• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraje rozwinięte

  Przeczytaj także...
  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego). System ten wprowadzony został przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP).Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
  PKB per capita (od Produkt Krajowy Brutto i łac. - per capita na głowę) – jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB (produktu krajowego brutto) tego państwa przez liczbę jego mieszkańców.
  Mapa świata przedstawiająca poziomy rozwinięcia państw pod względem ilości uzyskanych punktów HDI (Human Development Index)(2014):

       Bardzo wysokie (Kraj rozwinięty)

       Wysokie (Kraj rozwijający się)

       Średnie (Kraj rozwijający się)

  Pierwszy Świat – powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw kapitalistycznych przeciwstawnych państwom socjalistycznym w szczególności Europy Wschodniej i ZSRR, a także niektórym państwom Ameryki Łacińskiej (Drugi Świat). Państwa kapitalistyczne w odróżnieniu od socjalistycznych związane są z wolnym rynkiem, znikomym interwencjonizmem państwowym, przeważającym udziałem własności prywatnej w funkcjonowaniu gospodarki.Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego – lista tworzona na podstawie Human Development Report, publikowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Lista z roku 2010 obejmuje 169 państw: 168 członków ONZ oraz Hongkong. 24 państwa członkowskie ONZ nie zostały na niej uwzględnione, ponieważ nie dostarczyły odpowiednich danych. Lista zawiera także średnie wskaźniki rozwoju społecznego regionów świata oraz organizacji międzynarodowych.

       Niskie (Najmniej rozwinięte kraje)

       Brak danych

  Mapa świata przedstawiająca HDI (2007, opublikowane 5-10-2009)

  Kraje rozwinięte – termin określający kraje o wysokim poziomie rozwoju według różnych kryteriów.

  Kryteria[]

  Kryteria mogą być różne ale jednym z podstawowych jest PKB per capita. Nie ma jednak powszechnie uznawanego określenia czy kraj jest rozwinięty czy nie, a poziom rozwoju może się różnić, pośród tak zwanych krajów rozwiniętych.

  Kraje nowo uprzemysłowione to grupa krajów rozwijających się, które cechują się dynamicznym rozwojem przemysłów zaawansowanych technologii, ogromnymi zasobami taniej siły roboczej, korzystną polityką podatkową dla obcych inwestorów oraz bardzo dużym tempem wzrostu PKB. Do tej grupy krajów należą m.in. Meksyk, Brazylia, RPA, Turcja, Indie, Chiny, Tajlandia, Malezja, Filipiny. Część socjologów do tej grupy zalicza również „azjatyckie tygrysy”, inni klasyfikują je w odrębnej grupie państw nowo uprzemysłowionych. Kraje o średnim poziomie rozwoju cechują się mniej nowoczesnym (niż KWR) potencjałem produkcyjnym, przewagą działów produkcji materialnej w strukturze tworzenia PKB, stosunkowo dużym zatrudnieniem w I i II sektorze gospodarki, średnim standardem życia ludności.Kraje rozwijające się – termin określający kraje o niskim poziomie dóbr materialnych. Nie istnieje jednak ogólnie przyjęta definicja kraju rozwiniętego, a poziom rozwoju krajów rozwiniętych również może być zróżnicowany.

  Indeks HDI Organizacji Narodów Zjednoczonych (Wskaźnik Rozwoju Społecznego) jest często cytowanym źródłem określającym czy dany kraj jest rozwinięty czy nie. Indeks HDI to publikowana co roku lista państw całego świata ułożonych według poziomu rozwoju i podzielnych między 4 grupy 'rozwojowe': kraje bardzo wysoko rozwinięte, kraje wysoko rozwinięte, kraje średnio rozwinięte i kraje słabo rozwinięte. Polska znajduje się w grupie krajów bardzo wysoko rozwiniętych. Oceny kraju dokonuje się na podstawie analizy ogólnej państwa; edukacja, służba zdrowia, jakość życia i przychody per capita są najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę podczas klasyfikacji państw do rankingu HDI.

  Istnieją również inne indeksy poza HDI, jednak ten jest najbardziej znany.

  Zobacz też[]

 • Pierwszy Świat
 • Kraje rozwijające się
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.