• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów

  Przeczytaj także...
  Odkrywka – w górnictwie przypowierzchniowe złoże surowca, odsłonięte geologiczne, w sposób naturalny (erozja) lub sztuczny (przez człowieka).Atrakcyjność turystyczna — właściwość obszaru lub miejscowości wynikająca z zespołu cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, która decyduje o zainteresowaniu ze strony turystów. O stopniu atrakcyjności turystycznej danego obszaru lub miejscowości decydują:
  Adam Patla, pseudonim Kozica (ur. 14 lipca 1899 w Babicach, zm. 15 września 1984 w Krakowie) – polski górnik i geolog, żołnierz Legionów Polskich i Armii Krajowej

  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. (do dnia 24 sierpnia 2012 r. spółka działała pod nazwą Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" S.A.) w Turku powstała w latach 19591964. Położona w centralnej Polsce, w odległości 33 km od Konina, 133 km od Poznania i 208 km od Warszawy; ma dobre połączenia drogowe ze wszystkimi okolicznymi miastami, nie posiada natomiast połączenia z krajową siecią kolejową.

  Przenośnik taśmowy – urządzenie transportowe o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych, używane w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszywa, placach budów itp., a także na liniach produkcyjnych.Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.

  Kopalnia działa na obszarze ponad 2 tys. ha. Węgiel brunatny do 2 kwietnia 2012 r. był wydobywany z trzech odkrywek: "Adamów" (52°01′17″N 18°37′45″E/52,021389 18,629167), "Koźmin" (52°05′10,9″N 18°39′32,7″E/52,086361 18,659083) i "Władysławów" (52°07′16,4″N 18°29′45,0″E/52,121222 18,495833). Obecnie w byłej odkrywce "Władysławów" trwają prace wyrównujące wyrobisko, z którego powstanie zbiornik wodny. Kopalina zalega na głębokości od 30 – 55 metrów. Obecnie na trzech kopalnianych odkrywkach pracuje 12 maszyn podstawowych – 9 koparek i 3 zwałowarki oraz około 30 km przenośników taśmowych. Kopalnia wydobywa węgiel brunatny metodą odkrywkową, po uprzednim zdjęciu nadkładu wykorzystując układ K-T-Z (koparka–taśmociąg–zwałowarka). W ciągu roku przy pomocy rozbudowanego parku maszynowego wydobywa się i transportuje około 34 mln m³ nadkładu oraz około 5 mln ton kopaliny.

  Zbiornik Bogdałów - sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na terenie gminy Brudzew, w pobliżu miejscowości Bogdałów-Kolonia.Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).

  W pobliżu znajduje się Elektrownia Adamów, produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel wydobywany w KWB "Adamów". Elektrownia Adamów tworzy z elektrowniami okręgu konińskiego Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w skrócie PAK. Wielkość zasobów przemysłowych obecnie eksploatowanych złóż oraz posiadany park maszynowy pozwalają na pełne pokrycie zapotrzebowania Elektrowni Adamów na węgiel brunatny do 2022-2023 roku.

  Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.Wyrobisko górnicze - przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Wyróżnia się co najmniej dwa znaczenia tego pojęcia:

  Przedsiębiorstwo, oprócz wydobycia węgla brunatnego, prowadzi sprzedaż węgla brunatnego, iłów, piasku oraz głazów narzutowych.

  Zatrudnienie w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. na dzień 28 sierpnia 2012 r. wynosiło 1600 osób

  Nazwa KWB Adamów oraz Elektrowni Adamów pochodzą od imienia polskiego górnika i geologa Adama Patla.

  18 lipca 2012 ZE PAK S.A. przejął Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów. Została ona włączona do Grupy Kapitałowej ZE PAK; jednocześnie zmieniono jej oficjalną nazwę na: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

  Zbiornik Przykona - sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na terenie gminy Przykona, w pobliżu Słomowa Kościelnego, przy drodze powiatowej nr 4506.Kopalnia odkrywkowa – rodzaj kopalni, w której (w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowców.

  Działalność ekologiczna[]

  Szczególnym osiągnięciem kopalni są zbiorniki wodne powstałe w odkrywkach po zakończeniu eksploatacji i wyłączeniu systemu odwadniającego złoże. Pierwszym z nich był zbiornik Bogdałów – zbiornik o powierzchni około 10 ha i głębokości około 10 m. Został on zarybiony i jest powszechnie wykorzystywany przez wędkarzy i miłośników wypoczynku na łonie natury. Kolejną inwestycją był zbiornik Przykona, który powstał na zwałowisku odkrywki Adamów. Jest to sztuczne jezioro o powierzchni lustra wody 126 ha i głębokości 6,5 m..

  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).

  7 stycznia 2010 r. powstało konsorcjum grupy Energa i Kopalni Adamów, zawiązane w celu budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie pokopalnianym odkrywki "Adamów" w gminie Przykona. Pierwsza z nich ma moc około 40 MW, a planowana moc docelowa elektrowni ma wynosić ok. 80 MW. Istnieje możliwość budowy dalszych farm wiatrowych na terenach pozostałych odkrywek kopalni Adamów.

  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.Zwałowarka - podstawowa maszyna w górnictwie odkrywkowym przeznaczona do zwałowania, o ruchu ciągłym. Zwałowanie odbywa się nadsięsypnie lub podsięsypnie, bezpośrednio lub za pomocą systemów pośrednich.

  Zobacz też[]

 • Kolej Górnicza KWB Adamów
 • Przypisy

  1. ZE PAK kupił kopalnie Adamów i Konin za 175,5 mln zł wnp.pl 19-07-2012 05:20
  2. Tereny poprzemysłowe mogą być atrakcyjne turystycznie, Rzeczpospolita (dodatek Przyjaźni Środowisku), 25 stycznia 2008

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa
 • Wydobywany węgiel brunatny trafia do pobliskiej Elektrownii "Adamów"
  Wydobywany węgiel brunatny trafia do pobliskiej Elektrownii "Adamów"
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Przykona – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Hałda, zwałowisko (śl. houda, berga) – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.
  Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.
  Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin – zespół czterech elektrowni w rejonie Konina, dostarczających około 8,5 procent mocy krajowej i wynosi 2512 MW.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót.
  Turek – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu tureckiego i gminy Turek, w Kaliskiem, na ziemi sieradzkiej, na Wysoczyźnie Tureckiej, nad Kiełbaską. Był miastem duchownym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.