• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Królowa - małżonka

  Przeczytaj także...
  Lista Królowych Zjednoczonego Królestwa Włoch zawiera trzy królowe, które były żonami władców z dynastii sabaudzkiej, rządzącymi Włochami od chwili zjednoczenia w 1861 roku do 1946. 2 czerwca 1946 roku odbyło się Referendum konstytucyjne, w którym 54,3% obywateli opowiedziało się za zniesieniem monarchii i wprowadzeniem ustroju republikańskiego.Maharadża (Sanskrit महाराज}, Mahārāja) - historyczny tytuł królewski władców różnych regionów Indii. Wyższy rangą od radży, lecz niższy od ćakrawartina lub samrata (cesarza). Małżonka maharadży nosiła tytuł maharani, synowie tytuł kumar, a niezamężne córki kumari.
  Wielki książę (łac. magnus dux, welikij kniaź) - tytuł monarszy, feudalny lub arystokratyczny, między rangą królewską a książęcą. Wyróżnia się dwie podstawowe formy wielkiego księcia, nie rozróżnialne jednak w języku polskim: (z łac.) magnus princeps (niem. Großfürst) i magnus dux (niem. Großherzog, franc. Grand Duc). Na temat rozróżnienia tych dwóch forma patrz hasło Książę.

  Królowa (królowa małżonka) (analogicznie: cesarzowa, wielka księżna, księżna) – kobieta będąca małżonką aktualnie panującego monarchy i nosząca tytuł odpowiadający tytułowi męża (np. małżonka króla – królowa). Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady (np. prawosławne małżonki władców nie mogły zostać koronowane i nosić tytułu królowej). Z tytułem tym nie wiąże się jednak żadna władza polityczna, w przeciwieństwie do monarchini panującej. W polskiej terminologii nie ma wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi dwiema odmiennymi funkcjami. Zgodnie z tradycją małżonka monarchy zostaje koronowana.

  Chan – głowa chanatu, tytuł oznaczający władcę w dawnych krajach Azji Środkowej i Europy Wschodniej; także część imienia, oznaczająca wysokie urodzenie w krajach muzułmańskich.Monarcha – osoba będąca głową państwa w monarchii. Tytuł monarchy zazwyczaj jest dziedziczny (z wyjątkiem niektórych państw, np. Państwo Kościelne, Polska z XVI-XVIII w.) i dożywotni.

  Tytuły małżonek władców[]

 • cesarzowa – żona cesarza
 • szachbanu – żona szacha
 • caryca – żona cara
 • królowa – żona króla
 • sułtanka – żona sułtana
 • maharani – żona maharadży
 • chanum – żona chana
 • wielka księżna – żona wielkiego księcia
 • arcyksiężna – żona arcyksięcia
 • księżna – żona księcia
 • Małżonek królowej[]

  W przypadku, gdy królowa pełni funkcje głowy państwa, jej mąż nosi najczęściej honorowy tytuł książę małżonek lub inny. Rzadką praktyką jest nadawanie tytułu króla takiemu mężczyźnie.

  Królestwo Belgii powstało po zorganizowaniu przez Belgóe w połowie sierpnia 1830 roku antyholenderskiego powstania, które zakończyło się proklamacją niepodległości Belgii 4 października 1830 roku.Szachbanu (pers. شهبانو – cesarzowa) – tytuł królewski przysługujący w tym brzmieniu tylko jednej kobiecie w dziejach Persji – Farah Pahlawi, trzeciej żonie ostatniego szacha Mohammada Rezy Pahlawiego.
   Osobny artykuł: książę małżonek.

  Małżonki władców[]

 • Austriackie cesarzowe
 • Angielskie królowe
 • Belgijskie królowe
 • Bułgarskie królowe
 • Jugosłowiańskie królowe
 • Francuskie królowe i cesarzowe
 • Greckie królowe
 • Hiszpańskie królowe
 • Japońskie cesarzowe
 • Niemieckie królowe i cesarzowe
 • Bawarskie królowe
 • Pruskie królowe
 • Wirtemberskie królowe
 • Norweskie królowe
 • Obojga Sycylii królowe
 • Polskie królowe
 • Portugalskie królowe
 • Rosyjskie caryce i cesarzowe
 • Rumuńskie królowe
 • Rzymskie cesarzowe
 • Szwedzkie królowe
 • Szkockie królowe
 • Włoskie królowe
 • Aktualne małżonki panujących monarchów[]

  Uwagi

  1. Główna żona, jedyna nosząca tytuł.
  2. Jej mąż wstąpił na tron 14 grudnia 2006.
  3. Jej mąż panował w latach 1990–1995 oraz ponownie od 7 lutego 1996.
  4. Jej mąż wstąpił na tron 23 lipca 1999.
  5. Jej mąż wstąpił na tron 6 kwietnia 2005.

  Zobacz też[]

 • Monarchia
 • Królowa (monarchini)
 • Królowa matka
 • Królowa wdowa
 • Książę małżonek
 • Bibliografia[]

 • Dynastie Europy, wyd. Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków 2003.
 • Morby John, Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1995.
 • Sułtan (tur. "władca", arab. as-sulṭān – "ten, który ma władzę") – tytuł władcy islamskiego, używany w wielu krajach muzułmańskich, m.in. w Turcji osmańskiej do 1922. Państwo rządzone przez sułtana to sułtanat.Książę małżonek – określenie męża panującej monarchini, stosowany powszechnie w epoce nowożytnej, który nie dysponuje żadną władzą polityczną, a pełni jedynie funkcję reprezentacyjną. Tradycja nadawania tytułu księcia mężom monarchiń, narodziła się z powodu obawy o próby podważenia pozycji monarchini jako samodzielnej głowy państwa i próby uznania pozycji obu małżonków za równoważną, np. poprzez zastosowanie średniowiecznego prawa (zasada iure uxoris), wedle której małżeństwo z dziedziczką korony dawało mężowi prawo do współrządzenia (koregent). Tak też było np. w przypadku Wilhelma III, króla Anglii, czy Władysława Jagiełły, króla Polski. Epoka nowożytna zna również wyjątki od omawianej praktyki np. w przypadku Filipa II Habsburga, męża królowej Anglii Marii I, oraz Franciszka Burbona męża królowej Hiszpanii Izabeli II, którym to nadano tytuł króla (pot. jako król małżonek). Pełna władza w tych wypadkach jednak, również spoczywała na ich małżonkach. Podobnym przypadek miał mieć miejsce, gdy Królowa brytyjska Wiktoria swojemu mężowi Albertowi chciała nadać tytuł króla, czemu sprzeciwił się brytyjski rząd.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królowa (królowa panująca) ( analogicznie cesarzowa, wielka księżna ) – kobieta będąca samodzielną monarchinią - głową państwa i której przysługuje związana z tym władza polityczna. Identyczny tytuł, jak w powyższej sytuacji, przysługuje również małżonce panującego monarchy. W polskiej terminologii nie ma bowiem wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi dwiema odmiennymi funkcjami.
  Arcyksiążę (niem. Erzherzog, łac. archidux) – od 1356 do 1918 roku oficjalny tytuł arystokratyczny niektórych panujących książąt niemieckich, a od roku 1438 tytuł nadawany wyłącznie książętom i księżniczkom austriackim z Domu Habsburgów. Po raz pierwszy użyty przez Rudolfa IV, w dokumencie Privilegium Maius z 1358/1359. Uzurpowany przez Habsburgów tytuł potwierdzony został przez cesarza Fryderyk III Habsburga w 1438. Następnie przysługiwał wszystkim przedstawicielom Domu Habsbursko-Lotaryńskiego.
  Polskie królowe – wykaz ten obejmuje koronowane lub używające tytułu królewskiego żony polskich władców. Wykaz koronacji polskich królowych (i królów) zobacz: Lista koronacji królów i królowych polskich
  Chronologiczna lista królowych Hiszpanii od momentu zjednoczenia Kastylii i Aragonii królestw hiszpańskich pod berłem Habsburgów.
  W Japonii mianem cesarzowej określa się kobietę sprawującą władzę cesarską (jap. 女性天皇, josei tennō), bądź małżonkę cesarza (jap. 皇后, kōgō).
  Król (łac. rex) – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie; najpowszechniej występujący tytuł monarszy. Słowo „król” w języku polskim i innych językach pochodzi od imienia Karola Wielkiego, np. czeski král, litewski karalius, rosyjski король.
  Królowe Anglii – jest to chronologiczny spis żon władców angielskich; wszystkich koronowanych lub też jedynie używających tytułu królewskiego. W nawiasach podane są ich daty życia i śmierci, obok podane jest również imię ich królewskiego małżonka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.