2.3 Dotyczące spraw dyscyplinarnych
 • 2.4 Sprawozdania z działalności
 • 3 Przewodniczący KRS
 • 4 Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne
 • Sądy powszechne – część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów.Antoni Górski (ur. 13 czerwca 1947) – polski prawnik, sędzia, od 2010 do 2014 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stan spoczynku – status prawny osoby związanej stosunkiem służbowym, pracy bądź kapłańskim, uzyskany po przekroczeniu określonego wieku lub wskutek stanu zdrowia. Odpowiada emeryturze pracowniczej
  Sądownictwo wojskowe – jeden z rodzajów sądownictwa szczególnego, czyli sądów wyłączonych z sądownictwa powszechnego ze względu na szczególne kategorie podmiotowe (sprawcy) lub przedmiotowe (określone sprawy).
  Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).
  Stanisław Zbigniew Dąbrowski (ur. 12 kwietnia 1947 w Sokołowie Podlaskim) – polski sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, poseł na Sejm X kadencji, od 2010 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu.
  Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").
  Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.
  Dyscyplinarne przeniesienie sędziego – kara dyscyplinarna polegająca na przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, orzekana przez sąd dyscyplinarny. Przedmiotem orzeczenia sądowego jest wymierzenie kary przeniesienia. W zakres orzeczenia sądu dyscyplinarnego nie wchodzi wskazanie nowego miejsca służbowego ani okręgu sądu, do którego sędzia ma zostać przeniesiony (art. 109 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Wykonawcą kary jest minister sprawiedliwości. Wskazuje on nowe miejsce służbowe (art. 123 § 3 w związku z art. 75 § 3 usp ).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.