• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Express Elixir – system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych, opracowany i wdrożony przez KIR w 2012 r. Umożliwia realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 h/ dobę i 7 dni w tygodniu. Środki do rozliczania płatności w systemie Express Elixir utrzymywane są na rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby tego systemu przez Narodowy Bank Polski, który cyklicznie prezentuje statystyki systemu. Tabela dostępności Express Elixir jest opublikowana na stronie internetowej systemu.SYBIR (System Bankowych Izb Rozliczeniowych) - to polski system rozliczeń międzybankowych oparty na dokumentach papierowych. Rozwożeniem dokumentów zajmowała się Krajowa Izba Rozliczeniowa. System został zamknięty w roku 2004. Obecnie rozliczenia międzybankowe odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (system ELIXIR).

  KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) - kluczowa instytucja infrastrukturalna polskiego sektora bankowego, działającą na podstawie art. 67 ustawy Prawo bankowe, której priorytetowym obszarem działania są usługi z zakresu rozliczeń i płatności, realizowane w ramach elektronicznych systemów: Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemu bezpośrednich płatności internetowych Paybynet. Z produktów i usług świadczonych przez KIR korzystają banki, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, firmy działające w obszarze e-commerce oraz ich klienci. KIR został powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Działalność operacyjną rozpoczął w 1992 r.

  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Płatnik - program komputerowy, tworzony przez Asseco Poland SA, umożliwiający wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na których ciąży taki obowiązek. Program jest bezpłatny, działa jednak wyłącznie pod systemem MS Windows.

  Spis treści

 • 1 Usługi
 • 2 Zobacz też
 • 3 Przypisy
 • 4 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dokument elektroniczny (inaczej dokument cyfrowy, dokument binarny) − w informatyce dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Mogą być więc dowodem w procedurach prawnych.
  Izba celna – jednostka administracyjna Służby Celnej, organ administracji publicznej podlegający Ministrowi Finansów. Każdy dyrektor izby celnej jest organem podatkowym. Izby celne nadzorują pracę urzędów celnych i są organem 2. instancji we właściwych postępowaniach podatkowych i celnych.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
  Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.
  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
  Ognivo – opracowana przez KIR aplikacja internetowa, która od 2007 r. umożliwia bezpieczną i szybką wymianę informacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir oraz instytucjami takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komornicy sądowi oraz organy sprawiedliwości (sądy, prokuratury). Ognivo pozwala na sprawne zarządzanie prowadzonym przez banki procesem reklamacji i obsługę zapytań, dotyczących rozliczeń transakcji międzybankowych realizowanych przez KIR.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.