• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Stały Rady Ministrów

  Przeczytaj także...
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Komitet Stały Rady Ministrów – organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.

  Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.Akt prawotwórczy – akt, wydany przez uprawniony podmiot publiczny, na podstawie upoważnienia zawartego w konstytucji lub innej ustawie, w formie przez ustawę przewidzianej, zawierający normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.

  Komitet zleca organom i określa terminy przygotowania przez nie projektów aktów prawodawczych. Komitet składa premierowi co roku sprawozdania ze swojej działalności.

  W skład Komitetu wchodzą:

 • przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów;
 • członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach;
 • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • W pracach Komitetu uczestniczą również:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 451).Rządowe Centrum Legislacji – państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów. Wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów służy Prezesowi Rady Ministrów pomocą w wydawaniu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego. Organizuje również tzw. aplikację legislacyjną.
 • Sekretarz do Spraw Europejskich,
 • Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • stale zaproszony Prezes Narodowego Banku Polskiego,
 • zaproszeni przedstawiciele innych organów, instytucji lub organizacji właściwych w sprawach będących przedmiotem prac.
 • Przypisy

  1. Par. 3. ust. 1. Zarządzenia Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

  Bibliografia[]

 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2009 r. ISBN 978-83-7206-149-2.
 • Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2010 r. Nr 99, poz. 1171)
 • Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.