• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikt zbrojny  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang.: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY; hol.: Voormalig Joegoslavië Tribunaal) – międzynarodowy trybunał utworzony w 1993 r. na mocy rezolucji 827 Rady Bezpieczeństwa ONZ.Wojna domowa – konflikt zbrojny, w którym stronami są obywatele jednego państwa, plemienia lub grupy etnicznej. Wojna domowa jest częstą przyczyną osłabienia państwa czy plemienia. Jest rodzajem wojny.
  Zobacz też[]
 • Strona walcząca
 • Konflikt międzynarodowy
 • Przypisy

  1. an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such armed groups (The Prosecutor v. Dusko Tadic, 70). Militaryzacja i zbrojenia kosmosu s.154, Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych s.312n.
  2. Rozróżnienie to widać w art. 2 wspólnym dla wszystkich czterech konwencji genewskich z 1949 roku: Konwencja niniejsza będzie miała zastosowanie w razie wypowiedzenia wojny lub powstania jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego (ang. armed conflict) między dwiema lub więcej niż dwiema Wysokimi Umawiającymi się Stronami, nawet gdyby jedna z nich nie uznała stanu wojny. Patrz też: Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym s. 28 - 30
  3. I Protokół dodatkowy z 1977 do Konwencji z 1949 w artykule 1 ust. 4 głosi, iż pojęcie międzynarodowego konfliktu zbrojnego dotyczy również konfliktów zbrojnych, w których ludy walczą przeciw panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciw reżimom rasistowskim, wykonując swe prawo do samostanowienia zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.
  4. Podział na konflikty zewnętrzne i wewnętrzne w praktyce może sprawiać trudności gdyż na skutek zewnętrznej ingerencji istnieje możliwość przemiany konfliktu wewnętrznego w zewnętrzny (Ochrona... s. 37).
  5. Sprawy te omawia art. 3 wspólny dla wszystkich czterech Konwencji z 1949 oraz II Protokół dodatkowy z 1977.
  6. Gleditsch et al. (2002): UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook (ang.). Uppsala Conflict Data Program (UCDP) oraz Centre for the Study of Civil Wars, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO), Version 4‐2009. [dostęp 2016-01-26]. s. 7.
  Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
  Konflikt międzynarodowy występuje gdy: są minimum dwie zwaśnione strony, posiadające sprzeczne interesy i muszą sobie je uświadomić.
  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.
  Wojna kolonialna - rodzaj wojny toczonych w koloniach danego państwa lub o kolonie z innymi państwami. Częsta przyczyna wojen dla okresu początków kolonizacji europejskiej oraz XIX wieku.
  Konwencje genewskie – szereg umów z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będący częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Konwencje były rezultatem działalności i zabiegów politycznych Henriego Dunanta. Można spotkać się także z pojęciem "prawa genewskiego", czyli prawa opartego na tych konwencjach.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Działania – walki zbrojne, ruchy wojsk, wszelkie akcje bojowe, prowadzone przez pododdziały, oddziały, związki taktyczne, operacyjne i strategiczne. Najogólniej rozróżnia się działania bojowe i działania wojenne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.