• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikt międzynarodowy

  Przeczytaj także...
  Konflikt zbrojny - rodzaj przemocy zbrojnej polegającej na dążeniu do osiągnięcia celów państwa (koalicji, grupy społecznej) przez wzajemne działanie przy użyciu sił zbrojnych lub zorganizowanych i uzbrojonych grup.Spór terytorialny – rodzaj sporu międzynarodowego, zazwyczaj pomiędzy dwoma państwami, który toczy się o terytorium, najczęściej enklawę. Istotą sporu terytorialnego jest kwestionowanie tytułu prawnomiędzynarodowego drugiego państwa do zajmowania określonego terytorium i dążenie do zmiany status quo, czasem także przy użyciu środków naruszających prawo międzynarodowe. Spór nierozwiązany na drodze dyplomatycznej może stać się zarzewiem wojny.
  Antagonista (oponent) – kłócący się z kimś, przeciwnik, przeciwieństwo protagonisty. Często przedstawiany jako złoczyńca w literaturze, teatrze, filmie, komiksach czy grach.

  Konflikt międzynarodowy – sytuacja, w której zwaśnione strony są świadome swoich sprzecznych interesów.

  Konflikt ma miejsce wówczas, gdy między dwoma lub większą liczbą podmiotów występują sprzeczności wynikające z różnicy interesów. Konflikt międzynarodowy na ogół poprzedza narastająca sprzeczność interesów i antagonizm. W zależności od sytuacji i eskalacji napięcia przedmiot konfliktu może pojawiać się zarówno stopniowo, jak i gwałtowanie. Dochodzi do niego wówczas, gdy strony podejmują działania polityczne, ekonomiczne bądź militarne w celu narzucenia swoich racji. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zachowanie stron konfliktu, ponieważ biorąc pod uwagę to kryterium, możemy dokonać podziału na konflikty werbalne, w postaci protestu, sprzeciwu, groźby oraz akcje konfliktowe, które mogą się przejawiać w postaci zerwania stosunków dyplomatycznych, demonstracji siły bądź bezpośredniego jej użycia.

  Fazy konfliktu[]

  Konflikt przybiera różne fazy – etapy w różnych okresach czasu. Często określa się je terminem cyklu konfliktu. Cykl taki można przedstawić w następujący sposób:

  Etap I – powstanie konfliktu. Na tym etapie pojawia się stan niezadowolenia. Jedna ze stron odczuwa, że druga strona przeszkadza jej w realizacji celów. Najczęściej sytuacje konfliktogenne pojawiają się wtedy, kiedy występuje niezgodność celów i wspólnota zasobów. Jeżeli oba te czynniki występują równocześnie wówczas ryzyko jego zaistnienia jest większe. Natomiast najmniejsze możliwości wystąpienia konfliktów są w sytuacji kiedy cele i zasoby nie są powiązane z działaniem w analizowanej organizacji.

  Etap II – wybuch konfliktu. U ludzi, którzy są w stanie silnego wzburzenia występuje zjawisko które można nazwać sytuacją „kropli wody”. W pewnym momencie postępująca frustracja i niezadowolenie powoduje otwarty wybuch konfliktu. Strony konfliktu lub jedna ze stron zmienia swoje zachowania. Przejawia się ona między innymi w: narastającą chęć niszczenia lub zniszczenia przeciwnika, przekonanie o słuszności swojej sprawy, a jeżeli ktoś wyraża odmienne przekonanie to podejrzewa się jego o przekupstwo, chęć zrobienia kariery lub głupotę. W fazie wybuchu konfliktu jest już za późno na wycofanie się. Konfliktem już trzeba kierować, ponieważ niekontrolowany konflikt jest bardzo groźny dla organizacji.

  Etap III – przebieg konfliktu. Etap ten trwa najdłużej i jest zasadniczym elementem cyklu konfliktu. Przebiega on w różny sposób. Konflikt zbrojny w miarę narastania może się zaostrzyć. To, co początkowo było tylko różnicę zdań może spowodować przejście do walki. W jego trakcie podnosi się nowe sprawy, które często nie są związane z przyczyną konfliktu.

  Etap IV – wynik konfliktu. Rezultat konfliktu to zazwyczaj korzyści dla wygrywających ponieważ umacnia ich pozycje. Pokonani są natomiast sfrustrowani. Bywa też, że wzajemnie się oskarżają, kto ponosi winę za porażkę. Niekiedy też wynikiem konfliktu jest następny konflikt. wtedy przedstawiony cykl powtarza się.

  Zobacz też[]

 • spór terytorialny
 • konflikt zbrojny
 • Przypisy

  1. A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995, s. 23.
  2. Spory i konflikty międzynarodowe
  3. Por. Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Atla 2, Wrocław 2000, s. 224.
  4. Konflikty w organizacji

  Bibliografia[]

 • A. Słaboń, Konflikt społeczny i negocjacje, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 • A. Antoszewski, Leksykon politologii, R. Herbut, Wyd. Atla 2, Wrocław 2000. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.