Konwencje Rady Europy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konwencje Rady Europy – zbiorcza nazwa umów międzynarodowych zawieranych pod auspicjami Rady Europy. Umowy te publikowane są w Council of Europe Treaty Series, a ich liczba wynosi ponad 200 (łącznie z protokołami dodatkowymi) i rokrocznie jest wyższa.

Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC) – umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).Europejska Karta Społeczna - Podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli otwarty do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. Obowiązuje od 1965 r. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej. Polska ratyfikowała kartę 10 czerwca 1997 r.

Konwencje Rady Europy służą zbliżaniu państw członkowskich organizacji, a w szczególności ich porządków prawnych poprzez ustalanie wspólnych standardów prawnych na kontynencie europejskim.

Nazewnictwo konwencji[ | edytuj kod]

Praktyka międzynarodowa w zakresie nazewnictwa umów międzynarodowych nie jest jednolita, a z punktu widzenie prawa międzynarodowego nazwa konkretnej umowy ma znaczenie drugorzędne, jako że nazwa umowy nie ma wpływu na jej charakter prawny i moc wiążącą.

Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.Prawo europejskie – prawo charakterystyczne dla kontynentu europejskiego, powstałe w Europie i wiążące wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych w Europie.

Umowy międzynarodowe zawierane pod auspicjami Rady Europy tradycyjnie określane sa jako konwencje, traktaty lub porozumienia. W praktyce jednak stosowane są rozmaite nazwy:

 • karta, np. Europejska Karta Społeczna (1961)
 • kodeks, np. Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego (1964)
 • porozumienie ogólne - Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy (1949)
 • konwencja, np. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950)
 • konwencja ramowa, np. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (1995)
 • protokół, np. Protokół do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1952)
 • układ, np. Układ o stosowaniu europejskiego porozumienia z 17 października 1980 r. dotyczącego świadczenia opieki medycznej osobom podczas pobytu czasowego (1988).
 • Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (ang. Framework Convention for the Protection of National Minorities) - konwencja zawarta pod auspicjami Rady Europy, otwarta do podpisu 1 lutego 1995 r. w Strasburgu. Konwencja weszła w życie 3 lata później, 1 lutego 1998 r. Jej stronami jest obecnie 39 państw spośród łącznie 47 członków Rady Europy. Konwencja ustanawia minimalne standardy ochrony mniejszości narodowych, w szczególności zapewnia równość wobec prawa i niedyskryminację, prawo do zgromadzeń i stowarzyszania się, swobodę wypowiedzi, myśli, przekonań i religii. Zapewnia także ochronę języków i kultur mniejszościowych oraz przewiduje prawo do otwierania placówek edukacyjnych dla mniejszości narodowych. Polska stała się stroną tej Konwencji od 1 kwietnia 2001 r.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama