Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.

Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.Język urzędowy – język, który otrzymał wyjątkowy status prawny na terenie państwa lub regionu administracyjnego. Zazwyczaj jest to język używany w krajowych strukturach legislacyjnych, np. parlamencie, choć prawo niektórych krajów wymaga, by dokumenty urzędowe były przedstawiane również w innych językach.

Spis treści

 • 1 Tło historyczne
 • 2 Prace nad Konstytucją
 • 2.1 Mała Konstytucja
 • 2.2 Uchwalenie Konstytucji
 • 2.3 Sprostowanie błędów
 • 2.4 Nowelizacje Konstytucji
 • 2.4.1 Nowelizacja z 2006
 • 2.4.2 Nowelizacja z 2009
 • 3 Treść Konstytucji
 • 3.1 Preambuła
 • 3.2 Rozdział I: Rzeczpospolita
 • 3.2.1 Zasada dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji)
 • 3.2.2 Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 i 7 Konstytucji)
 • 3.2.2.1 Zasada państwa demokratycznego
 • 3.2.2.2 Zasada państwa prawa
 • 3.2.2.3 Zasada państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej
 • 3.2.3 Zasada państwa jednolitego (art. 3 Konstytucji)
 • 3.2.4 Zasada zwierzchności narodu (art. 4 Konstytucji)
 • 3.2.5 Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ust. 1 Konstytucji)
 • 3.2.6 Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji (art. 8 ust. 2 Konstytucji)
 • 3.2.6.1 Uwagi ogólne o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji
 • 3.2.6.2 Charakter przepisów Konstytucji a zagadnienie ich bezpośredniego stosowania
 • 3.2.6.2.1 Przepisy programowe Konstytucji
 • 3.2.6.3 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy
 • 3.2.6.4 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez organy administracji publicznej
 • 3.2.7 Konstytucja a prawo międzynarodowe (art. 9 Konstytucji)
 • 3.2.8 Inne zasady rozdziału I Konstytucji
 • 3.3 Rozdział II: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
 • 3.4 Rozdział III: Źródła prawa
 • 3.5 Rozdział IV: Sejm i Senat
 • 3.6 Rozdział V: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • 3.7 Rozdział VI: Rada Ministrów i administracja rządowa
 • 3.8 Rozdział VII: Samorząd terytorialny
 • 3.9 Rozdział VIII: Sądy i Trybunały
 • 3.10 Rozdział IX: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
 • 3.11 Rozdział X: Finanse publiczne
 • 3.12 Rozdział XI: Stany nadzwyczajne
 • 3.13 Rozdział XII: Zmiana Konstytucji
 • 3.14 Rozdział XIII: Przepisy przejściowe i końcowe
 • 4 Podstawowe zasady Konstytucji
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Tło historyczne[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Historia konstytucji w Polsce.
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) – zasada wyrażająca się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.
  Dyktatura (łac. dictare – dyktować) – forma sprawowania rządów, którą najczęściej utożsamia się z reżimem autorytarnym, bądź totalitaryzmem. Znaczenie tego terminu zmieniało się przez wieki.
  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.
  Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.
  Zakaz domniemania kompetencji – jedna z zasad prawa administracyjnego. Stanowi ona, że przepis wyznaczający kompetencję organu państwa może podlegać wyłącznie literalnej, ścisłej wykładni prawa. O zasadzie tej mowa jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, m. in. w uchwałe Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt W 7/94 (Dz. U. z 1994 r. Nr 62, poz. 264):
  Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Państwa nieuznawane (inne terminy stosowane zamiennie: państwa nieuznane, quasi-państwa, parapaństwa, państwa de facto niepodległe) – termin stosowany dla kilku jednostek politycznych świata, które pomimo braku uznania (lub z minimalnym uznaniem) na arenie międzynarodowej de facto są niepodległymi państwami.

  Reklama