• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikty zbrojne w historii Polski

  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Wojny moskiewskie – wojny toczone w XVI wieku przez Polskę i Wielkie Księstwo Litewskie z Wielkim Księstwem Moskiewskim (od 1547 carstwem Rosji), będące kontynuacją prowadzonej w XV wieku I wojny litewsko-moskiewskiej.
  Dymitriady – nazwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego w czasie Wielkiej Smuty w latach 1604-1610, w celu osadzenia na tronie moskiewskim pretendentów podających się za syna Iwana Groźnego. Dymitriady były jedną z przyczyn wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618.
  Bitwa pod Grunwaldem – jedna z najsłynniejszych bitew w historii Polski

  Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.

  Legenda:

       zwycięstwo Polski

       klęska Polski

       inny wynik - konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów

  W obronie terytorium, zwykle najbliższego, uczestniczyła cała ludność je zamieszkująca. Było to swoiste pospolite ruszenie. Odzwierciedla się to w samym języku, gdzie słowo wojsko, znaczyło to samo, co "ludzie" i w staropolszczyźnie symbolizowało wielką chmarę ludzi. Stawali oni do boju zwykle "kupą", nie stosując jakiejś szczególnej taktyki. Grupy pospolitego ruszenia dowodzone były zapewne przez najbardziej doświadczonego wojownika społeczności. Z systemem obronnym plemion słowiańskich zamieszkujących historyczne tereny Polski wiążą się także dwa pojęcia:Polacy w operacjach pokojowych - operacje pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, rozjemcze i policyjne, w których udział brali żołnierze Sił Zbrojnych PRL i Sił Zbrojnych RP.

       Konflikt trwający

  Polska Piastów[]

  Polska Jagiellonów[]

  Rzeczpospolita Obojga Narodów[]

  Zabory[]

  Czasy współczesne[]

  Zobacz też[]

 • wojny moskiewskie
 • wojny polsko-krzyżackie
 • dymitriady
 • historia wojska polskiego
 • Wojsko Polskie w operacjach pokojowych
 • Przypisy

  1. Czas przyłączenia terenów dzisiejszego Pomorza Gdańskiego do rodzącej się monarchii Piastowskiej jest niepewny. Pierwszym dokumentem informującym nas o fakcje przynależności Pomorza Gdańskiego do Polski jest dokument Dagome Iudex, sporządzony na krótko przed śmiercią Mieszka I, który zmarł 25 maja 992 roku.
  2. Sprawa odebrania przez Włodzimierza I Wielkiego Grodów Czerwieńskich Polsce jest bardzo niejasna. Jedynym źródłem informującym nas o tym wydarzeniu jest Powieść lat minionych ruskiego mnicha Nestora z XII wieku. Poza tym sam Nestor podaje pod datą roku 981, że wymienione wyżej grody odebrane zostały Lachom, nie udało się do dziś bezdyskusyjnie ustalić czy wspomniane słowo odnosiło się do państwa Mieszka I czy plemion zamieszkujących te tereny, a znanych nam pod nazwą Lędzianie. W tym drugim wypadku nazwa Lachy mogła być zniekształconą nazwą plemienia nie istniejącego już w czasach Nestora i przeniesionego jako nazwa na całe państwo pierwszych Piastów.
  3. Trudno wojnę z Gdańskiem uznać za sukces króla i Rzeczypospolitej. W układzie zawartym 12 XII 1577 Gdańsk za niewielką cenę 220 tys. zł i uznanie Batorego za króla Rzeczypospolitej otrzymał monarsze przebaczenie oraz zniesienie restrykcji nałożonych jeszcze przez Zygmunta Augusta.
  4. Powstanie wykazało, że żadna ze stron nie może zadać decydującego ciosu przeciwnikowi. Na skutek tego Bohdan Chmielnicki oddał się w styczniu 1654 roku pod opiekę cara Rosji. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu nowej wojny polsko-rosyjskiej.
  5. Po zakończeniu rokoszu Lubomirski przeprosił króla Jana Kazimierza, po czym udał się na emigrację. Ze swej strony monarcha musiał zrezygnować z elekcji vivente rege.
  6. De facto konflikt zakończył się statusem quo narzuconym obu stronom przez ZSRR. Ostatecznym końcem konfliktu była umowa graniczna, regulująca spory terytorialne, między Polską a Czechosłowacją z roku 1958.
  7. Interwencja wojsk polskich w Afganistanie dobiega powoli końca. Zaczęto wycofywać sprzęt wojskowy i żołnierzy.

  Bibliografia[]

 • Marian Szulc: Historia Polski. Warszawa: PINNEX, 2002. ISBN 83-89265-00-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama