Koszty rachunkowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty rachunkowe – wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach zużycie zasobów, które związane jest z prowadzoną działalnością, ma na celu osiągnięcie w bieżącym lub w przyszłych okresach korzyści dla danej organizacji i jest ewidencjonowane przez daną jednostkę zgodnie z zasadami (przepisami) o rachunkowości.

Koszty utopione (ang. sunk costs) – koszty ponoszone w związku z koniecznością wejścia na dany rynek (zob. bariery wejścia). Można wśród nich wymienić:Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.

Jeden z podstawowych sposobów klasyfikacji kosztów rachunkowych dzieli je ze względu na obszar działalności, której dotyczą:

 • koszty działalności operacyjnej – stanowią koszty związane z podstawową działalnością (np. działalność produkcyjna) danej jednostki (np. koszty zużycia materiałów i energii, koszty wynagrodzeń czy też koszty usług obcych).
 • pozostałe koszty operacyjne – stanowią koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną danej jednostki (np. koszty związane ze zbyciem środków trwałych, koszty związane z tworzonymi rezerwami czy też koszty wynikające z kar i grzywien nałożonych na jednostkę).
 • koszty finansowe – są związane z działalnością inwestycyjną i finansową danej jednostki (np. odsetki od zaciągniętych kredytów czy pożyczek).
 • straty nadzwyczajne – obejmują koszty, które wynikają ze zdarzeń trudnych do przewidzenia, losowych (np. pożar hali magazynowej).
 • Wyróżnia się dwie podstawowe sposoby prezentowania kosztów w sprawozdaniach finansowych: układ rodzajowy i kalkulacyjny.

  Koszt uzyskania przychodów – wydatek, kategoria z zakresu prawa podatkowego oznaczająca wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód. Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń (np. straty z lat poprzednich) staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.Działalność operacyjna - jedna z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

  Moment rozpoznania kosztów dla celów rachunkowych i podatkowych może być różny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • koszty utopione
 • koszt uzyskania przychodów
 • układ funkcjonalny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bronisław Micherda: Podstawy Rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 • Teresa Zalewska: Ewidencja i rozliczenie kosztów podstawowej działalności produkcyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.
 • T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Warszawa, Wydawnictwo prawno-ekonomiczne Infor, 1999, ISBN 83-87936-88-X.
 • Irena Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Wykład, Warszawa: Difin, 2004, ISBN 83-7251-482-8, OCLC 749667720.
 • J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warszawa, Finans – Seevis, 2001, ISBN 83-86226-42-0.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Gertruda Krystyna Świderska (red.), Warszawa: Difin, 2002, ISBN 83-7251-297-3, OCLC 749316612.
 • Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Koszty finansowe – koszty uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodów finansowych (stąd ich symetryczny układ względem przychodów). Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont (Przychody i koszty ich osiągnięcia) na koncie "Koszty finansowe". Należą do nich w szczególności:
  Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.

  Reklama