• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kosiorki - powiat wysokomazowiecki

  Przeczytaj także...
  Murarstwo jest rodzajem rzemiosła, którego główną pracą jest murowanie. Murowanie polega na wznoszeniu budowli poprzez spajanie kamiennych, ceglanych itp. materiałów środkami wypełniającymi i wiążącymi zwanymi zaprawami murarskimi, przygotowanymi na bazie piasku wapna i cementu. Termin murarstwo nie jest tożsamy z terminem budownictwo, będącego działem inżynierii. Jest jednym z niewielu działów rzemiosła, który nie ulega zanikowi.Świetlica - współcześnie budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań a także integracji lokalnych społeczności. Najczęściej spotykane: świetlica szkolna, świetlica wiejska, świetlice przy domach kultury, świetlice środowiskowe.
  Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).

  Kosiorkiwieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec.

  W latach 1952-1954 miejscowość była siedzibą gminy Kosiorki. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  W I Rzeczypospolitej wieś należała do ziemi drohickiej w województwie podlaskim.

  Powiat bielski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bielsk Podlaski.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Pod koniec wieku XIX w powiecie bielskim, gubernia grodzieńska, gmina Skórzec, parafia Ciechanowiec. Użytki rolne o powierzchni 187 dziesięcin.

  W roku 1921 we wsi Kosiórki naliczono 28 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym i 207 mieszkańców (98 mężczyzn i 109 kobiet). 206 osób podało narodowość polską, jedna inną. W kolonii Gaj było 4 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym i 2 inne, zamieszkałe oraz 54 mieszkańców (26 mężczyzn i 28 kobiet), wszyscy zadeklarowali narodowość polską i wyznanie rzymskokatolickie.

  Gmina Skórzec (od 1934 gmina Ciechanowiec) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1934 roku w woj. białostockim. Siedzibą władz gminy był Skórzec .Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Współcześnie[ | edytuj kod]

  Miejscowość zlokalizowana w południowej części gminy Ciechanowiec, przy drodze Ciechanowiec–Perlejewo. Charakteryzuje się rozproszoną zabudową kolonijną. We wsi znajduje się wodociąg, korzystający z ujęcia w Ciechanowcu. Kosiorki tworzą wspólne sołectwo z pobliską wsią Gaj, liczącą w 2011 r. 35 mieszkańców.

  Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała kaplica.Ciechanowiec (1952–54 miasto Ciechanowiec + gmina Kosiorki) – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim.

  We wsi przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. W południowo-wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych.

  W Kosiorkach funkcjonują:

 • zakład projektowo-realizacyjny,
 • zakład murarski.
 • Obiekty użyteczności publicznej[ | edytuj kod]

 • Ochotnicza Straż Pożarna – jednostka typu „M”
 • świetlica wiejska, odnowiona w 2006 r.
 • Obiekty zabytkowe[ | edytuj kod]

 • Gaj – kapliczka murowana, początek XX w.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Miejski Portal Internetowy – Sołectwo Kosiorki.
  2. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II, s. 135.
  3. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r., Województwo białostockie, Powiat wysokomazowiecki, Gmina Skórzec.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kosiorki
 • Gmina Kosiorki (do 1952 gmina Ciechanowiec) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1952-1954 w woj. białostockim (dzisiejsze woj. podlaskie). Siedzibą gminy były Kosiorki.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Ziemia drohicka, ziemia drohiczyńska – jednostka terytorialna pierwotnie od 1413 roku wchodząca w skład województwa trockiego, a od 1513 roku województwa podlaskiego. Głównym miastem województwa był Drohiczyn. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie, wybierając 2 posłów na sejm. Tam też był sąd grodzki. Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie, Miedznej, Sokołowie Podlaskim, Mokobodach. Pierwotnie w jej skład wchodziła Ziemia mielnicka, do czasu jej wyodrębnienia w 1 połowie XVI wieku.
  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Użytki rolne – wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce – 18,87 mln ha (2011), co stanowi 60,3% ogólnej powierzchni kraju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.245 sek.