• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet problemowy PAN

  Przeczytaj także...
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Komitety problemowe PAN to działające społecznie ciała ekspercko-doradcze, tworzone przez Prezydium Akademii - na wniosek Prezesa - na okres odpowiedniej kadencji. Prezydium Akademii określa każdorazowo zadania i strukturę tych komitetów w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków.

  Komitet problemowy może działać przy Prezydium albo przy wydziale Akademii.

  Podstawowym zadaniem komitetów jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej w skali kraju, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonej problematyki naukowej. Szczególne znaczenie ma działalność komitetów w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej.

  Ważne znaczenie ma również działalność komitetów w zakresie upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym szczególnie organizacja konferencji i zebrań naukowych oraz inicjowanie badań naukowych. Część komitetów prowadzi własne wydawnictwa (zwarte i periodyczne), w których publikowane są prace z obszaru dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.

  Komitety Problemowe PAN obecnej kadencji:

 • Komitet Badań Polarnych PAN
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
 • Komitet Biotechnologii PAN
 • Komitet "Człowiek i Środowisko"
 • Komitet Ergonomii PAN
 • Komitet Etyki w Nauce PAN
 • Komitet "Polska w Zjednoczonej Europie"
 • Komitet Problemów Energetyki PAN
 • Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Rada Języka Polskiego PAN
 • Rada Towarzystw Naukowych PAN
 • Rada Upowszechniania Nauki PAN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.