Komitet wyborczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komitet wyborczy – epizodyczny byt prawny funkcjonujący w polskim systemie wyborczym. Zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą na ich rzecz. Instytucja komitetu wyborczego została wprowadzona w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991, co było związane z niewykształconym systemem partyjnym.

Wybory prezydenckie – wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu kadencja prezydenta zakończy się szybciej. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

W wyborach do Sejmu i Senatu, oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyróżnia się trzy rodzaje komitetów wyborczych:

 • komitet wyborczy partii politycznej (KW),
 • koalicyjny komitet wyborczy (KKW),
 • komitet wyborczy wyborców (KWW).
 • W wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone także przez stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, zaś w wyborach prezydenckich tylko przez wyborców.

  Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej lub organizacji społecznej pełni organ upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz. Działalność komitetów wyborczych jest uregulowana w Kodeksie wyborczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Wybory parlamentarne w Polsce – wybory, w trakcie których obywatele Polski w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli (460 posłów oraz 100 senatorów) do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu). Zgodnie z Konstytucją RP wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (w szczególnych przypadkach, kiedy kadencja Sejmu zostanie skrócona na wniosek Sejmu lub Prezydenta RP).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Marta Czakowska, Paweł Raźny: Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych. sejm.gov.pl.
  2. Art. 84 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319)
  3. Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r. nr 59, poz. 252)
  4. Komitety wyborcze w ordynacji wyborczej 2001 r.: Nasza specyficzna instytucja. Rzeczpospolita, 6 sierpnia 2001.
  5. Art. 86 i 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319)

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  System partyjny jedna z trzech kategorii systemów w politologii obok systemów politycznych i systemów wyborczych. Jest to układ wszystkich partii politycznych, a także organizacji quasi- partyjnych: stowarzyszeń (np. BBWR) czy związków zawodowych (np. NSZZ "Solidarność do 2001 r.). Do systemu partyjnego nie zalicza się natomiast tzw. "partii kanapowych", nie uczestniczących w wyborach, założonych często dla żartu (np. Polska Partia Łysych, Partia Dobrego Humoru), jak również stronnictw antysystemowych, dążących do obalenia porządku polityczno-społecznego (np. terrorystycznych).Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce – wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich główne zasady oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zaś szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).

  Reklama