• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Lasy Kozłowieckie – duży kompleks leśny (największy w pobliżu Lublina), usytuowany na Wysoczyźnie Lubartowskiej w pobliżu Kozłówki.Wysoczyzna Lubartowska lub Równina Lubartowska (318.98) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, stanowiący południową część Niziny Południowopodlaskiej. Region graniczy od zachodu z Doliną Środkowej Wisły, od północy z Pradoliną Wieprza, od wschodu z Równiną Parczewską, Zaklęsłością Sosnowicką i Równiną Łęczyńsko-Włodawską a od południa z Płaskowyżem Świdnickim, Płaskowyżem Nałęczowskim i Małopolskim Przełomem Wisły, stanowiących lessową krawędź Wyżyny Lubelskiej. Region leży w całości w obrębie woj.lubelskiego i bierze swą nazwę od miasta Lubartów.
  Google Maps — serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje. Został stworzony w 2005 roku przez Google, jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników.

  Kozłowiecki Park Krajobrazowypark krajobrazowy utworzony w roku 1990 i położony na morenowej Wysoczyźnie Lubartowskiej (województwo lubelskie).

  Zalesienie: ok. 90%
  Wysokość: do 200 m n.p.m.

  Obszar chroniony ma charakter typowo leśny i obejmuje część Lasów Kozłowieckich, wśród których dominują bory świeże i wilgotne oraz bory bagienne. Skład gatunkowy lasów zbliżony jest do naturalnego, z dużym udziałem drzewostanów starych. Zamieszkują je gatunki zwierzyny płowej oraz ptaki. Nazwa parku pochodzi od wsi Kozłówka. Park ten został utworzony w celu ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego posiadającego szereg elementów przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Bór bagienny – siedlisko borowe, charakterystyczne dla bezodpływowych niecek. Występują tu gleby torfowe i murszowe (wysokie). Wody gruntowe występują na głębokości około 0,5 m.

  W rejonie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego istnieje rezerwat przyrody Kozie Góry.

  Zobacz też[]

 • parki krajobrazowe w Polsce
 • Linki zewnętrzne[]

 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy na stronie Zespółu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • Kozłowiecki Park Krajobrazowy na Mapach Google • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zwierzyna płowa – zwierzęta łowne z rodziny jeleniowatych, zwierzęta zrzucające poroże. W Polsce do zwierzyny płowej zaliczane są:
  Kozłówka – wieś w północnej części województwa lubelskiego w gminie Kamionka (powiat lubartowski), 9 km na zachód od Lubartowa. Znajduje się tutaj zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich (obecnie muzeum) oraz Kozłowiecki Park Krajobrazowy.
  Bór wilgotny – siedlisko występujące na przejściu między borem mieszanym świeżym a borem bagiennym, w obniżeniach terenu na glebach glejobielicach. Woda gruntowa występuje dość płytko (ok. 1,3 m). Powierzchnię gleby pokrywa próchnica typu mor wilgotny lub mursz wysoki.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych został utworzony uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z 9 grudnia 2009 roku. W jego skład wchodzi 17 parków krajobrazowych:
  Bór świeży (Bśw) – siedlisko leśne występujące we wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo w Krainie Karpackiej. Leży na glebach typu bielicowego oraz glebach rdzawych, są to więc piaski różnoziarniste, głębokie i świeże o cienkiej warstwie kwaśnej próchnicy typu mor. Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.