• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koncentrat krwinek czerwonych

  Przeczytaj także...
  Pokrzywka (łac. urticaria) – niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy. Charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub porcelanowobiałym. Zmiana skórna powstaje szybko i ustępuje bez pozostawienia śladów po kilku do kilkunastu godzinach. Zwykle towarzyszy temu świąd lub nawet ból.Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, GVHD (od ang. graft-versus-host disease) – niepożądana reakcja fizjologiczna zachodząca w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzonych obcych antygenowo limfocytów.
  Płyn fizjologiczny (roztwór fizjologiczny, sól fizjologiczna) – wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu:
  Jednostka koncentratu erytrocytów

  Koncentrat krwinek czerwonych, masa erytrocytarna, KKCz, ME – stosowany w transfuzjologii preparat powstały przez usunięcie z pełnej krwi części osocza. Zawiera przede wszystkim erytrocyty (krwinki czerwone) (hematokryt wynosi 65–70%) oraz zmienną, zależną od parametrów wirowania, liczbę leukocytów, trombocytów, a także niewielką ilość osocza oraz płyn konserwujący.

  Hemoliza (łac. haemolysis, z gr. Αἷμα = krew + λύσις = otwierać) – przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów. Hemoliza może być spowodowana np. toksynami bakteryjnymi, jak również może występować w konflikcie serologicznym oraz chorobach związanych z nieprawidłową budową erytrocytów.Małopłytkowość poprzetoczeniowa, plamica poprzetoczeniowa (ang. post-transfusion purpura, PTP) – skaza krwotoczna, pojawiająca się nagle, 5–15 dni po przetoczeniu krwi. Stanowi stan zagrożenia życia z powodu 10% ryzyka wystąpienia krwawień do OUN.

  Preparat powinien być przechowywany w temperaturze od +2 °C do +6 °C. W zależności od podłoża ma różny okres ważności: w płynie CPD – 21 dni, w płynie CDPA – 35 dni, a w płynie ADSOL – 42 dni.

  Stosuje się go, między innymi, do leczenia niedokrwistości lub w transfuzji wymiennej u noworodków. Bezwzględnym wskazaniem do przetoczenia krwi jest stężenie hemoglobiny poniżej 5 g%. Przetoczenie jednej jednostki KKCz dorosłemu powoduje wzrost hematokrytu o 2–3%, a poziomu hemoglobiny o 1 g%, natomiast u dzieci przetoczenie 8 ml KKCz/kg masy ciała powinno zwiększyć stężenie hemoglobiny o 1 g%.

  Malaria, zimnica (łac. malaria, plasmodiosis, dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka i paludyzm) – ostra lub przewlekła, tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium:Osocze krwi, plazma – zasadniczy (główny), płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie próbki krwi. Osocze po skrzepnięciu i rozpuszczeniu skrzepu nazywamy surowicą krwi.

  Przed przetoczeniem należy wykonać próbę zgodności. Wymagana jest zgodność w obrębie układu AB0 oraz układu Rh.

  Powikłania[ | edytuj kod]

  Wśród możliwych powikłań po przetoczeniu KKCz wymienia się: zaostrzenie niewydolności serca związane z przeciążeniem krążenia, hemolizę, niehemolityczny odczyn gorączkowy, pokrzywkę, wstrząs anafilaktyczny, alloimunizację, zakażenie chorobami wirusowymi (WZW, HIV, CMV), kiłą i malarią, przy przeniesieniu czynnika bakteryjnego możliwość rozwoju sepsy, hiperkaliemia, małopłytkową plamicę poprzetoczeniową, poprzetoczeniową ostrą niewydolność oddechową (TRALI), chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi, hemosyderozę.

  Immunoglobuliny A, IgA – grupa immunoglobulin zawierających łańcuch ciężki α i biorących udział głównie w obronie błon śluzowych. Wzór domenowy łańcucha α: VH + CH1 + region zawiasowy + CH2 + CH3 + ogon (patrz: przeciwciała). IgA są immunoglobulinami wydzielanymi w największych ilościach, nawet do 9,2 g na dobę. Występują w postaci dwu klas:Grej (Gy) – jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (Jednostka pochodna układu SI). Jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii.

  Odmiany[ | edytuj kod]

  UKKCz, ubogoleukocytarny KKCz – powstaje z przefiltrowania krwi nie starszej niż 5 dni. Odfiltrowaniu podlegają leukocyty i płytki krwi. Podanie UKKCz ogranicza ryzyko wystąpienia niehemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej, alloimunizacji i odporności na płytki. Zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusów CMV, HIV. Zmniejsza ryzyko choroby przeszczep przeciw gospodarzowi związanej z transfuzją (TA-GVHD, od ang. transfusion-associated graft-versus-host disease). Stosowany jest przy wykonywaniu transfuzji u płodów i noworodków, chorych z przeciwciałami anty-HLA oraz dla potencjalnych wielokrotnych dawców, w celu zmniejszenia ryzyka immunizacji anty-HLA. Termin ważności UKKCz nie ulega zmianie, gdy filtrowanie odbywa się w układzie zamkniętym. Gdy wykonuje się je w układzie otwartym, termin ważności preparatu wynosi 8 godzin.

  Hemosyderoza - polega na gromadzeniu się hemosyderyny (żelaza zawartego w białkach) w komórkach układu makrofagów różnych narządów, m.in. wątroby. Obserwujemy ją głównie u ludzi, którzy mieli wielokrotnie przetaczaną krew. Hemosyderoza nie ma znaczenia praktycznego, nie wpływa na czynność narządów.Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.

  PKKCz, przemywany KKCz – powstaje przez przemywanie krwinek płynem fizjologicznym. Stosowany jest do przetoczeń dla chorych uczulonych na białka osocza IgA oraz z objawami ostrych reakcji alergicznych. Termin ważności PKKCz wynosi 8 godzin.

  NKKCz, napromieniowany KKCz – powstaje przez poddanie krwinek napromieniowaniu dawką 25 Gy. Zapobiega powstawaniu TA-GVHD. Wskazaniami do przetaczania NKKCz są wrodzone niedobory immunologiczne, transfuzja dopłodowa, transfuzja wymienna lub uzupełniająca noworodków. Termin ważności preparatu wynosi 28 dni. W przypadku transfuzji wymiennej wcześniaków oraz transfuzji uzupełniającej wcześniaków ważny jest przez 24 godziny.

  Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc (ang. transfusion related acute lung injury, TRALI) – powikłanie występujące po przetoczeniu preparatów krwiopochodnych, polegające na ostrym, niekardiogennym obrzęku płuc. Etiologia TRALI jest nieznana; być może powikłanie spowodowane jest obecnością przeciwciał dla antygenów układu HLA lub antygenów granulocytarnych we krwi dawcy. Objawami TRALI są: nagła, silna duszność, kaszel, dreszcze, gorączka, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego. Śmiertelność w TRALI wynosi 6–9%. TRALI występuje z częstością 1:2000–5000 przetoczeń. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić zespół ostrej niewydolności oddechowej. W leczeniu stosuje się tlenoterapię i wentylację mechaniczną.Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz). rckik.krakow.pl. [dostęp 2018-07-12].
  2. Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2012, s. 1736. ISBN 978-83-7430-336-1.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia) – zespół objawów chorobowych, polegający na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny (Hb), erytrocytów i ich następstw.Anafilaksja (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) to rodzaj ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która ma charakter ogólnoustrojowy. Słowo anafilaksja pochodzi z greki: ana – oznacza na przeciwieństwo, a phyl – ochrona. Jej definicję podali w 1902 roku Paul Portier i Charles Richet.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kiła (łac. lues, syphilis, stgr. syphlos, brudny) – choroba przenoszona głównie drogą płciową, wywoływana przez krętka bladego (łac. Treponema pallidum ssp. pallidum). Do zakażenia może również dojść drogą przezłożyskową.
  Wirusowe zapalenie wątroby, WZW (łac. Hepatitis) – choroba wątroby wywołana zakażeniem wirusowym. Często potocznie nazywana "żółtaczką", jest to jednak określenie nieprawidłowe i niemedyczne (w medycynie termin ten oznacza jedynie objaw zażółcenia powłok skórnych) oraz nieścisłe, z uwagi na różnorodny przebieg wirusowych zapaleń wątroby (które mogą przebiegać także bez zażółcenia skóry).
  Hiperkaliemia, hiperpotasemia – u człowieka stan, w którym stężenie jonów potasowych K w surowicy krwi przekracza przyjętą wartość 5,5 mmol/l, chociaż granica jest płynna.
  Hemoglobina, oznaczana też skrótami Hb lub HGB – czerwony barwnik krwi, białko zawarte w erytrocytach, którego zasadniczą funkcją jest przenoszenie tlenu – przyłączanie go w płucach i uwalnianie w tkankach. Mutacje genu hemoglobiny prowadzą do chorób dziedzicznych: anemii sierpowatej, talasemii lub rzadkich chorób zwanych hemoglobinopatiami.
  Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi. Są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją od kilku dni (granulocyty) nawet do 20 lat (limfocyty B pamięci immunologicznej). Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie. Wszystkie leukocyty wykazują ekspresję cząsteczki CD45 .
  Transfuzjologia - związany z hematologią, dział medycyny zajmujący się całością problemów dotyczących pobierania, konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie.
  Trombocyt, płytka krwi (dawn. płytka Bizzozera) – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, niewykazujący oznak życia, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.