• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs architektoniczny  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kazimierz Zawada (ur. 1951) - polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przelewu wierzytelności i papierów wartościowych.Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  Konkurs architektonicznykonkurs w dziedzinie architektury, najczęściej na najlepszą koncepcję lub na najlepszy projekt architektoniczny zagospodarowania danego terenu lub danego obiektu.

  Definicja[ | edytuj kod]

  Konkurs architektoniczny - publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepszą pracę z dziedziny organizowania przestrzeni - architektury, spełniającą przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

  Przyrzeczenie publiczne — skierowane do publiczności oświadczenie woli przyrzekającego nagrodę, stanowiące jednostronne zobowiązanie przyrzekającego do spełnienia świadczenia w formie przyrzeczonej nagrody na rzecz tego, kto wykona określoną czynność (działanie lub jego zaniechanie) lub określony rezultat (dzieło), spełniające warunki określone w przyrzeczeniu.Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

  Publiczny charakter[ | edytuj kod]

  Publiczny charakter przyrzeczenia polega na zaadresowaniu przyrzeczenia nagrody do publiczności, czyli do osób nieoznaczonych imiennie, które przyrzekający nagrodę chce zainteresować wykonaniem najlepszego rozwiązania zadania konkursowego, aby przez to wykluczyć zainteresowanie osobą, która tę pracę wykona.

  Oferta – jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem.Konkurs – publiczne przyrzeczenie nagrody za określoną czynność lub jej zaniechanie lub za najlepszy rezultat, spełniające przyrzeczone warunki, z określonym terminem ubiegania się o przyrzeczoną nagrodę w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

  Przyrzeczenie publiczne wymaga takiego podania do publicznej wiadomości warunków ubiegania się o nagrodę, aby mogły dotrzeć do nie dającej się z góry określić liczby osób nieoznaczonych imiennie, posiadających zdolność rozwiązania zadania konkursowego na poziomie oczekiwanym przez organizatora konkursu.

  Przedmiot konkursu[ | edytuj kod]

  Przedmiotem konkursu jest jednostronne i nieodwołalne zobowiązanie organizatora do dokonania wyboru najlepszej z prac spełniających przyrzeczone warunki i jej nagrodzenia przyrzeczoną nagrodą. Oznacza to, że organizator po ogłoszeniu konkursu nie może się wycofać z danego przyrzeczenia, ani zmieniać terminów lub warunków konkursu [patrz art. 919 Kodeksu cywilnego: Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać].

  Konkurs nie dochodzi do skutku, jeżeli w oznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie prace spełniające warunki konkursu, gdyż wówczas zobowiązanie organizatora konkursu do wyboru pracy najlepszej pozostaje bezskuteczne.

  Zasady konkursu[ | edytuj kod]

  Z prawnej definicji przyrzeczenia publicznego wynikają podstawowe zasady konkursu:

 • zasada nagradzania – polegająca na nagrodzeniu najlepszej z prac konkursowych przyrzeczoną nagrodą,
 • zasada anonimowości – polegająca na oddzieleniu znajomości nadesłanych prac od znajomości ich autorów,
 • zasada niezależności – polegająca na wykluczeniu relacji zależności między stronami, mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i neutralności ich działań lub wypowiedzi,
 • zasada publikacji – polegająca na podaniu do publicznej wiadomości konkursu i osiągniętych rezultatów.
 • Anonimowość[ | edytuj kod]

  Publiczny charakteru konkursu wymaga zachowania anonimowości uczestników do chwili rozstrzygnięcia konkursu. Anonimowość uczestników uchyla się po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu.

  Dopuszczony sposób kontaktu uczestnika z organizatorem musi wykluczać identyfikację uczestnika do chwili ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

  Prawa autorskie[ | edytuj kod]

  Autorskie prawa majątkowe do wykorzystania prac nadesłanych na konkurs podlegają ochronie.

  Nadesłanie pracy konkursowej nie przenosi na organizatora konkursu praw do wykorzystania pracy w innym celu i obszarze eksploatacji niż tylko przeprowadzenie konkursu i publikacja jego rezultatów.

  Przeniesienie praw autorskich do wykorzystania prac w innym niż konkurs celu i obszarze eksploatacji, wymaga zawarcia umowy. Jeżeli organizator konkursu zastrzega przeniesienie praw do realizacji nadesłanych prac, istotne warunki umowy muszą być określone w warunkach konkursu.

  Autor pracy konkursowej przenosi na organizatora konkursu prawa do wykorzystania pracy konkursowej: - do przeprowadzenia konkursu, oceny prac i publikacji rezultatów konkursu - z chwilą wysłania pracy na konkurs, - do innych niż konkurs celów określonych w warunkach konkursu - z chwilą przyjęcia przyrzeczonej nagrody, - w celu realizacji nadesłanej pracy konkursowej - z chwilą zawarcia po konkursie umowy na zasadzie swobody zawierania umów.

  Praca uczestnika przesłana na konkurs nie może być traktowana jak oferta w przetargu, czyli jak nieodwołalne zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy na warunkach organizatora określonych w warunkach konkursu, ponieważ praca konkursowa nie jest ofertą, podobnie jak konkurs nie jest przetargiem.

  Rodzaje konkursu architektonicznego[ | edytuj kod]

  Rodzaj konkursu wynika z przedmiotu zadania konkursowego:

 • konkurs na koncepcję – gdy przedmiotem zadania są elementy koncepcji lub analizy założeń i koncepcji łącznie, przedmiotem pracy są rozwiązania ogólne do sprecyzowania po konkursie, a celem jest podjęcie decyzji rozstrzygających główne założenia i wybór kierunku opracowania projektu,
 • konkurs na projekt – gdy przedmiotem zadania są elementy projektu lub koncepcji i projektu łącznie, przedmiotem pracy są szczegółowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, a celem jest podjęcie decyzji o wyborze rozwiązań do sprecyzowania w projektach wykonawczych,
 • konkurs na realizację – gdy przedmiotem zadania są elementy projektu i dokumentacji wykonawczej na podstawie określonej koncepcji i zdefiniowanych parametrów jakości, przedmiotem pracy są szczegółowe rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, wymagające współpracy architektów, inżynierów i wykonawców, a celem jest zawarcie umów o realizację inwestycji.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.