• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konfiguracja sieci elektroenergetycznej

  Przeczytaj także...
  Miejska sieć elektroenergetyczna (MSE) - jest to sieć elektroenergetyczna zasilająca odbiory komunalno-bytowe i przemysł znajdujący się na terenie miast. W skład sieci miejskich mogą wchodzić sieci nn, SN i 110 kV. Występują one jednocześnie na tym samym terenie, jakby nakładając się na siebie. Na strukturę tych sieci decydujący wpływ mają wielkości i gęstość rozmieszczenia odbiorców. Można więc powiedzieć, że o tym, jak jest zbudowana sieć miejska decyduje gęstość obciążenia, rodzaj odbiorów ze względu na wymaganą pewność zasilania oraz struktura urbanistyczna rejonów miasta.Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi:
  Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.

  Konfiguracja sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ danej struktury sieci, otrzymany przez wyłączenia i przełączenia wykonane w zbiorze jej elementów. Rozróżnia się konfiguracje: normalne, awaryjne, poawaryjne. Każdej strukturze sieci odpowiada skończony zbiór konfiguracji.

  Stan sieci elektroenergetycznej, stan systemu elektroenergetycznego - jest to zbiór wartości określonych na węzłach i łukach sieci, ustalający w sposób jednoznaczny stan pracy sieci. Do funkcji tych zaliczamy przede wszystkim: napięcia i moce (prądy) w łukach. Moce (prądy) i napięcia mogą odpowiadać stanowi pracy normalnej, awaryjnej (zwarciowej) lub poawaryjnej.

  Pojęcie konfiguracja sieci zastępuje używany niegdyś termin stan sieci.

  Sieci otwarte mogą pracować wyłącznie w konfiguracjach otwartych. Natomiast sieci zamknięte mogą pracować bądź w konfiguracjach otwartych, bądź w zamkniętych. Konfiguracje otwarte sieci zamkniętych stosuje się w Polsce w sieciach miejskich nn i SN, w sieciach rejonowych SN oraz niekiedy w sieciach przesyłowych. Sieci o konfiguracji otwartej są bardziej zawodne niż sieci o konfiguracjach zamkniętych. Przejęcie zasilania przez elementy nieuszkodzone wymaga dokonania przełączeń bądź przez układy SZR, bądź przez obsługę.

  Bibliografia[]

  1. Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
  2. Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13446-1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama